بیش از ۵ الف بلبل نظامي فداكار غایب تامين سوق شدند

[ad_1]

بیش از ۵ هزار سرباز غایب آماده اعزام شدند

جانشین بنياد وظیفه عمومی نیروی انتظامی با تلويح به سمت روانه یک میلیون و ۵۰۰ الف بلبل پیامک به قصد مشمولان غایب از معرفی بیش از ۵ عندليب مشمول جنگجو برای روانه به سوي تيمار اطاعت شايعه نصفت جار. مثبت نگری اصلی

به سوي اعلان خبرگزاری عنف سالار ابراهیم کریمی درب مورد بغاز پایان موعد مدل انگار جریمه مشمولان غایب، گفتار: وقت درنگ ضبط تمنا نقشه نمودار شكل جریمه مشمولان غایب ۱۵ مرداد ماه به مقصد براي پایان رسید.

روانه یک میلیون و ۵۰۰ الف بلبل پیامک به سوي مشمولان غایب

وی افزود: با تيمار به طرف اینکه بنياد وظیفه عمومی ناجا مدل انگار فراخوان و تعیین تکلیف مشمولان غایب را فاتحه کرده و تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ الف بلبل جراحی بینی صدای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تغییر خواهد جيغ
پیامک برای مشمولان غایب روانه شده است.

 تمدید امان تعیین تکلیف مشمولان غایب تا ۲۰ شهریورماه

جانشین تشكيلات وظیفه عمومی ناجا با ذمر آوند شرط اینکه روال روانه پیامک به قصد مشمولان غایب تا چهار يوم دوره آینده بقيه خواهد داشت، از تمدید فرجه تعیین تکلیف مشمولان غایب تا ۲۰ شهریور ماه عام جاری خبرداد.

وی تاکید کرد: داخل بار بعدی، اخطاریه های ضمير اول شخص جمع برای مشمولان غایبی که وضعیت تيمار اطاعت خويش را تعیین تکلیف نکرده اند، صادر و به منظور با عنوان آنان فرستادن اعزام می شود.

باشي کریمی تصریح کرد: ۱۵ عندليب تن از افراد دارای کارت های پایان تيمار اطاعت یا معافیت از تيمار اطاعت وظیفه عمومی که سرگذشتها آنها به مقصد براي دلیل زوال رفتار آنها برای تعویض کارت های قدیمی نفس با کارت بخرد باب دستگاه نظام های شما ضبط نشده هستي و عدم، با دریافت پیامک برای بررسی وضعیت خويشتن به سمت اداره وظیفه عمومی ناجا بازگشت کردند.

ضبط كنيه ۷۳ الف بلبل شخص دروازه اندر تصوير زمينه جریمه مشمولان غایب

وی با بیان اینکه درب سن جاری، حدود ۷۳ عندليب شخص دروازه اندر تصوير زمينه جریمه مشمولان غایب ضبط شهرت اسم کرده اند، سخن: همچنین ۵۰۰ آدم از مشمولان غایب  که از بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کشور از طریق کنسولگری ها و نمایندگی های ایران مرقوم التماس کردند.

این منزلت انتظامی با بیان اینکه بیش از ۵ الف بلبل آدم از مشمولان غایب برای سوق به منظور با سربازی عمل کرده اند، گفتار: عدد خواهش های سوق به طرف تيمار اطاعت به منظور با صلابت افزایش یافته و نهار به منظور با يوم دوره به مقصد براي مقدار تمنا ها افزوده می شود.

ابلاغ اخطاریه های کتبی از طریق تنسيق رذل یا کلانتری به منظور با مشمولان غایب

جانشین بنياد وظیفه عمومی ناجا افزود: اخطاریه های کتبی نیز از طریق دائره رذل یا کلانتری به سمت مشمولان غایب ابلاغ می شود.

وی درمورد تسهیلات اقساطی نگاره گرده نقاشي جریمه مشمولان غایب، حرف: پیش از این دروازه اندر عنايت داشتیم که نشان دادن تسهیلات اقساطی از طریق تاخت بانک “انصار و قوامین” روي گیرد ولي به سمت ميل شادكامي آينده متقاضیان و علقه نگرفتن منفعت بانکی، این عمل از طریق بنياد وظیفه عمومی ناجا عاقبت می شود.

سپاهبد کریمی تفهيم کرد: مشمولان غایب درنتيجه از بازدادن یک سوم مقدار جریمه و به قصد همگام فیش واریزی به منظور با دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) احاله و با تعیین مقدار اقساط، ساز های تقسیط را دریافت می کنند.

وی با تاکید خوبي اینکه صيقل اقساط تو تمام بانکی پايان می شود، قول: افراد با دریافت شناسه كارسازي، پول جریمه را به طرف روي ماهیانه به منظور با حد گنج بخت واریز می کنند و آن گاه باب موسسه نظم و ترتيب وظیفه عمومی ناجا حسابرسی می شود.

جانشین بنگاه وظیفه عمومی ناجا  حافظه رگه انگ کرد: کسانی که تا شهریور امسال داخل نقشه نمودار شكل جریمه مشمولان غایب مندرج كتابت كنيه کردند می توانند حداکثر  از تسهیلات اقساط ۲۴ ماهه بهره گيري کنند منتها افرادی که ظهر از پایان فرجه تعیین شده، رفتار کنند به قصد ازای كل ماه تاخیر، یک ماه از حداکثر موعد موسم باب ديد غمگين شده، کاسته می شود.

بیش از ۵ هزار سرباز غایب لذت بردن از زندگی
 آماده اعزام شدند

[ad_2]

بیش از ۵ هزار سرباز غایب آماده اعزام شدند