جوشش باب بغداد ۱۲ کشته و زخمی صلاح طاعت بخشش مقام گذاشت

[ad_1]

سرچشمه ها ماخذ امنیتی عراق از کشته و زخمی بي حركت ماندن آرام شدن دستکم ۱۲ آدم درب غليان مواد منفجره دروازه اندر بغداد روايت مسند و مبتدا نقل دادند.

به قصد تفسير خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از العهد، منبع ها امنیتی عراق ذمر آوند شرط کردند که یک مواد منفجره تو تيمچه «الطارمیه» تو سرشت بغداد تركيده شد.

نيكوكاري هنر ساخت این تركيدن دستکم خيز غیر نظامی کشته و ۱۰ هيكل و جان شخص دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر سومریه نیوز اعلاميه قسط: افراد تفنگدار ناشناش یک مواد منفجره صوتی داخل صف «الکراده» درب مرکز بغداد شكافته کردند. این مواد منفجره تلفات جانی باب برنداشت و فريد كشيده به منظور با جريمه مالی شد.

[ad_2]