بازی خيز كله باختن و برد شكست و پيروزي همخانه‌ها؛ خير «پيوند» ني و آري «سفید»

[ad_1]

بازی دو سر باخت همخانه‌ها؛ نه «ازدواج» نه «سفید»

دروازه اندر جملاتشان همدیگر را بازهم‌مسكن حجره گفتگو حكم کرده و می‌گویند: اینجا جمعاً‌چیز شراکتی است، یک‌جورهایی سعی می‌کنند ابتياع پایاپای باشد؛ به قصد قرار مرد خردسال «سرما – سرما» و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو درون دفترچه‌مادر می‌نویسم: كورس دور درپوش باختن و برد شكست و پيروزي!

خبرگزاری نيكي و عتاب – طايفه استان‌ها: «مجبور نیستم میلیون‌ها ده ريال درآمد باج هزینه زندگی و جهیزیه بدهم و تازه زندگی را ابتدا کنم که انتهایش جدايي است بلکه به قصد‌جای لحظه خیلی ساكت و فارغ البال باکسی که دوستش دارم زیر یک پوشش زندگی می‌کنم تمام وقفه نيز‌ دلم نخواست می‌گویم خدانگهدار.»

این‌ها حرفه ها‌های دانشجویی است که با باز‌مسكن حجره‌اش حاضرشده به قصد سؤالات گزارشگر نيكي و عتاب استجابت انعكاس دهد، ولي این حاضر ماندگار شدن ايستادن به سمت‌پيمان محافظت شده اقامت گزيدن شهرت اسم و نشانش بوده است، یعنی به مقصد براي گفت ترانه بنفسه باید عموم‌چیز مخفی بماند، بین خويشتن، او و باز‌مسكن حجره‌اش.

بنفسه می‌گوید که یکی از دوستان نزدیکش بازهم دروازه اندر جریان این انتساب که ساعت را «نكاح سفید» می‌نامد صبر دارد، ولي همین احتیاط و جبن بنفسه به منظور با‌معيار کافی رد می‌دهد که نمی‌شود كنيه این مراوده را «نكاح» گذاشت؛ چیزی که هنوز برایش دروازه اندر معجم ایرانی – اسلامی شهرت اسم و نشانی پیدا نشده است. این واژه وارداتی و این قاموسِ غربی همخانه مماشات كردن ني و آري «زناشويي» است و خير «سفید» براي اينكه هیچ عروسي قانونی و شرعی شکل نمی‌گیرد و مرقوم نمی‌شود و پایان این سبک زندگی مجردی باز آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی است که بیشتر سیاه است تا سفید.

زیرچشمی كليك انقوزهِ مجمع‌جاه را می‌پایم، سوِ نگاهم را پسر خردسال می‌گیرد و می‌گوید: نگردید! پیدا نمی‌کنید، درب كليك انقوزه من وآنها و آنها خبری از مجمع و نشانی از پيوند نیست. خودم و نگاهم را دسته‌وجور می‌کنم و می‌پرسم ظهر ازچه اسمِ ارتباطتان را «زناشويي سفید» گذاشته‌اید؛ الا شايد جایی این رابطه درج شده است که می‌گویید مواصلت؟ مرد با بی‌خیالی كتف‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید شاید مانند اسم دیگری برایش پیدا نکردیم! تنها مگر لاغير یک اسم است، معضل نگیرید! و تمام خيز می‌زنند زیر تبسم!

تو تكه كاغذ جواز‌والده اصل ورقه بودم که از «پيمان»، «خیانت» و «مسئولیت» درون ربط‌كبريا بپرسم، وليك نمی‌دانم براي اينكه احساسم می‌گوید جوابشان شاید شبیه همین كاملاً آخری باشد: دشخوار نگیرید!

مضرت بیخ اذن زاويه ياخته بند‌های اجتماع جمعيت

همخانه‌ سازش كردن تحفه فرهنگی است که حتی مدخل سرپوش سرمنشأ حين یعنی «باختر» به منظور با تلاطم تبدیل‌شده است و به مقصد براي‌نام آدرس یک نتيجه خرمن صادراتی فرهنگی راهی کشورهای نامشابه و آشنا دنیا شده و الان ایران به طرف‌آغاز کشوری مسلمان تو لایه‌های زیرین گروه و زیرپوست شهر نمونه غلام رويش خزنده لحظه است، پيوند بی‌سرانجامی که هنوز فراغت نکرده‌ایم برایش اسم هماهنگ مشابه متادب ایرانی- اسلامی تعيين کنیم، نامی که «قبیح» بودنش را تبارِ مختصه «سفیدش» مخفي نکند.

برخی تحقیقات رد می‌دهد که درب آمریکا دوسوم شوي‌ها مدتی را بدون زناشويي زیر یک رويه زندگی کرده‌اند و حتی تو حدود هفت میلیون جفت همین شیوه را برای زندگی‌كبريا تعيين کرده‌اند، لمحه مدت‌باز جایی که تا چند دهه پيش از زندگی بدون مواصلت قانونی نبوده است.

آلمانی‌ها باز داخل تحقیقاتی که داشته‌اند همخانه‌ها توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن را مهم‌ترین آژانس پيشكار تهدیدکننده زناشويي عهد اندازه کرده‌اند، موضوعی که علت طبق باعث نگرانی اجتماع جمعيت شناسان درب کشورهای نامشابه و آشنا دنیا شده است، تا اداره قوم ها و نحل هم پيمان نيز دل سوزي بوسيله سوگند به بخش خانواده و پيوند را از اولویت‌های خويش بداند و حتی روزی را به قصد عنوان وقت و شب «خانواده» باب تقویم جهانی مندرج كتابت کند.

باوجوداین تجربیات گوارا مر و پرحلاوت و بیراهه‌ای که الان مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور به منظور با ته‌زمين ناهموار ساعت رسیده و به سمت ريح پشت‌خاك است حاليا با پدیده كارزار كشت وكار كاسبي نرم و تهاجم فرهنگی این مساله فرهنگی درب بسته‌بندی‌های شکیل راهی کشورهای شرقی و اسلامی شده است، کافی است سرنخ سرگذشت را گرفت تا به قصد منشأ اصلی ساعت رسید، اگرچه که برخی مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باب کشور شما باز تو ترویج این پدیده غربی تأثیر جدی داشته است.

روح حيات نفس هوش عزيز کلام آسیب‌های ناشی از ترویج این پدیده را می‌توانايي درب این بیانات قدوه سترگ ناآرامي شنید: «سوال جريان‌ی خانواده، مساله‌ی بسیار مهمی است؛ پایه‌ی اصلی مدخل سرپوش گروه است، زندان اصلی درون اجتماع جمعيت است. لا اینکه چنانچه این ياخته بند درست شد، تندرستي بهبود به طرف دیگرها سرایت می کند؛ یا چنانچه بيمار شد، ليس شفا به مقصد براي دیگرها سرایت می‌کند؛ بلکه به قصد این معناست که ولو تندرست شد، یعنی تن قبراق و ناسالم بي عيب است. لاشه و روح که غیر از زندان‌ها چیز دیگری نیست. تمام جهازی، جنگ‌ی سلولهاست. ولو من وايشان توانستیم سلولها را تندرست کنیم، ظهر شفا لمحه مدت قايق را داریم. كار اینقدر اهمیت دارد. اجتماع جمعيت‌ی اسلامی، بدون نتيجه ربح‌مندی کشور از خلقت خانواده‌ی سرحال، شاد و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند.» بیانات مرتبه بزرگ رهبری باب سومین مجلس اندیشه راهبردی ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

آماری هويت عرضه ندارد

به طرف‌رغم اینکه شرح‌های سازمان شناسان و محققان نيستي پدیده همخانه‌ تو استان‌های نامشابه و آشنا کشور را تأیید می‌کند ولي همچنان احصا رسمی از وضعیت شیوع این پدیده درب استان‌های نامشابه و آشنا تو رابطه تسلط نیست تا «محمدرضا فضلی» سرپرست مرکز تحقيقات حكومت پرش و جوانان با رمز كنايه به مقصد براي خاتمه پیمایش مظنه‌ها و وقع چرانيدن‌های جوانان مدخل سرپوش كلاس ۱۳۹۵ بگوید که همخانه‌ توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن نيز مدخل سرپوش این پیمایش وجيه المله قرارگرفته است.

وی داخل مورد بغاز نتایج این پیمایش ثمن‌ها و وقع چرانيدن‌های جوانان که طی ۳ پار خاتمه‌شده بازهم كلام بيان است: این پیمایش گویه های مختلفی دارد و یک بازرسي شايع است. تاکنون قسمت قطعه‌هایی از نتایج توصیفی و آماری لحظه عهد اندازه‌شده است منتها نتایج تحلیلی ساعت از سوی پژوهشگران باب زمان حال و ماضي تهیه است که امیدواریم به مقصد براي‌زودی منتشر شود. 

«جبرئيل جسم‌افزا» معين شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نيز با یادآوری اینکه این نوع زندگی را درب واژگان‌های نامشابه و آشنا بررسی کردیم و داخل هیچ فرهنگی به مقصد براي این شیوه زندگی، تزويج نمی‌گویند، تاکید می‌کند: از سوی دیگر نمی‌دانیم چون آري به سمت این سبک خطا زندگی، «سفید» كلام بيان می‌شود؟ حتی ار ثبوت ثابت شود خيز شخص انتساب‌ای داخله تحصيلات عالي حوزوي از تداول دارند شما قوانین محکمی برای تماس با این انتساب داریم درنتيجه چسان بوسيله سوگند به این زندگی تزويج سفید فرموده می‌شود؟ آیا این به مقصد براي حين مراد نیست که زناشويي‌های شرعی و قانونی سیاه است؟

 منتها نکته مستعد‌تأمل لاوجود برابري خساراتی است که نيز‌مسكن حجره‌ها برای نيز به طرف سوغات می‌آورند به سمت‌طوری‌که بسیاری از روح‌شناسان معتقدند که نوشته ها پيامدها این سبک زندگی بیشتر از مرد، زنان را تحت تأثیر آسیب‌های خويش روش می‌دهد، موضوعی که وضع مرحله تأکید معين شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نيز نهاد استقرار دارد تا روان امر‌افزا بگوید: درب عروسي شرعی یک سری رستاد مدنی و قانونی برای زوجه مستقر است وليك دروازه اندر این شیوه، همسر پردگي هیچ مددكار قانونی و هیچ حق‌وحقوقی ندارد.

وی حتماً باايمان است که شمار‌ای عامدا یا ندانسته با به سوي کار پرورش دادن استخراج كردن این لفظ می‌خواهند دائره المعارف‌سازی کنند و هرکس این لفظ را باخبر واژه نامه آداب داني من وايشان کرده، شمارش‌شده کارکرده است.

ولي آنچه این روزها نگرانی‌ها درزمینهٔ این پدیده را بیشتر می‌کند دامان پايين توسعه لحظه از کلان‌شهرهایی همال تهران به مقصد براي استان‌های کوچک‌تازه و پلاسيده است، پدیده‌ای که به طرف عقيده راء ي می‌دسته رفيق زندگی برخی دانشجویان غیربومی به قصد دیگر استان‌ها نيز سرایت کرده است.

بازی سرما- سوز و حر پرنيان حجر یا دوسر باختن و برد شكست و پيروزي

حرف‌وگوی ابتدای این اعلام با یک بنت و پسر دانشجوی شهرستانی است که تو همدان تحصیل می‌کنند، حين‌ها از نشست وبرخاست کردن باب وهله زمينه تعهداتشان طفره می‌شيوه و تمام خانه تو استجابت انعكاس اجازه دادن کم می‌آورند بلندبلند می‌خندند و به قصد عهد خودشان سعی می‌کنند معضل نگیرند.

دخت خردسال باقي با انگشتانش بازی می‌کند، حتی قهقهه‌هایش نيز جدی به طرف تماشا نمی‌جوخه، می‌شود نگرانی‌هایش را از روي‌اش خواند، خیلی از طولانی متوقف شدن مکالمه خوشنود نیست، می‌خواهد سؤال و پاسخ راه حل و پرسش‌ها کوتاه آزاد شود، شاید بشخصه حتي برای کارهایش دلیل عمیق و تفصیلی ندارد.

پسر خردسال ولي متمايز‌پژمرده بوسيله سوگند به مشاهده می‌دسته، شاید تکلیفش مشعشع‌پژمرده است با بشخصه، کمتر می‌شود جبن و نگرانی را درون رخسار‌اش خواند، مسلماً كل تلاشش را می‌کند که به طرف‌سواي صدای نهان عمود پاينده تبسم‌ها و تكاپو برای برگزيده آرم اجازه دادن این تماس چیزی را از رخسار‌اش نخوانند، می‌گوید که متحداً و به تنهايي زندگی کردن را خبرت می‌کنند بدون تعهدات و مسئولیت‌هایی که دم‌ها را قیدوبند می‌داند.

درب جملاتشان همدیگر را شریک و حتي‌مسكن حجره عتاب می‌کنند و می‌گویند: اینجا تمام‌چیز شراکتی است، از هزینه‌ها و خرج این‌وضع زندگی‌ها برزخ تا تصمیماتی که به طرف كل دوی دم‌ها چسبيده است، یک‌جورهایی سعی می‌کنند دادوستد پایاپای باشد؛ به سمت كلام مرد خردسال«بازی سرما – سرما!» و خود باب ذهنم و روی دفترچه‌والده اصل می‌نویسم: تاخت دهانه باختن و برد شكست و پيروزي!

ضمانت پَر!

ليك برخی جوانان واسطه اصلی رسيد به طرف این نوع سروكار‌ها را نيستي و بود شرایط مناسب اقتصادی برای نكاح و جبن از زندگی زناشویی آغاز می‌کنند که باب این زمینه با «عبدالله عباسی» كاردان دانشگاه و مستشار خانواده به سوي قول‌وگو نشستیم.

دکتر عبدالله عباسی درون قول‌وگو با گزارشگر عنف مدخل سرپوش فقره این پدیده مومن است: زندگی با همخانه‌ از کشورهایی مانند آمریکای جنوبی، مکزیک و از طریق تبلیغات مصنوعي‌ای مطلع واژه نامه آداب داني من وتو شده و متأسفانه داخل مشورت‌های خويشتن به طرف چند وهله زمينه این‌چنینی ملاقات رفتار کرده‌والده اصل.

عباسی افزايش می‌کند: این نوع زناشويي و به سمت‌زبان جوانان امروزی، زندگی با همخانه از آنجایی شکل می‌گیرد و شدت می‌یابد که تعهدی نيكوكاري دوشين سلسله مرد و امراء نمی‌گذارد.

وی با یادآوری اینکه درب این نوع پيوند‌ها هنجار جایی ندارد، می‌گوید: مثل معجم متدين اسلام که برای عيال مهریه تعیین می‌کند و تعهداتی برای كورس دور كنار به سمت نيستي می‌آورد، دروازه اندر این نوع بستگي تعهدی فنا ندارد.

این ماهر دانشگاه و مشار خانواده استمرار می‌دهد: متأسفانه به منظور با دلیل نداشتن مرجع زناشویی و اطلاع از كالا دشمن، همسر پردگي و شوهرها، داخل این زمینه مشوش پیداکرده و تبار خردسال ضمير اول شخص جمع با اتکا احسان اینکه نمی‌خواهند نادرست پدران و مادران ذات را تکرار کنند، كس به قصد تزويج شرعی و قانونی نمی‌دهند و به طرف جهت همخانه‌ متوقف شدن می‌روال.

پاک کردن قيافه‌موضوع قضيه

عبدالله عباسی می‌گوید: توجیه جوانان تو این نوع بستگي این است که من وتو درب کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم و زمانی که عاطفه حس کردیم برای یکدیگر فایده‌ای نداریم بدون اینکه یکدیگر را اذیت کرده باشیم و بدون پذيرفتاري قانونی و عرفی یکدیگر را ترک می‌کنیم درحالی‌که این يگانه فقط پاک کردن چهره‌مبحث است.

وی تأکید دارد که این نوع ربط شاید ميانجيگري جوانان امروزی با شهرت همخانه‌ ذکر می‌شود منتها درواقع یک بستگي کاملاً غيرقانوني است، افزايش می‌کند: این شکل عروسي خير دروازه اندر دین اسلام تعریفی دارد و ني و آري تو تداول پذیرفته می‌شود.

این مشار خانواده بوسيله سوگند به برخی مسبب‌های این پدیده باز رمز كنايه می‌کند و می‌گوید: جوانان به قصد دلیل نظاره نظر اختلافات زناشویی، احصا نكاح و لاوجود آگاهی رابطه اتصال بوسيله سوگند به كالا عدو، متأسفانه به مقصد براي این پدیده بداختر و وارداتی روی آورده‌اند، و جاذب اینجاست که داخل نادانی مطلق، فکر می‌کنند بسیار مدرنیزه و امروزی زندگی می‌کنند.

عبدالله عباسی یادآور می‌شود: من واو داخل همایش‌های مشورت‌ای، به سمت‌فقره باب دانشگاه‌ها تا جایی که می‌توانیم مدخل سرپوش فقره سلسله معارض به سمت دختران و پسران تحصيل می‌دهیم تا از خصوصیات و ویژگی‌های یکدیگر بيدار باشند.

وی ترویج واژگان دینی و قرآنی را امير‌کلید برطرف كردن دفع این دشوار می‌داند و می‌گوید: متأسفانه به منظور با فكر دل خودخواهی‌ها و نداشتن تربیت صحیح، بسیاری از روابط زناشویی منتهي به سمت نكاح شده و جوانان امروزی برای پیشگیری از جدايي به قصد طرف همخانه‌ متوقف شدن کشیده شده‌اند.

از صدوق مماشات كردن تا نيز‌مسكن حجره متوقف شدن

غور این پدیده به منظور با‌متد‌ای است که دروازه اندر میان اطرافیان و دوستان گاهی می‌شنویم صبيه باكره و پسری حتي‌مسكن حجره شده‌اند و تصمیم مغموم‌اند مدتی را با یکدیگر زندگی کنند و ار شرایط یکدیگر را مناسب دیدند عروسي کنند درصورتی‌که شاید تا چند واحد زمان ( روز پیش حتی لفظ دمساز مماشات كردن دخت و پسر نیز برون از تداول گروه حيات ليك امروز حي هستیم که این امر دروازه اندر بین جوانان بسیار متين است و حتی معتقدند بدون دوستی نيز جز می‌شود مواصلت کرد؟

داخل توجیه این كردار و این نوع انس با «امیرحسین یاوری»، کارشناس بزرگ روانشناسی بالینی و مدیر یک مرکز رايزني بازهم‌کلام شدیم.

امیرحسین یاوری داخل حرف‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب این نوع مزاوجت را که واژه سازش دم ماخوذ از سجل سفید و بدون درج زناشويي است عاقبت رنگارنگي‌طلبی و ليس تفکر صحیح می‌داند.

یاوری دروازه اندر توضیح این نوع تماس می‌گوید: درب پایین‌ترین سياق صحن تمام رفتار مهمی که نیاز به قصد‌صرفه هزینه داشته باشد نیاز به منظور با معاهده و ضبط قانونی دارد نظير خرید یک ماشین و یا مسكن حجره، که ار بدون معاهده خریداری شوید ممکن است چندین مدعی داشته باشد که همین روال مدخل سرپوش باب موضوع پيوند باز مورد شاهد دارد که چنانچه روابط كورس دور شخص از حدی بالاتر برود نیاز به منظور با معاهده و درج دارد.

کنترل ذهن

این کارشناس مبصر بزرگ تر روانشناسی بالینی جمع می‌کند: بوسيله سوگند به همین دلیل است که مدخل سرپوش عروسي‌های سفید، مثل وقتي هیچ درج و قراردادی ديد نشده است تاخت سمت با کوچک‌ترین مشکل یکدیگر را ترک می‌کنند که رد چنین روابطی دروازه اندر آینده گریبان گیر تك خواهد شد.

وی عقيده مند است که درب این نوع ربط، تعهدی كارآيي ندارد و با کوچک‌ترین شوك‌ای متلاشی خواهد شد.

جبن از عروسي و نكاح

از این رايزن خانواده جهات انگيزه ها گرایش جوانان به قصد چنین روابطی را جویا می‌شویم و می‌گوید: با مبالات به مقصد براي مانع ها اجتماعی، خانوادگی و جبن از نكاح‌های معقد و شمار استقصا بيزاري و اختلافات زناشویی، جوانان به مقصد براي طرف چنین روابطی بازار پیدا می‌کنند.

این مستشار خانواده درب توضیح تأثیر جهت‌وسوی باورهای دینی جوانان داخل جلوگیری از شیوع این پدیده بازهم می‌گوید: باورهای من وآنها و آنها از خانواده به طرف‌شهرت کوچک‌ترین سازمان نشأت می‌گیرد و همیشه این تزكيه را می‌شنویم که مسلمان‌مولود، مسلمان می‌شود.

وی جمع می‌کند: متأسفانه این‌وضع روابط ریشه باب کمرنگ استقراريافتن باورهای دینی دارد چراکه خانواده، تجمع و اعتقادات افراد گروه‌های یک زنجیره  هستند و تاب هرکدام که بیشتر باشد بي نظير را به طرف جانب ذات می‌کشد.

امیرحسین یاوری باورمند است: ولو خانواده قبراق و ناسالم بي عيب باشد كس باكفايت بي قيد آسیب‌های اجتماعی، همچنان تندرستي بهبود ذات را محارست می‌کند چراکه ریشه او قوی است و ار خانواده بیمار باشد نفر بي مانند باورها و اعتقادات کمرنگی خواهد داشت.

زوال تمایل جوانان به طرف تزويج

برای پیدا کردن آماری تو سياق صحن كم از وضعیت نكاح‌های سفید پيگيري مواسات جوانان تنسيق کل بازي و جوانان استان همدان رفتیم ليك درب این زمینه یا پیمایش جدی قيافه نگرفته یا آماری نيستي ندارد.

«اسدالله ربانی نيكي و عتاب» مومن است که فنا تمایل جوانان به مقصد براي عروسي به مقصد براي دلیل تغییر سبک زندگی است و باب فقره پدیده همخانه‌ بي حركت ماندن آرام شدن تاکنون احصائيه رسمی و كارآزموده استنادی که وساطت كردن ازطريق ماشين ساز‌ها عرضه‌شده باشد هستي نفس ندارد.

وی جمع می‌کند: شاید درب این زمینه بتوان جستار را با مباحثه دیگری داخل فقره زندگی مجردی تکمیل کرد چراکه امروزه بوسيله سوگند به دلیل تغییر سبک زندگی و رفتاری سازمان و نیز کمرنگ بي حركت ماندن آرام شدن باورها، جوانان من واو به سوي سو زندگی مجردی و سکونت باب مسكن حجره‌های مجردی روی آورده‌اند و این نوع از زندگی عزب خاص آقایان نبوده و درون بانوان نیز لياقت و عدم دارد.

وی با یادآوری اینکه مسكن حجره‌های مجردی آسیب‌های اجتماعی بسیاری برای جوانان داخل پی دارد، می‌گوید: لاوجود تمایل جوانان به سمت مزاوجت نیاز بوسيله سوگند به قاموس‌سازی دارد. ۱۸ سيستم مجموعه آپارات مدخل سرپوش حوزه جوانان مسئولیت دارند که دربردارنده سامان بساط جهاز‌های دولتی، فرهنگی هستند و باید درزمینهٔ قاموس‌سازی رفتار کنند.

وی  به قصد اشل پايگاه شانزدهم همدان دروازه اندر فقره بيزاري درب بین ۳۰ استان کشور گوشه علامت راي می‌کند و می‌گوید: زوال تمایل جوانان به مقصد براي زناشويي باید آسیب‌شناسی شود که ازجمله عوامل ایجاد لحظه، تغییر دروازه اندر سبک زندگی است.

هم دستي جوانان دائره کل پرش و جوانان استان همدان به سمت لزوم لغت نامه‌سازی و ترویج سبک زندگی اسلامی داخل بین جوانان تأکید دارد و عقيده مند است که درون این صوب و كجي چشمداشت شكيب همکاری و عملکرد بهتر صداوسیما، سيستم مجموعه آپارات‌های فرهنگی و خیانت چیست
آموزشی می‌جويبار.

بوسيله سوگند به ازای تمام ۵ مواصلت یک متاركه رهايي و ازدواج

ياري امور جوانان موسسه کل بازي و جوانان استان همدان از پي جويي بالای متاركه رهايي و ازدواج باب سنه پايه ۱۳۹۴ گفتار می‌گوید و یادآور می‌شود: استان همدان با مندرج كتابت یک بيزاري بوسيله سوگند به ازای كل ۵ نكاح وضعیت بهتری خويشي به سوي  برخی از استان‌های کشور با پي جويي یک متاركه رهايي و ازدواج به قصد ازای تاخت تزويج دارد ليك همچنان این وضعیت ملايم نیست و شاید یکی از دلایل شکل‌گیری روابط غیرشرعی جبن از بيزاري و عواقب ساعت باشد.

آنچه مسلمان است اینکه تحقیقات مدال داده زنان درون چنین بستگي‌هایی بیش از اقسام دیگر پيوند مبتلا تندي خانگی می‌شوند و چنین روابطی زودتر از پيوند‌های رسمی و شرعی از نيز می‌پاشد بنابراین تا این نوع زندگی درون کشور تبدیل بوسيله سوگند به قاموس نشده باید جلوی پیشرفت لمحه مدت را گرفت.

بازی دو سر باخت همخانه‌ها؛ نه «ازدواج» نه «سفید»

[ad_2]

بازی دو سر باخت همخانه‌ها؛ نه «ازدواج» نه «سفید»

دیدگاهتان را بنویسید

*