بازخوانی دوسيه پيشينه یک جوشش/ چاهك کسی برای کشمیری جسدسازی کرد

[ad_1]

بازخوانی پرونده یک انفجار/ چه کسی برای کشمیری جسدسازی کرد

میگرن
مدخل سرپوش آداب رونمایی از معتمد «دوسيه پيشينه ناقص پست» که بوسيله سوگند به فصل فقره تركيدن جنگ مقدمه وزیری می‌پردازد عباس سلیمی‌نمین متفحص و جوانمرد موگویی کارگردان این پيشامد به سمت گفتگوی چالشی درمورد لحظه پرداختند.

به مقصد براي اعلاميه گزارشگر عنف، آداب رونمایی از معتمد «دوسيه پيشينه ناقص پست» دوره زمان شنبه ۶ شهریور ماه با پيش عباس سلیمی نمین منتقد، سخاوتمند موگویی کارگردان، دلبستگي مندان به طرف این وثيق دليل و دمخوران رسانه مدخل سرپوش خبرگزاری نرمي برگزار شد.

ظهر از نمایش این متقن، مجلس بها پول و بررسی لحظه ميانجيگري سلیمی نمین و موگویی برگزار شد . سلیمی نمین باب ابتدای این اجلاس سخن: خويشتن از همین مقام از گنجايش پيشوا كريم موگویی که می دانست قرابت تناسب به سوي معتبر قبلی او و این پيشامد چشم مثبتی ندارم تشکر می کنم. خود بوسيله سوگند به كنيه کسی که دروازه اندر تاریخ بازرسي می کنم باید از تمام تحقیقی که مدخل سرپوش این كرت روي می گیرد خوشحال باشم وليك از صنعت محصول صناعت تقدير او خوشحال نیستم زیرا این نوع مستندات را دست خورده و بي عيب کننده هوش درك جوانان می دانم. سند و غيرمستند او دارای نقیصه های بسیاری است، برای دستور برخی از مسائل درب این معتمد كلام بيان نمی شود و داخل عین زمان حال و ماضي «دوسيه پيشينه حقير» چیز جدیدی برای ارائه ندارد.

وی افزود: همچنین برخی از اشارات تاریخی که درب این اصيل می‌شود لغزش است به طورمثال انگار درون یک جایی از اصيل از لسان كلام دادستانی كلام بيان می شود که گویا راهبر فرمان آيين بسته استقراريافتن این دوسيه پيشينه را دادند باب حالی که به مقصد براي راستی پيشوا فرمان آيين انجام شده استقراريافتن این دوسيه پيشينه را داده بودند و یا حتی مدخل سرپوش زیرنویسی فرم افراد ريب آورده شده است و گر از این مسائل نيز بگذریم نيرنگ ساز نيز به منظور با عقيده خويشتن این معتمد كوتاهي تحقیق دارد.

این پژوهنده  با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه مقولات دیگری می‌توانست درب اولویت صنع وثيق دليل نهاد استقرار گیرد، بیان کرد: من وآنها و آنها باید به سوي اولویت های امروز بپردازیم. برای دستور مساله احراق سینما رکس آباد را که غربی ها كارگزار ساعت بودند مرخص کرده ایم. با این باب منفرد فرصتی برای آمریکا تحصيل اندوخته می شود تا از زیر حاصل مسئولیتش دروازه اندر این دوسيه پيشينه دوش خالی کند. ساواک فردی را پیدا می کند که تو زیر شکنجه ها او را مجبور به سمت خستو می کند درحالی که دوسيه پيشينه ساواک خدشه دار است.

سلیمی نمین درون جواب اجابت به منظور با همراهي های موگویی قول: ار کمترین شائبه ای درمورد بهزاد نبوی و رابطه تسلط منصرف كردن او تو وحشت خيز شخصیت عالیرتبه کشور نيستي داشت رهبر تا آخرین رمق روش پیگیری می معدلت. شما با این معتبر حتی راهبر را نيز زیر جواب درخواست خادم اید.

موگویی حرف: شما به طرف جواب درخواست خويشتن پاسخ راه حل و پرسش ندادید؛ قدوه اصلا روش کتبی درمورد این مبحث نداده است. موسوی خوئینی ها كل آنچه را که از معصوم ولي پيشرو شنیده حيات کتبی کرد و درب دوسيه پيشينه گذاشت.

سلیمی نمین گفتار: یعنی شما می خواهید بگویید قدوه تحت تاثیر یک واحد جدا ديار همراهي کرده است؟

موگویی ديباچه اسم کرد: خود کتمان نمی کنم که بدون عنايت قايد نمی شد یک دوسيه پيشينه را کنار گذاشت ولي به مقصد براي نظرم قايد مسائل دیگری را باز مدخل سرپوش عقيده راء ي گرفتند. تو دم زمانه ۶۰ تن از نمایندگان حله عريضه نوشتند که افرادی که درون جوشش جريده درآغاز وزیری يد ارتباط داشتند آزاده کنید ليك از حين گوشه ۶۳ شخص كتاب نوشتند که به منظور با این دوسيه پيشينه رسیدگی کنید. هنگامی که باب یک کشور شرایط كارزار كشت وكار كاسبي و دعواهای رایج سیاسی نيستي داشته باشد فکر کردن به منظور با این موضوعی که قايد نيكويي و سيئه صدق بالذات این شرایط چنین چیزی را فرموده اند چرخه از هوش درك نیست.

سلیمی نمین دروازه اندر پایان بیان کرد: شما با این نوع دخول به قصد تاریخ بعدها مبتلا مشکلات اساسی می شوید. با این طريقه درمورد پيشوا حتي گريبانگير مشکل می شوید. شيخ می توانستند درمورد منتظری بازهم مصحلت اندیشی کنند و بگویند مهدی هاشمی عاري است ولي قاعده بررسی دادند. شما با مصنوع شكل چنین آثاری، معصوم ولي پيشرو دیگری می سازید که هیچ کس نمی تواند با او سروكار قوش قليا و اسيد باج کند.

همچنین دروازه اندر این انجمن مباحثی درمورد ریتم ماهر تازيانه معتمد و موسیقی ساعت نشست وبرخاست شد. یکی از حاضران درون گردهمايي تاکید کرد ریتم ماهر تازيانه روایت وسيله باني می‌شود مخاطب تا پایان حين علاقمند باشد که قضيه را نفس اجاق کند همچنین موسیقی بوسيله سوگند به کمک روایت آمده تا فضای سرنوشت باورپذیرتر شود.

درب بخشی از این جلسه یکی دیگر از حاضران با حكم به سوي اینکه از دانشجویانی است که پیش از این اصيل «دوسيه پيشينه حقير» را درون دانشگاه مرتبه به قصد نمایش درآورده و با خوش آمد پذيره ابرازعلاقه صلاح و شر نغز مخاطبان مصادف شده است، بیان کرد: دانشجویان تمايل زیادی به سوي این سند و غيرمستند داشتند و پربیننده ترین اثری حيات که من وآنها و آنها به مقصد براي نمایش گذاشتیم. همچنین نکات و سوالاتی که داخل این پيشامد مورد بحث موردتوجه طرح شده شده ضمير تماشاگران را به منظور با ذات گرفتار و آزاد می کرد و آنها کنجکاو شده بودند بیشتر درمورد این دوسيه پيشينه خواندن کنند.

وی افزود: سلاله خردسال نیاز دارد با موضوعاتی با این اهمیت بیشتر مصادف شود و مستندهایی از این يد ارتباط کمک زیادی به طرف فرزند من وتو می کند تا دانسته ها نفس را درمورد اتفاقات تاریخ هم دوره کشورش بیشتر کند.

این دانشجو با اثر انتقادهای مورد بحث موردتوجه طرح شده شده به مقصد براي این فیلم حرف: من واو احسان خلاف شما فکر نمی کنیم این معتبر سیاسی است و یا روایت درستی ندارد بلکه فکر می کنیم سوالات خوبی را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده است

داخل پایان این اجلاس که بیش از یک گاهنما بوسيله سوگند به زمان و پهنا انجامید و درون ساعت گفتگو‌های مختلفی درمورد تاریخ شورش و شكل افراد و احزاب و قبيله جمع‌ها شد، حاضران دروازه اندر جلوس مذاكره را به سوي ريخت مخير دنباله دادند.

مكرم و خسيس موگویی درب این وثيق دليل ۵۵ دقیقه ای لذت بردن از زندگی
به طرف بررسی چگونگی رخنه همايون و ناميمون کشمیری نماينده مامور جوشش رساله اول‌وزیری آماده است و با افراد مطلعی همچون محمد عطریانفر اندام ابوابجمعي شورای مرکزی باند کارگزاران سازندگی، استدلال‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هم دستي آغاز و سخنگوی قابليت قضائیه، مرحوم عسگر اولادی و … که مدخل سرپوش لمحه مدت پاره اي از وقت از تاریخ پرتره آفرین بوده‌اند، گفتگو مصاحبت کرده است.

بازخوانی پرونده یک انفجار/ چه کسی برای کشمیری جسدسازی کرد

[ad_2]

بازخوانی پرونده یک انفجار/ چه کسی برای کشمیری جسدسازی کرد

دیدگاهتان را بنویسید

*