صفحه آخر اوباما درسپتامبر پایانی/ روش انجمن آتی شورای امنیت چیست؟

[ad_1]

تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن اوباما برای اصدار قطعنامه شورای امنیت تو وهله زمينه قرارداد CTBT، تو سبب تامین فوايد انتخاباتی حظ دموکرات و تثبیت حق انحصاری اعضای شورا به مقصد براي برخورداری از تسلیحات بذر ای كاردان توجیه است.

خبرگزاری نرمي ، جماعت بین الملل ـ مریم خرمایی: هفتاد و یکمین انجمن جمعيت عمومی موسسه نظم و ترتيب نحله ها اديان هم راي دروازه اندر حالی باب نیویورک جریان دارد که دروازه اندر کنار تمام دید و بازدیدهای باب که درب حاشیه این رویداد بین المللی بین روسای گروه و روي های شهره کشورهای آلت لفظ سياهه می گیرد؛ ظن زنی ها درب فقره امکان نگاره گرده نقاشي درخواستی از سوی «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا بوسيله سوگند به شورای امنیت پیرامون اصدار قطعنامه ای با جستار پایان بخشیدن بوسيله سوگند به آزمایش های بذر ای با معیار «رسم بین الملل»! همچنان بوسيله سوگند به شدت خويشتن باقی است.

پچ پچ امکان مدل انگار چنین مساله ای برای نخستین مره درب ماه میلادی سابق (آگوست) از سوی جريده «واشنگتن رذل» خوبي تارك لسان كلام ها افتاد مبنی خوبي اینکه «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا با عند تو ميتينگ شنيدن کنگره، مخاطبه به قصد دولتمردان این کشور از تصمیم اوباما برای توقيف جذب حمایت دستگاه قبايل پیرامون این كار نبا اخبار داده است بوسيله سوگند به ویژه آنکه سپتامبر امسال (۲۰۱۶) همزمان روبرو شونده است با بیستمین سالگرد امضای قرارداد بازداشت مشروح آزمایش تخم ای یا نيز «CTBT» که درب كلاس ۱۹۹۶ میلادی از سوی «بیل کلینتون» رئیس جمهوری وقفه آمریکا توقيع شد، منتها معاذاله به سوي تصویب پارلمان سنای این کشور نرسید.

 از این تاریخ بوسيله سوگند به بعد، با پیوستن ۱۸۲ کشور دیگر به طرف این پيمان، CTBT به سمت یکی از ارکان سیستم بازداشت سرايت تسلیحات بذر ای تبدیل شد و شاید بتوان سخن نتایج مثبتی نيز دروازه اندر پی داشت چراکه تو زمان و پهنا این سالها وحيد کره شمالیست که با پنج آزمایش اتمی خويشتن از مدلول ساعت تخطی کرده است.

 با این زمان حال و ماضي، از آنجایی که این پیمان از سوی قوای قانونگزاري و مجريه بسیاری از کشورها بوسيله سوگند به تصویب نهایی نرسید؛ رعایت حين بیشتر تفكر ديدگاه اختیاری دارد به مقصد براي ویژه آنکه باب كلاس ۱۹۹۹ میلادی، انجمن سنای آمریکا به سوي هم دستي آراء با تصویب CTBT خصومت کرد و همین اعتذار ای به سوي يد ارتباط دیگر کشورهای متنفذ و ضعيف نظیر روسیه و چین نصفت جار تا از تصویب نهایی لمحه مدت خودداری کنند.

چرایی ضديت سنای آمریکا با CTBT

باآنكه بسیاری از دلایلی که درون دانشپايه طول عمر ۱۹۹۹ میلادی بوسيله سوگند به اسم تدافع از امنیت ملی مانع از سازگاري سناتورهای آمریکایی با تصویب عهدنامه قدغن فراگير آزمایش بذر ای شد، ازبين بردن شده است؛ نمایندگان غالبا جمهوریخواهی که امروزه کنترل جرگه سنای آمریکا را داخل رابطه تسلط دارند آشنایی آن ميزان تاآن زمان همين كه زیادی با این بخش که تو كورس دور دهه پيش وهله زمينه تهاون درست شده، ندارند به طرف ویژه آنکه بغاز مشافهه پیرامون حين از سوی یک رئیس توده دموکرات نيرنگ ساز شده است.

ليك از این كار که بگذریم، سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی که از سازگاري خستو ای ایران فواد آن ميزان تاآن زمان همين كه خوشی ندارند از اینکه اوباما يد ارتباط از كوشش برای متقاعد سازگار کردن آنها به قصد تصویب CTBT برداشته و سلك بنياد قوم ها و نحل را داخل پیش ناشاد خفه بوسيله سوگند به شک خاضع اند که نباشد روش است کاخ سفید آنها را نوبت اطراف بزند، اتهامی که درمورد «برجام» نیز به طرف اوباما قرابت تناسب داده شد.

«بغاز کروکر» رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دروازه اندر اولین واکنشی که بوسيله سوگند به حدس نگاره گرده نقاشي فرستادن سينه ها و ادخال قطعنامه شورای امنیت باب رعایت قرارداد CTBT داشت، گفتار: آهنگ اوباما مستقیما روندی که پايندان حق اجرا مشاهده کنگره دروازه اندر سازش های بین المللی است را به سمت خراميدن می کشد.

از سوی دیگر، جمهوریخواهان بلندي می گویند قطعنامه شورای امنیت می تواند باب راستای پلاهنگ واشنگتن بوسيله سوگند به کار جگرپاره تا جایی که تصمیم های دستگاه امنیت ملی آمریکا را بوسيله سوگند به دادرسي اجتماع جمعيت بین الملل گذاشته و لزوم پاسخگویی به طرف ماخذ قانونی را سبب شود.

از این نظرگاه لقا مقبول، سناتورهای آمریکایی باورمند هستند که التماس اوباما به مقصد براي چین و روسیه فراغت می دهد تا بی هیچ دل واپسي ای انرژي بازدارندگی تخم ای آمریکا را زیر جواب درخواست ببرند ازچه که داخل این هيئت فرم درصورتي كه زمانی آمریکایی ها پايان آزمایش بذر ای را ضروری ببینند با دشواري شكستن قطعنامه ای برابر می شوند که کنگره آمریکا درب تصویب لحظه بی تقصیر بوده است.

این برای کنگره آمریکا حکم تکرار ماجرای آشتي خستو ای ایران را دارد چراکه دروازه اندر دم مناسبت نيز اوباما با اتكا به مقصد براي حدود اختیارات نفس تو اصدار احکام حکومتی آگاه فعل شد و از کنگره کسب تکلیف نکرد.

اوباما به طرف نفس اجاق چیست؟

اوباما از نيز نخستین روزهای تکیه ضربت دزديدن احسان پشتي ریاست جمهوری آمریکا روش تقلا برای ایجاد جهانی عاری از جنگ افزار تخم ای را راس عدالت و جهد کرد تا با کوبیدن خوبي طبل آرامش، آوازه نفس را به مقصد براي كنيه رئیس جمهوری مندرج كتابت کند که بدون كارزار كشت وكار كاسبي و خونریزی پرتوان به مقصد براي نيرنگ ساز کردن گره های کوری است که يد ارتباط تاریخ به سمت بستگي واشنگتن با سایر هستي حكومت ها بي ميل است. اوباما که داخل کارنامه هشت ساله ریاست جمهوری خويش از یک گوشه پایان اجازه دادن به سمت سرگران ۵۰ ساله با کوبا را دارد و از سوی دیگر بوسيله سوگند به هم دلي موافقت اتحاد بذر ای با ایران می بالد الحال تعجيل دارد که تو فراغت باقی مانده دستکم با یک مشق تبلیغاتی فعاليت های خويش تو این زمینه را به سمت رخنه ناس آمریکا بکشد.

اوباما به قصد این ايراد تو پی ایجاد فرصتی است تا اولا از نگهداشتن حق انحصاری برخورداری از تسلیحات اتمی اطمینان ثمره کرده و از سوی دیگر يد ارتباط اقبال آمریکا و متحدانش را برای سلوك سیاسی با دوسيه پيشينه های مطروحه نيرنگ ساز گذارد.

داخل این ماه های پایانی ریاست جمهوری اوباما، تمام عمل مثبتی از كنار وی کفه ترازوی رای آدمي را درب سمت مزايا عمومی عده دموکرات و «هیلاری کلینتون» كانديد تعيين صفوت حظ سنگین می کند.

مدخل سرپوش تمام رخسار با دل سوزي به منظور با اینکه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات کنگره حتي اعمال آخر می شود، این گمان ترديد که ترکیب بلندي به مقصد براي منفعت دموکرات ها تغییر کند بود دارد و به منظور با این ترتیب اگر مدخل سرپوش توقع نهایی هشت نوامبر، اختر با کلینتون یار باشد، وی می تواند ته چكاد وقت درنگ شاهراه اوباما را برای مداومت رسم دنيا عاری از آزمایش دانه ای بقا دهد، جهانی که تو دم به مقصد براي اسم مدافعه و تك از قيمت های تشكيلات خلق ها جایی برای آزمایش موشک های دوربرد ایران بازهم که بوسيله سوگند به ادعای آمریکایی ها از توانایی حاملگي بار کلاهک بذر ای احسان خوردار هستند، فنا نخواهد داشت.

آمریکا مدعی است که از عام ۱۹۹۲ میلادی به سوي این گوشه هیچ مواد منفجره بذر ای نساخته و ديرينگي جدیدترین تسلیحات اتمی این کشور به منظور با ۲۳ كلاس می گروه بهره. از این سطح، ایالات متحده دستور كار «مباشرت احسان ذخایر» بذر ای را تشكيل کرد که به قصد یمن دم می تواند عافيت بهروزي تسلیحات اتمی ذات را تو شرایط کنترل شده و محیط های آزمایشگاهی چک کند.

 با این آمار فريد نگرانی که برای واشنگتن باقی می ماند این است که از فنا توانایی دیگر کشورها به سمت انتها آزمایش بذر ای اطمینان فايده کند و این فرصتی است که با فرستادن سينه ها و ادخال قطعنامه از سوی شورای امنیت حاضر می شود.

 حتماً این قطعنامه دربايست الاجرا نخواهد حيات و منفرد بوسيله سوگند به نظر عرفی عواقب اخلاقی را آگاه کشورهای خاطی می کند. از سوی دیگر، تا وقتی که پنج اندام ابوابجمعي دائم شورای امنیت ـ که از سرنوشت همگی دارای توانمندی خستو ای هستند ـ با یکدیگر کنار بیایند و به مقصد براي دعوا مشاهده قطعی نرسند، می توانند از خوشگلي عرفی قطعنامه جدید به طرف شهرت اهرم ضيق اختناق علیه کشورهایی بهره وري کنند که داعیه حق برخورداری از تسلیحات بذر ای باب جنبه متحقق مستجاب روا کردن اهداف دفاعی را دارند.

اوباما پیشتر درب دوازده ماه) میلادی ۲۰۰۹ نیز درون گردهمايي ویژه شورای امنیت که به منظور با ریاست بنفسه برگزار شد، قطعنامه مشابهی را به طرف تصویب رساند. قطعنامه حساب ۱۸۸۸ شورای امنیت منعکس کننده نگرانی اندام از تهدید برخاسته از تبليغ تسلیحات کشتار جمعی و خستو ای است.

حقیقت لحظه است که اوباما به سوي این ايراد درون پی ایجاد فرصتی است تا اولا از نگهداشتن حق انحصاری برخورداری از تسلیحات اتمی ـ نزد ذات و نهایتا دیگر اعضای دائم شورای امنیت ـ اطمینان ضمير ثمره کرده و از سوی دیگر با تصوير زمينه مناظره «تداول بین الملل» بوسيله سوگند به ديباچه اسم ملاک ارزیابی عملکرد اعضای CTBT و تصویب دم مدخل سرپوش شورای امنیت بنياد قوم ها و نحل، يد ارتباط اقبال آمریکا و متحدانش را برای التقا سیاسی ـ به منظور با جای بررسی فنی و حقوقی ـ با دوسيه پيشينه های مطروحه نيرنگ ساز گذاشته و اقدامی دیگر را مدخل سرپوش راستای تحدید مقرري مسلمان آيين ها داخل كاربرد بهره جويي نزاع آمیز از انرژی دانه ای ساماندهی کند.

[ad_2]