جوشش خودروی مواد منفجره گذاری شده داخل نزدیکی یک ديده بانگاه پلیس درب خاورزمين ترکیه

[ad_1]

انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در شرق ترکیه

قبل از عمل جراحی

منبع ها خبری از جوشش یک خودروی مواد منفجره گذاری شده باب نزدیکی یک ایستگاه پلیس مدخل سرپوش استان «وان» ترکیه مدخل سرپوش نزدیکی ناحيه زمين ایران اطلاع دادند.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از رویترز، خبرگزاری دوغان ترکیه از غليان یک خودروی مواد منفجره گذاری شده داخل نزدیکی یک ديده بانگاه پلیس داخل استان «وان» ترکیه شايعه عدل.

این خبرگزاری خصوصی ترکیه همچنین رپرتاژ انصاف که نیروهای پلیس و بيماركش به سوي مقام این جوشش روانه شده اند. تيرخور از این غليان یک ديده بانگاه پلیس حيات که به منظور با ديباچه اسم ساخلو پلیس نیز فعالیت می کند.

منبع ها خبری از زخمی استقراريافتن ۲۰ آدم داخل این رويداد گزارش قضيه دادند.

هنوز از عوامل این تالان اطلاعاتی درون يد ارتباط نیست؛ وليك وار نظامیان کرد به دفعات پاسگاههای پلیس و سایر پایگاههای نیروهای امنیتی را با غليان خودروهای مواد منفجره گذاری شده وهله زمينه غارت روش داده اند.

گفتنی است که به منظور با نفخه دمش حذف اخگر كافي وقف شده میان طالع تمكن ترکیه و شبق نظامیان «پ. ک. ک» داخل ژوئیه پار، رديف کردنشین نيمروز جهات شرقی ترکیه تاکنون به كرات حي درگیریهای ستيزه گري درشتي آمیز بوده است.

انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در ارتباط موثر زوجین
 شرق ترکیه

[ad_2]

انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در شرق ترکیه