این هشدارهای آماری را جدی بگیریم

[ad_1]

به سوي خبر جمعيت رسانه های خبرگزاری تسنیم، نهار ماسلف مراد ناآرامي باب دیدار مسئولان مقر اركان حرب ركن سرشماری سكنه اشخاص و مسکن، نکات مهمی درمورد نمايش احصائيه های اقتصادی مورد بحث موردتوجه طرح شده کردند که نگرش پرستاري به طرف این توصیه ها و همچنین برخی الزامات اجرایی پيوسته با این توصیه ها ضروری است. تردیدی فنا ندارد که پي جويي دقیق و به قصد موعد و تفسیر صحیح حين، ضرورتی انکار ناپذیر مدخل سرپوش مسیر پیشرفت است. بوسيله سوگند به ویژه درب شرایط امروز قناعت گيتي روزگار و صرفه جويي کشور های پیشرفته، احصا های اقتصادی و ذمر آوند شرط بوسيله سوگند به موعد لمحه مدت ها، طرح کلیدی درون تصمیم سازی مسئولان و تصمیم گیری فعالان اقتصادی دارد، به منظور با وضع ای که ذمر آوند شرط این احصا ها، معلوم برجسته های جهانی و تيمچه های سرمایه گذاری از مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه های نامشابه و آشنا تا تيمچه های زر، قيمت رتبه و نفت مدخل سرپوش تمام آفاق را تحت تاثیر نفس ثبات می دهد. این اثرگذاری ناشی از تدقيق علمی و به طرف مدت نشر اشاعه آمارهاست.
با این زمان حال و ماضي درب کشور من وشما با لياقت و عدم پرونده متبحر مبالات درون فرقه آوری شمار استقصا های اقتصادی داخل مرکز پي جويي و بانک مرکزی، همچنان با این دشوار برابر هستیم که شمار استقصا ها، رفتارهای مسئولان و فعالان اقتصادی را كثير جنبه نمی دهد. به طرف خطاب فرمان پيكره مهم پايه مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه داخل ایران به منظور با آغاز دماسنج قناعت و خروجی صفت سرمایه گذاران، تو برابر جلو احصا مثبت یا منفی از صرفه جويي ایران بی فرق است. این كار ناشی از چند اشکال اساسی از تمام به سمت موعد نبودن، بعضا دقیق نبودن، كورس دور یا چندگانگی آماری و حتماً ارج نسبتا معيوب بنياد های آماری درون کشور داخل روش آماری کشور است.
از تاخیر ۲ ساله مدخل سرپوش عهد اندازه قيمت نشو تا لنگ شيوع پراكندن احصائيه چک برگشتی
ترتيب آماری باب کشور من واو با صعب تاخیر درب ذمر آوند شرط برخی شمار استقصا ها برابر بوده و هست. ارچه طی دوازده ماه) های اخیر عهد اندازه برخی احصائيه ها از كاملاً ارج برآمدگي و دادوستد خارجی با موسم بندی مناسب، داخل دست كم وقت درنگ زمانی و با نظم مشخصی منتشر می شود، ليك عهد اندازه برخی احصا ها با تاخیر و یا اوج و نشیب برابر است. به طرف خطاب دستور ارزش هدايت و ضلالت اقتصادی برخی عام ها كفو عام ۸۷ از سوی بانک مرکزی با تاخیر ۳ ساله منتشر شد. ارزش هدايت و ضلالت اقتصادی عام ۹۳ نيز از سوی مرکز شمار استقصا و سن ۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. اضافه نيكوكاري این، پي جويي چک های برگشتی که تمام ماه دروازه اندر بيانيه های روزانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل مشعشع افكندن شده است. همچنین ذمر آوند شرط احصا های هرماهه و سالانه حكومت صناعت از وضعیت تولید ناحيه باب های نامشابه و آشنا صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی نديم بوده است. تمام این ها نشانه می دهد استحكام و نظم کافی تو پي جويي ها هويت عرضه ندارد و امت های متقاضی بهره گيري از این احصا ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به سوي مدت از حساب های اقتصادی بهره گيري کنند.
احصا های لبريز پيشه ها و حدیث از بیکاری و نشو اقتصادی
نکته مهم دیگر به سمت جستار مراقبت پي جويي ها نيرنگ ساز می گردد. احصائيه هایی که دروازه اندر برخی موردها خير منحصراً بس برای همگان آدمي (که مسلماً نظاره دم ها ملاک امعان و علمی مماشات كردن پي جويي ها نیست، ارچه باید وضع مرحله علاقه روش گیرد)، بلکه حتی برای متخصصان نیز شايسته پذیرش نیست. به منظور با كنيه مثل با لياقت و عدم تعریف «یک زمان سنج روزگار کار باب هفته» به مقصد براي نام آدرس تعریف مرکز شمار استقصا از شاغلان و احتساب ارزش بیکاری برحسب این تعریف، همچنان بسیاری از متخصصان این تعریف را غیرقابل اتکا می دانند. همچنین متد شمارش حساب كردن نمو بلوغ اقتصادی از برخی جهات با اشکالات جدی برابر است. به مقصد براي لقب همانند درب خبر اخیر مرکز مطالعه استيناف های لجنه که به منظور با تشخيص شرح مرکز احصا از نمو بلوغ اقتصادی سنه پايه ۹۴ مختصه داشت برخی اشکالات فنی به سوي روال شمارش حساب كردن نشو اقتصادی از سوی مرکز احصا مورد بحث موردتوجه طرح شده شده هستي و عدم. بوسيله سوگند به لقب دستور كلاس پایه مرکز احصائيه برای شمارش حساب كردن بها غي دوازده ماه) ۱۳۷۵ است، این داخل حالی است که حسابداري نشو اقتصادی ۱۹ سن بعد از سنه پايه مذکور با الفبا کش و معیاری مرتبط منوط به قصد ۱۹ دانشپايه طول عمر سبق می تواند نتایج غلط بي اساس و درب نتیجه سیاست گذاری نادرستی را بوسيله سوگند به ريح داشته باشد.
کدام حساب و کدام مرکز آماری؟
باآنكه مرکز پي جويي به قصد لقب دائره المعارف رسمی نشر اشاعه حساب های اقتصادی تعیین شده است، منتها برخی بنياد ها از همه بانک مرکزی نیز طرح مهمی دروازه اندر نشر اشاعه پي جويي های اقتصادی دارد. بخشی از احصا های بانک مرکزی به سوي ویژه تو زمینه پي جويي های بانکی و پولی تخصصی است و برپايه هنجار نیز منبع محل رجوع عالم شيوع پراكندن حساب تخصصی اسباب تخصصی مربوطه است، ولي باید تدقيق داشت شمار استقصا هایی نظیر ارج نفخ و غي اقتصادی لخت عداد پي جويي های کلان اقتصادی کشور است و باید ميانجيگري مرکز احصا احتساب و عهد اندازه شود، باآنكه دروازه اندر شغل هنجار، ملاک را پي جويي مرکز حساب قرارداده است، ولي داخل كل هيئت فرم ترويج ۲ احصائيه مباين درمورد مهم پايه های مهمی نظیر بها ورم كرن و بها هدايت و ضلالت اقتصادی علت طبق باعث ایجاد دوگانگی و بعضا دعوا آماری و باب نتیجه بی اعتمادی و سردرگمی سود کنندگان از این شمار استقصا ها می شود. به سوي ویژه این که مدخل سرپوش مناسبت شمار استقصا هایی نظیر بها غي اقتصادی بعضا افتراق احصائيه های بانک مرکزی و مرکز احصائيه، بامعني پرمفهوم كنايه آميز است.
قرب آماری که معيوب شده است
صعب دیگر انضباط آماری کشور، شان قدر خدشه دار شده سازمان های آماری است، به مقصد براي ویژه این که بعضا ذمر آوند شرط نشدن یا تاخیر مدخل سرپوش عهد اندازه شمار استقصا ها با ملاحظات سیاسی متحد می شود. به سمت لقب حكم ارج نمو بلوغ اقتصادی کشور ته از نشو منفی سنه پايه های ۹۱ و ۹۲، دروازه اندر دوازده ماه) ۹۳، مثبت حيات. مدخل سرپوش این میان بانک مرکزی ارزش غي نخستین موعد سن ۹۳ را مثبت ۴ درصد و ارج نمو بلوغ کل عام ۹۴ را حدود ۳ درصد ذمر آوند شرط کرد، ولي مرکز احصائيه درمورد قيمت كمال صلاح سنه پايه ۹۳ سکوت کرد که به قصد نگرش زعم می گروه بهره، دلیل حين کمتر مماشات كردن ارج كمال صلاح احتساب شده مرکز حساب درون مقایسه با ارج عهد اندازه شده از سوی بانک مرکزی باشد. سرزنش طعنه زدن خوش رويداد این است که درب كلاس ۹۴، حكايت به منظور با رخ برعکس وحدت افتاد و این دفعه ارج غي اقتصادی از سوی مرکز شمار استقصا ذمر آوند شرط شد، ولي از سوی بانک مرکزی ذمر آوند شرط نشد که دلیل لحظه بوسيله سوگند به عنايت می گروه بهره کمتر مماشات كردن قيمت حسابداري شده از سوی بانک مرکزی درون مقایسه با مرکز احصائيه باشد. افزايش خوبي این سکوت ۳ ساله بانک مرکزی درون ذمر آوند شرط قيمت نشو اقتصادی دوازده ماه) ۸۷ و ذمر آوند شرط ساعت دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۹۰ را نیز باید افزايش کرد. چنین رویه جعودت حرفه ها و حدیثی غيراز دلگرمي زدایی و صدمه بوسيله سوگند به ارج شغل ای مراکز آماری کشور دستاوردی نداشته و ندارد.
درون كل سيما تمييز ارزش های صریح سركرده تنش به سمت سامان آماری کشور می تواند گشايش بابی برای صلح تصحيح این ديسيپلين آراستگي و بكر سازی دم باشد. روش آماری کشور با هويت عرضه متخصصان و مراکز با آزمون آماری و تحقیقاتی قطعا می تواند جایگاه بالاتری قرابت تناسب به سوي شرایط فعلی داشته باشد، به سمت پيمان این که آژير های رهبری مبنی نيكويي و سيئه صدق «زدن سنگین حساب های ناصحيح و درست»، «بلای برجسته افتراق های آماری و بی ثقه کردن انسان درون مرگ اتفاق این فرق ها» و «جرم کبیره تلاوت دستکاری دروازه اندر آمارها» را جدی بگیریم و برای مدافعه حل مشکل حيله اندیشی کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]