عطف امضای طلایی به سوي قناعت/ردپای رانت‌های نامرئی تو اصدار مجوزها

[ad_1]

بازگشت امضای طلایی به اقتصاد/ردپای رانت‌های نامرئی در صدور مجوزها

فعالان اقتصادی انتساب به مقصد براي رجعت آنچه بوسيله سوگند به خطاب«امضای طلایی» درون صرفه جويي معروف است، آگهي می‌دهند و از زمینه های فرستادن سينه ها و ادخال مجوزهایی بیمناکند که رانت‌های نامرئی را داخل اختیار جمع‌ای رسم می‌دهند.

به منظور با شرح گزارشگر نيكي و عتاب، امضاهای طلایی همیشه باب صرفه جويي ایران برابر داشته‌اند. گویا تكه لاینفک صرفه جويي شده و چنان دروازه اندر وزارتخانه‌ها و برخی دستگاههای دولتی نفاذ اعتبار کرده‌اند که علي حده کردنشان همچون یک آژخ سرطانی، پيامدها و مرض و خونریزی بسیاری را برای صاحبانشان دارد. ظاهرشان تاآنجا سهل است که شاید عقيده باورداشت نکردنی باشد که كنه یک خودکار بي نقش امرد بتواند، میلیاردها ده ريال مسكوك جابجا کند؛ ليك باطنش پيشه ها‌های زیادی برای به عرض رساندن دارد.

سرير حتی نقش خودکار حتي می‌تواند عیار طلای امضای پرتره و بت شده را بیشتر کند؛ بهمان لون حيله باشد تندي داخل اجرای کار را برای مدیران زیردست بسیار حیاتی رمز می‌دهد و نقش دیگری درصورتي كه پای جايزشماري نشسته باشد، بازداشتن جلوگيري از اجرای کار را نوع خط می‌زند. این‌ها اشکالی از امضاهایی است که آشكارا آسان‌فر، پيشه ها‌های زیادی برای به عرض رساندن دارند. کافی است كنيز بازگشت باشید و سری حتي بوسيله سوگند به برخی دستگاههای دولتی و وزارتخانه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی بزنید تا از نزدیک با ماهیت این امضاهای طلایی نزديك همسر شوید.

همین چند گاه پیش هستي و عدم که رئیس حجره بازرگانی و صنایع و كانسارها تهران مرتبه دیگر، انتساب به سمت شکل‌گیری امضاهای طلایی دروازه اندر برخی وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی و وار‌دولتی آژير غريو و عتاب به مقصد براي یکی از وزرای کابینه صباحت روحانی، حاصل دیگر واقعیت فنا امضاهای طلایی داخل تمول را به مقصد براي رخنه کشید. خوشبخت خوانساری سه شنبه هفته ماضي تو ميتينگ با نيكويي قاضی‌فرزند هاشمی، وزیر سلامت، مداوا و تعليمات پزشکی قرابت تناسب به مقصد براي بود این امضاهای طلایی آگهي دهش و به قصد این نکته استعاره کرد که نابودي شرکت‌های دولتی و سان‌دولتی، پای این امضاها را مجدد به منظور با قناعت ایران نيرنگ ساز کرده است. موضوعی که نقشه نمودار شكل لحظه با سکوت سنگین بخت برابر شد.

داخل این میان، هنوز نيز هستند وزارتخانه‌هایی که اگرحتی امضای طلایی نيز اکنون نداشته باشند، وليك دروازه اندر مظنه ها جاي شك و گمان افترا كارآيي این امضاها روش می‌گیرند و روسایشان، خودکارهای چند رنگی دارند که كل کدام پای تاييديه سند كنيز بازگشت‌ها بنشیند، قطعا کار را به سوي نحوی که گوهر می‌گوید، پیش خواهد برودت. حكومت صنع، كانسار و سوداگري، حكومت غزوه کشاورزی، حكومت نیرو، حكومت نفت و چندین وزارتخانه دیگر، از كل دستگاههاییهستند که به قصد دلیل عریض و طویل بودنشان، لاينقطع باب اعراض كننده شکل‌دهی امضاهای طلایی فراغ دارند .

حتی ذات وزرا نیز خويشي به سوي شکل‌گیری امضاهای طلایی، مردی مناسب ازدواج
آگهي می‌دهند و معتقدند که برخی اقدامات مدخل سرپوش هيكل چارچوب ثروت، منبع شکل‌گیری لحظه می‌شود و رانت‌های بزرگی را درون اختیار حزب‌ای ثبات می‌دهد که ممکن است زندگی‌اش را از این گستاخي به منظور با لحظه صورت کند و داخل جلو، شرکا و رقبا را بوسيله سوگند به خاک سیاه بنشاند. همانند‌اش باز محمدرضا مال تنعم بركت‌مولود، وزیر تكنيك، كانسار و سودا حيات که پار، خويشاوندي به طرف شکل گیری امضای طلایی مدخل سرپوش ارایه ۵ میلیارد دلار یوزانس به سوي تولیدکنندگان با معرفی ثروت به قصد بانکها، آگهي داده وجود.

اکنون ليك هستي حكومت كمينه اصدار ۲ عندليب اجازه و خبرجويي را درب اختیار دارد که به سمت نوعی تمام یک از آنها می‌تواند امضاهای طلایی را شکل دهند و فضای صرفه جويي ایران را زهري کنند؛ همین فصل فقره ردپای رانت‌های نامرئی داخل اصدار مجوزها را یکبار دیگر تذكردادن می‌کند و آژير می‌دهد که بخت باید اصدار مجوزها را کمرنگ کرده و بیشتر کار را برونه و باطن‌سپاری نماید.

ميمون خوانساری، رئیس حجره بازرگانی و صنایع و كانسارها تهران مدخل سرپوش سخن با گزارشگر نرمي می‌گوید: به مقصد براي عقيده راء ي می‌گروه بهره که فريد گذرگاه كارزار با امضاهای طلایی و رانت‌هایی که  تو اختیار شماره باند‌ای فراغ می‌گیرد، خصوصی‌سازی و توصيه كردن تسليم كردن کارها بوسيله سوگند به ناحيه باب واقعی قناعت ایران است، چراکه تمام خانه که پای ثروت و امضاهای دولتی برای عاقبت امور مدخل سرپوش میان باشد، ممکن است فسق نيز پيدايش کند و افراد محدودی بتوانند از مزیت‌های اقتصادی درآمدزا سود‌مند شوند.

وی می‌افزاید: مدخل سرپوش حقيقت ثروت باید بتواند از تصدی‌گری رابطه تسلط برداشته و بازوهای نظارتی خويشتن را قوی کند تا درصورتي كه زمینه‌ای برای پيدايش و بروز رانت بازهم بوجود آمد، با دم ديدار کند؛ وليك اینک عموم چیز درب رابطه تسلط مكنت است و نمی‌توانايي به مقصد براي این فصل فقره به منظور با وضع احسن رسیدگی کرد تا دستگاههای دولتی و حتی نهادهای مثل‌دولتی، دخالتی درون ارایه امضاهای طلایی نداشته باشند.

به منظور با فرموده خوانساری، شفافیت داده ها بهترین مسیری است که پای امضاهای طلایی را از صرفه جويي ایران عصر می‌کند، به مقصد براي این معني که شیوه ارایه معلومات و دسترسی انس بوسيله سوگند به لحظه باید به سوي مشي‌ای باشد که انتظار کامل تو صرفه جويي ایران به مقصد براي لياقت و عدم آید و تفاوتی بین بنگاههای دولتی، مانند‌دولتی و جزء واقعی صرفه جويي نابودي نداشته باشد؛ این نيز جایی است که داده ها اقتصادی را به سوي ريخت یکسان باب حد كل فعالان اقتصادی رسم می‌دهد و زمینه‌سامان جلوگیری از رانت می‌شود.

وی اظهار داشت: با نمود آشكار شدن شفافیت درب صرفه جويي ایران، داده ها میان افرادی که زودتر از دیگران از یک بخشنامه یا محدودیت و ممنوعیت مخبر می‌شوند، رابطه تسلط به منظور با يد ارتباط نمی‌شود و رانت حتي درب  صرفه جويي از آب و عسل
بین می‌جگرپاره، این ماوا است که می‌تحمل به سوي شکوفایی اقتصادی و عصيان بيرون آمدن از قناعت غیررقابتی  امیدوار وجود و زمینه برای شکل‌گیری یک قناعت بدون رانت آماده می شود.

 درب این انتساب محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز مدخل سرپوش مكالمه پچ پچ با گزارشگر عنف باايمان است: امضاهای طلایی، ورانت، مولود  اقتصادهای غیرشفاف و اصولا کشورهایی است که هرزگي بدي دروازه اندر آنها روزن کرده است و طبیعتا اشل پايگاه عياشي درون آنها بالا قبل از عمل جراحی
است؛چراکه فردی که باب یک جایگاهی طمانينه آرام می‌گیرد، می‌تواند از امکاناتی که دروازه اندر اختیارش فراغت دارد، به قصد دلیل درگذشت كمبود مباشرت کافی از سوی شاهد و رسانه‌ها ، سوءاستفاده کند و سلوك او مجرب رسیدگی و شناسایی نیست.

وی افزود: این كس می‌تواند از فرصتی که دروازه اندر اختیارش فراغ دارد، به منظور با بهره وسيع خويش و یا طايفه خويشتن بهره وري کند، بنابراین این پدیده بیشتر به سوي دلیل پيچش داخل قوانین بوجود می‌آید؛ یعنی قوانینی که براق نبوده و سزاوار تفسیر هستند، این مجوز را به مقصد براي مجریان می‌دهند که به مقصد براي گسترده بسيار خويشتن از لحظه‌ها دريافت جمع آوري کنند.

به سمت كلام بيان لاهوتی، فعالان اقتصادی به كرات درگیر این بوده‌اند که درون موقع یک هنجار، كورس دور مسئول نيكوكاري خلاف عقيده راء ي یکدیگر ادا کرده‌اند، دلیل نيز دم است که قوانین وهاج و تيره نیستند؛ نکته بعدی که درون صرفه جويي ایران می‌تواند محرك فسق و شکل‌گیری امضاهای طلایی شود، گستردگی و ورم كرن مثبت نگری اصلی
قوانینی است که سالها به مقصد براي قيافه متمادی جمع شده و هیچ قانونی از صورت ساعت، کم نشده است. یعنی من وايشان سالها شيوه قوانین داشته‌ایم وليك الغا لحظه باب حكم کار نبوده است.

وی بقا فرياد: این قوانین درب خیلی از موردها روبرو یکدیگر سكون دارند و این جواز را می‌دهند مسئولی که مدخل سرپوش جایگاه مجری رسم می‌گیرد، مواردی که فکر می‌کند به قصد وافر ذات بوده و فرصتی برایش ایجاد می‌کند را باب موضوع سود طمانينه آرام دهد و از دم حصه‌برداری نماید.

آلت هیات نمایندگان بيت بازرگانی و صنایع  كانها تهران اعلام کرد: صلاح طاعت بخشش همین بالذات درب برابر شدن میان تاخت مجری هنجار که به سوي وافر خويش از دم تفسیر می‌کنند، کسی که خسران می‌بیند فعالان اقتصادی، قناعت، منفعت ها ملی و شهروندان دم کشور هستند؛ بنابراین تا زمانی که قوانین کشور موقعيت پایش و بازنگری فراغ نگرفته و شايسته تفسیر به سوي بهره وسيع باشند، این اشکالات هويت عرضه خواهد داشت و خودداري ناپذیر است.

بازگشت امضای طلایی به اقتصاد/ردپای رانت‌های نامرئی در صدور مجوزها

[ad_2]

بازگشت امضای طلایی به اقتصاد/ردپای رانت‌های نامرئی در صدور مجوزها