اندیشمندان حوزه اعتیاد درون تهران گردهم می آیند

[ad_1]

رئیس دهمین کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد، از گردهمایی برجسته اندیشمندان حوزه اعتیاد از ایران و دیگر کشورهای كره ارض مدخل سرپوش مرکز همایش های رازی اطلاع غريو.

به سوي اعلان خبرگزاری نيكي و عتاب، دکتر محمدتقی جغتایی سخن: این کنگره به مقصد براي تصميم مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه حقايق پزشکی ایران و مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به طرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) دانشگاه دانش ها بهزیستی و توانبخشی از وقت و شب چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه جاری به سوي موعد سه نهار تو مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

وی افزود: درب کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد، آخرین یافته های علمی حوزه اعتیاد که باب آفاق مورد بحث موردتوجه طرح شده است، وساطت كردن ازطريق اساتید و صاحبنظران خارجی به سوي شرکت کنندگان این کنگره عرضه می‌شود و همچنین اهدای جوایز پزشكي اعتیاد، جایزه پیشگیری دستگاه بهزیستی و جایزه شفا حكومت حفظالصحه از دیگر طرح های دیگر این کنگره است.

رئیس دهمین کنگره بین المللی دانايي ابهام پيچيدگي اعتیاد همچنین، شرکت بیش از ۲۰ نطاق و كم حرف مورد بحث موردتوجه طرح شده بین المللی که عمدتا از اروپا، امریکا، و… هستند را از دیگر ویژگی های کنگره امسال ذکر کرد.

وی به منظور با اهمیت مبحث اعتیاد دروازه اندر سازمان و نتایج پژوهش ارتكاب شده دروازه اندر کشور حكم کرد که آرم می دهد، عوام بزرگترین مشکل سلامتی باب سازمان خويشتن را اعتیاد می دانند و باب این زمینه تاکید کرد: این وقع چرانيدن به منظور با دلیل ابعاد عريض تخریب فردی و اجتماعی دشوار اعتیاد به منظور با هستي نفس آمده که ساعت را به سوي بیماری روانی، زیستی و اجتماعی تبدیل کرده است

جغتایی افزود: این کنگره فرجه مناسبی است که دستگاه های دولتی و غیردولتی درگیر و متولی شفا و توانبخشی اعتیاد بتوانند تجربیات نفس را داخل اختیار دیگران سكون بدهند و مدخل سرپوش عین زمان حال و ماضي، نیازهای این حوزه را مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند.

وی به سمت محورهای این کنگره تلويح کرد و حرف: پیشگیری از اعتیاد، بازجست داخل اعتیاد و اپیدمیولوژی صرف ماده ها مخدرها(هروئين و )، رفتارهای جنسی مدخل سرپوش استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و )، اختلالات رفيق روانپزشکی باب اعتیاد، مشکلات جسمی درب استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و )، پرستاری اعتیاد ، مددکاری تو اعتیاد ، مداوا و بازتوانی درب اعتیاد ، استعمال الکل و عارضه ها حوادث لحظه، اعتیاد تو طايفه های اختصاصي، اعتیاد و ابعاد فرهنگی، ارزیابی آزمایشگاهی و سنجش ماده ها مخدرها(هروئين و ) ، اعتیاد و مسائل اجتماعی ، اعتیاد و مسائل قانونی، متداول جان درمانی های اعتیاد، اعتیاد مدخل سرپوش کودکان و نوجوانان، ژنتیک و اپی ژنتیک ، اعتیاد مدخل سرپوش زنان، ابعاد شناختی اعتیاد، بیولوژی اعتیاد، رفتارهای اعتیادی، کاهش آسیب ، سیاست ها و طرح ها باب کاهش حكم برشمرد.

[ad_2]