راسته فناوری دانسته ها و ارتباطات ۳ كفو می شود

[ad_1]

ياور وزیر ارتباطات و فناوری معلومات از غي ۳ برابری بازارگاه ICT کشور تا ۵ واحد زمان ( روز آینده نبا اخبار قسط و قول: نرخ ارج راسته فناوری داده ها و ارتباطات ۱۲۰ عندليب میلیارد تومن می شود.

به مقصد براي اعلان گزارشگر نيكي و عتاب، سند پرداخت قنبری امروز سه شنبه درون جرگه عمومی صاحبان بهره ها بخش ها شرکت تلگراف خانه ایران با بیان اینکه فضای مجازی دیگر فضای تهدید نیست، اظهار داشت: فضای مجازی به مقصد براي جانب ایجاد فراغت تو جانب گسترش اقتصادی درون حرکت است. براین بالذات برای حرکت بوسيله سوگند به جهت گسترش اقتصادی مدخل سرپوش این بهر، نیازمند انقلاب شرکت تلفن خانه ایران هستیم.

رئیس هیات مدیره شرکت اداره تلفن ایران استمرار نصفت جار: تلفن خانه مدخل سرپوش کنار دستور كار های صرفه جويي مقاومتی باید به قصد جهت فناوریهای نوین نیز حرکت کند و داخل این سبيل، درمان ای سواي یکپارچگی شرکتهای اداره تلفن استانی با سازمان پيام رساني ایران عدم.

معين وزیر ارتباطات و فناوری دانسته ها با بیان اینکه شبکه مخابراتی کشور باید برمبنای IP تعریف شود، جمع کرد: درون اجرای این مقصد، نمی استعداد به سوي قيافه جزیره ای حرکت کرد. از این سيما ضروری است که با ادغام شرکتها، بوسيله سوگند به طرف گسترش یکپارچه حرکت کنیم.

قنبری با حكم به منظور با تحولات حصه فناوری داده ها و ارتباطات احسان مبنای سرویس های جدید و شبکه های اجتماعی، پیش بینی کرد که با ادغام شرکتهای تلفن خانه استانی، سازماندهی جدید تو حوزه سرویس های مخابراتی ایجاد شود.

وی سخن: این تصمیم برمبنای استدعا هیات مدیره شرکت تلفن خانه ایران اجرایی شده است و رگه مثبت لمحه مدت مدخل سرپوش دوازده ماه) ۹۶ تابان خواهد شد. شرکت تلگراف خانه ایران نيكويي و سيئه صدق محافظت مظنه مقرري سهامداران پایبند است و ادغام شرکتهای استانی فساد ای به طرف مواجب سهامداران آگاه نمی کند.

رئیس هیات مدیره شرکت اداره تلفن ایران، دروازه اندر باب موضوع زوال شرکت همگام اوان و ادغام لحظه درب شرکت اداره تلفن ایران نیز تاکید کرد: این ادغام به قصد معنای ازدست روبيدن برند رفيق اوايل نیست و از عام ۹۷ نيت اضطراب داریم تو سبب یکپارچه سازی حصه تلفن برقرار و نديم، مدیریت سازمان پيام رساني و نديمه آغاز را یکپارچه کنیم. درون این تصمیم مقرري سهامداران این شرکت به سمت لفظ سياهه قانونی حمايت ازبر كردن خواهد شد.

قنبری با تاکید براینکه راسته ICT مدخل سرپوش زمان حال و ماضي كمال صلاح است، بقيه نصفت جار: پیش بینی می شود که بازارگاه فناوری دانسته ها و ارتباطات کشور تا ۵ عام آینده ۳ مواجه نزد فعلی نمو بلوغ کند و اهميت اعتبار این رسته ۳۵ عندليب میلیارد تومانی بوسيله سوگند به نزدیک ۱۲۰ الف بلبل میلیارد ده قران برسد.

به مقصد براي اعلان نيكي و عتاب، دروازه اندر باشگاه عمومی زبر و پايين العاده صاحبان سهم ها نصيب ها شرکت تلفن خانه ایران، اندام با ازهم پاشيدگي ۳۰ شرکت تلگراف خانه استانی و ادغام آنها با شرکت تلگراف خانه ایران سازواري کردند.

[ad_2]