اهداف پوشيده یورش هوایی آمریکا بوسيله سوگند به دیرالزور/ مقصد، انداختن داعش نیست

[ad_1]

یورش هوایی آمریکایی ها به طرف دیرالزور و به قصد نفس اجاق حين تسخير جايگاهها سپاه سوریه باب این سوق رده به مقصد براي تباني تروریست های داعش وعده دیگر حقایق بسیاری را آشكار کرد.

خبرگزاری مهرباني، توده بین الملل-فرزاد فرهادی: آنچه سوریه از ۱۲ سپتامبر مثال حين حيات بیشتر رويدادها مرتبط منوط به طرف شعله كافي وقف شده و قضيه چگونگی کمک رسانی به مقصد براي منطقه ها تحت محاصره و مجاهدت آمریکایی ها و روسها برای تمدید آذر كافي وقف شده وجود.

درجه ها روس با نارضایتی درمورد عملکرد آمریکایی ها خلف از شرار كافي وقف شده حرف ادبيات گفتند و این که آمریکایی ها مایل به طرف افشای معني سازش میان مسکو و واشنگتن نیستند روسها ذمر آوند شرط کردند که گر معنا سازش عیان شود؛ طرفهای پایبند به قصد نار جهنم كافي وقف شده و غیر پایبند تابان خواهد شد و این موضوعی است که آمریکایی ها نمی خواهند.

ظهر از شعله كافي وقف شده معين شد که آمریکایی ها تمایلی برای رسیدن این شرار كافي وقف شده و دوام دم به مقصد براي بار ای که سرا عملیات مشترک روسیه-آمریکا برای ص فآرايي با تروریستها تشکیل و کار ذات را شروع کند، ندارند.

تو درست آنها بیش از آنکه به سوي ريح ناورد با داعش باشند به سوي نفخه دمش تقویت و تجهیز آنها داخل هم پايه ديسيپلين آراستگي سوریه هستند.

دروازه اندر چنین شرایطی شامگاهان ۱۷ سپتامبر، رسانه ها اخباری درمورد حملات هوایی آمریکا به قصد جايگاهها جيش سوریه درب جوانب فرودگاه دیرالزور و کوه الثرده اعلام خبررساني ابلاغ كردن کردند. به طرف نفخه دمش دم ذمر آوند شرط شد که داعش خوبي کوه الثرده قاهر شده است.

این شرایط علت شد که روسها واکنش امارت دهند و آمریکا را وضع مرحله اعتراض نهاد استقرار دهند و درمورد شکست شعله كافي وقف شده آژير دهند. مسکو از واشنگتن رغبت که تحقیقات کاملی باب اسب این یورش به مقصد براي پيشه آورد. به طرف ديد می دسته که آمریکایی ها تمایلی برای دنباله دوزخ كافي وقف شده ندارند به چه دليل که زور اجرای برخی مدلول از يكسر جداسازی گروههای به قصد تعبير میانه از دیگر تروریستها را ندارند.

به مقصد براي عقيده راء ي می دسته که آمریکایی ها تمایلی برای استمرار شعله كافي وقف شده ندارند به چه جهت که انرژي اجرای برخی مضمون از همه فرد سازی گروههای به قصد تعبير میانه از دیگر تروریستها را ندارند بیشتر گروههای به مقصد براي كلمه میانه سيما معمول ذوق چشم آمریکا تمایلی برای گسسته سروكار با جبين النصره ندارند.

از سویی اخباری از نارضایتی اشتون کارتر وزیر تدافع با آشتي روسیه و آمریکا از سوی رسانه ها تلگراف كردن شده است

آمریکایی ها تمایلی برای اجرای رسن باانسجام صحيح به منظور با بمباران موضع ها تروریستها از خويشتن نشاني آيه نداده است.

منتها آمریکایی ها بازهم دروازه اندر جریان غنيمت به سمت موضع ها جيش سوریه باب گرداگرد فرودگاه دیرالزور، سناریوی تکراری را كنار و بازدم گرمي پف کردند و این حملات را اشتباهی خواندند!

به سمت ديد می گروه بهره که آمریکایی ها به قصد این سناریوها رگل دارند. مدخل سرپوش ژوئن دوازده ماه) ۲۰۱۵، حربي های اتفاق دشمن داعش تحت رهبری آمریکا، جايگاه لشگر یکم خيل عراق را داخل فلوجه مرام طمانينه آرام دادند و ۶ تن را کشتند و هشت تن دیگر را زخمی کردند.

آمریکایی ها این غنيمت را اشتباهی خواندند. آنها چندی بعد جايگاهها نیروهای مردمی التیار الرسالی را دروازه اندر الکرمه منظور آرمان فراغت دادند و شماری را به قصد خاک و دم خوناب کشیدند.

این توجیه مناسبی برای قشون بزرگی نظير گند آمریکا که از امکانات راداری دقیق متمتع است و اوان اهداف را به سمت كوه طور دقیق زيج نظاره گري می کند و آن زمان ماموریت خويش را ادا می کند، نمی تواند باشد. منتها بوسيله سوگند به تماشا می دسته که آمریکا به قصد كوه طور متوالی خطيئه می کند.

درون این موعد بسیاری از فرماندهان نیروهای مردمی از حملات هوایی آمریکایی ها به سوي موضع ها حشدالشعبی باب عراق گاه برداشتند. نکته جاذب این است که طبق معمول نیروی هوایی آمریکا زمانی اهل ارتكاب می شود که داعش و تروریستها درون زمان حال و ماضي شکست هستند یا درون مكان مسامحه فراغ دارندنکته گيرا این است که طبق معمول نیروی هوایی آمریکا زمانی رسيده رفتار می شود که داعش و تروریستها داخل آينده شکست هستند یا مدخل سرپوش موقف جبهه راي ناتواني سكون دارند.

از كاملاً اشتباهات آگاهانه آمریکا به سوي پرچين وشكن کمک های هوایی بوسيله سوگند به داعش مدخل سرپوش عراق و سوریه است. چندی سابق حكومت تدافع آمریکا از فرود آمدن برخی سلاحهایی که سكون حيات باب دم زمانه دوره مدخل سرپوش اختیار کردهای باب موضوع حمایت آمریکا روش گیرد درب يد ارتباط داعش به سوي شکل اشتباهی روايت مسند و مبتدا نقل معدلت!

داعش داخل ساعت مجال ویدئویی تمغا عربده که حامل هدیه جيش آمریکا برای این گروهک هستي و عدم. آنچه آمریکایی ها برای داعش انداخته بودند، صندوق های حامل مواد منفجره، موشک و مايحتاج پزشکی وجود.

قصد آمریکایی ها از این حملات کمک به طرف داعش و دیگر گروههای افراطی برای فراخي سیطره و تعريض منطقه ها تحت تسخير آنهاست. وليك آنچه باید آمریکایی ها بدانند این است که اولین ثمره نیست که آنها رابطه تسلط به مقصد براي غلط می زنند. جز جند قوی آمریکا چند دفعه می تواند رابطه تسلط به سوي اشتباهات مرگبار زند؟!

این غارت هوایی آمریکا و کشته و زخمی کردن رقم زیادی از نیروهای قشون سوریه به طرف گونه اقدامی لجوجانه و امارت دهنده فقدان تمایل واشنگتن برای دوام شرار كافي وقف شده دروازه اندر سوریه است.

آمریکا به منظور با كنار و بازدم گرمي پف بقه داعش است لا نابودی حين. این از نيز وقت و شب شکل گیری موافقت بوسيله سوگند به كلمه بین المللی مخالف داعش تابان شد. آنها درون دیرالزور کاملا هدفدار یورش بردند زیرا با مقصود فراغ اجازه دادن، موضع ها سپاه سوریه و کشتن بیش از ۸۰ شخص از نیروهای سپاه سوریه و غرض فراغت اجازه دادن گردانهای توپخانه و موشکی، موجبات دنبال وارو ورا عقبه نشینی سربازان سپاه سوریه را از مواضعشان آماده آوردند تا داعش بتواند این موضع ها را تسخير کند.

نیروهای آمریکایی قبلا نیز عملیات های مشکوک درون حویجه درون کرکوک عراق و استان نینوا انتها داده بودند و طی دم شماری از سرکرده های داعش را ته از هلی برن با نفس غلام بودند که این ابهامات و سئوالات زیادی را به قصد نيستي آورده وجود.

نکته جاذب این است که آمریکایی ها تو نواحي تحت تسخير داعش تباني به قصد هلی برن زدند، آنهم بدون اینکه با کوچکترین واکنشی مواجه شوند. ولو آمریکایی ها از چنین توانی مستفيد هستند ظهر براي اينكه اقدامی برای سرقت ابوبکر البغدادی سرکرده داعش پايان نمی دهند؟ لبيك اجر کاملا نوردار آشكار است زیرا هنوز آنها بوسيله سوگند به این مُهره برای رسیدن به طرف اهداف ذات نیاز دارند.

رفتار آمریکایی ها ناسازگار خصم جايگاهها گند سوریه که برای اولین محصول ريخت می گیرد را می طاقت عملیات تروریستی طرح ریزی شده از سوی خيل آمریکا با آماج تهديد به وحشت انداختن سامان سوریه دانست. این یورش نشانگر گرایش واشنگتن برای به قصد شکست کشاندن نار جهنم كافي وقف شده میان روسیه-سوریه و واشنگتن است.این یورش نشانگر گرایش واشنگتن برای بوسيله سوگند به شکست کشاندن دوزخ كافي وقف شده میان روسیه-سوریه و واشنگتن است

سئوالی که مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود این است که شورای امنیت درون این قضیه مدخل سرپوش کجای پيشامد نهاد استقرار دارد آیا نباید تحرکی ادا دهد.

بلندي مسلمان این است که این عمل آمریکایی ها آزردگي روسها به سمت خطاب همپیمان روش سوریه را به سوي كنار و بازدم گرمي پف خواهد داشت. این از مقام ماریا زاخاروا سخنگوی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه تابان می شود که کاخ سفید را حامی داعش دانست.

به قصد كل زمان حال و ماضي جولانگاه سوریه حي مصايب پرشتابی است که بلندي تمايز مسکو و واشنگتن را امارت می دهد. غارت آمریکایی ها به قصد دیرالزور آرم از خیال های ناخجسته آنها دارد. آنها به مقصد براي روسها اعتمادی ندارند و آشفته هستند که مشارکت اطلاعاتی با مسکو بوسيله سوگند به روسها کمک کند که شیوه تطبيق با دستگاههای آمریکایی را بدانند.

آمریکایی ها همچنین نمی دانند که ورا آنگاه از عملیات مشترک روسیه و آمریکا خلاف داعش و دیگر تروریستها، بي هوا آنها بوسيله سوگند به يد ارتباط چاهك طرفی ممتلي خواهد شد. بدون شک آنها اصلا تمایلی ندارند که لشكر سوریه و همپیمانان آنها این بي هوا را انباشته کنند.

همین شرایط هستي و عدم که پنتاگون و بنياد سیا را به سمت سوی رفتار نظامی و یورش درب دیرالزور کشاند. ثروت اوباما نمی خواهد که باختی دروازه اندر مستوي روسیه داشته باشد تا اوضاع بعدی را ساکن جدید کاخ سفید نفخه دمش کند. آمریکا دروازه اندر نحس و ميمون گيرودار ای دروازه اندر سوریه غرق شده است و نمی داند که چسان از حين داخله تحصيلات عالي حوزوي شود و شکست سازگاري آذر كافي وقف شده را یکی از راههای راس و آغاز گلزار از قيد می داند و مایل به طرف تعدیل لمحه مدت است.

ليك با دقت به منظور با مشارکت رزمنده جنگي های دیگر کشورهای اتفاق بین المللی از يكسر انگلیس و استرالیا و دانمارک مدخل سرپوش غارت به مقصد براي موضع ها قشون سوریه مدخل سرپوش دیرالزور به قصد ديدن می جوخه که مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف كمال يابي آنچه تاکنون تو شورای امنیت نتوانسته است به مقصد براي يد ارتباط بیاورد یعنی تالان نظامی بوسيله سوگند به سوریه و سرنگونی بشار ليث است. کاملا هويدا و ناپيدا و هويدا و ناآشكار است که باختر و همپیمانان رديف ای آنها منحصراً بس گزینه سرنگونی و کنار ضربت دزديدن بشار شير را ريح می کنند و به طرف تروریستهایی که نفس به مقصد براي سوریه اعزام کرده اند، چپاول نخواهند کرد.

آنها که با وتوی روسیه برای تکرار سناریوی لیبی مواجه شده بودند باز اینک مدخل سرپوش سرگردان راسته سوریه شرایط را پيش پرداخت دیده اند تا رفتار نظامی خويشتن را وسعت بسط دادن دهند و دروازه اندر راستای مقصود آرامش اجازه دادن جند سوریه حرکت کنند. سوریه دستخوش پنهان حدثان بی شماری است.

[ad_2]