ایران به قصد عراق و افغانستان آرد صادر می‌کند

[ad_1]

وزیر جهادکشاورزی با حكم به سمت افزایش تولید حنط، قول: عراق و افغانستان خيز کشور واردکننده آرد هستند و ایران می‌تواند به قصد این کشورها آرد صادر کند.

به مقصد براي اعلاميه گزارشگر نرمي، ستايش شده و نامحمود حجتی دروازه اندر حاشیه  دیدار با وزیر کشاورزی رومانی درمورد افزایش تولید حنط و پروگرام صادرات این بار از کشور، اظهار داشت: عراق و افغانستان خيز کشور واردکننده آرد هستند و با تيمار به قصد افزایش ذخایر حنط مدخل سرپوش کشور، می‌تحمل از فن آردسازی تمتع کرده و همکاری‌ خوبی را درب این زمینه با تاخت کشور مذکور داشته باشیم.

وزیر غزا کشاورزی با رمز كنايه به طرف ظرفیت تولید محصولات کشاورزی درب خيز ایران و رومانی نیز اظهار داشت: ایران و رومانی می‌توانند مکمل خوبی برای صادرات و واردات محصولات وضع مرحله نیاز باز باشند و اتحادیه اروپا بازارگاه خوبی برای محصولات غذایی و حتی شیلاتی ایران از كل میگوی پرورشی و خاویار است.

حجتی با اشارت به قصد طرح‌ریزی ۵ ساله ایران برای تولید ساليانه ۲۰۰ الف بلبل جثه پروراندن خوراك ماهی باب قفس افزايش کرد: تاکنون دروازه اندر این زمینه فوج پروگرام پیش رفته‌ایم؛ طي بين اینکه من واو ساليانه ۸۲۰ عندليب تنه لحم آل، ۸۰۰ الف بلبل كس بذر‌طاير و ۱۰ میلیون هيكل و جان شخص شیر تولید می‌کنیم که بخشی از ساعت به سمت کشورهای همسایه و حتی اروپا صادر می‌شود.

[ad_2]