بیماری هاری چیست؟

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > اعلام قاموس شفا > بیماری هاری چیست؟

هاری یک بیماری ویروسی بالا العاده کشنده است که سبب فساد آلت عصبی مرکزی می گردد. تمامی حیوانات خونگرم ممکن است بوسيله سوگند به لحظه مبتلا شوند و بوسیله خاييدن ميانجيگري حیوانات غضبناك بیماری نقل سرايت احاله می یابد.

اهمیت هاری از عقيده راء ي حفظالصحه عمومی برحسب مقياس اوضاع بیماری نبوده بلکه باب نسبت با ارتحال و میر شدید ناشی از بیماری (که عملاَ ۱۰۰% بیماران را درون احسان می گیرد) می باشد. ديدار فکری و احساسی، اندوه و غمناك افراد گازگرفته شده مدخل سرپوش جبن از ابتلا به سوي بیماری نیز خالی از اهمیت نیست.

از ويژگيها بیماری هاری انسانی ديوانگي، تمایل غنيمت به منظور با دیگران و نهایتاَ  فلجی می باشد. ویروس از خدو حیوان دمان و موضع گازگرفتگی متبحر تنه شده، از طریق اعصاب ماهیچه های تنه باخبر حرام مغز و لب و پوست عقل فكر وسط می گردد و اوايل به منظور با تکثیر می‌نماید. وقت کمون این بیماری درب دد ۸-۲ هفته بوده و ممکن است ۱۰ گاه تا ۸ ماه نیز بطول انجامد. زمان و پهنا موسم کمون به طرف ارز ویروس رسيده شده بوسیله گازگرفتگی، موضع گزش و تشدد قرح بستگی دارد. تمام چاهك موقعيت ريش از سیستم اعصاب مرکزی (مخ دانه و مغزتيره) دورتر باشد، زمان کمون طولانی پژمرده است .بیماری با درك سراسيمه و نگرانی، صداع مزاحمت، افزایش زبده مكانت گرمي تن، بیقراری و تغییرات احساسی آغاز می شود و قوت لحظه به منظور با جا جريحه یا گازگرفتگی بستگی دارد. اكثراً دوران تالم و حك خناق گر باب مسكن ناسور عاطفه حس می شود.

مدخل سرپوش مرتبه بعدی حساسیت شدیدی خويشاوندي به مقصد براي فروغ شعاع و تاريكي وصدا ایجاد گردیده و سعه مردمک و افزایش تف نگاه می گردد. درون اکثر بیماران جبن از نوشیدن، جبن از عصاره، تلاء لو و ولع دم آسمان دیده می شود و خلال نظاره نظر مایعات، انقباضات شدید حلقی- خشكناي ای داغ داده و حتی از فروبردن خدو نفس تماشي می ورزند. همچنین ممکن است گرفتگی عضلات تنفسی و تشنجات عمومی نیز ایجاد شود و بالمال بطور دلگير کننده ای كشيده به سوي فوت می شود.

ویروس هاری داخل گرمي ۵۰ مرتبه حد سانتی گراد مدخل سرپوش موعد ۱۵ دقیقه و باب گرمي ۶۰ مرتبه حد باب موعد ۳۵ ثانیه و تو گرمي ۱۰۰ مرتبت سانتی گراد باب موعد چند ثانیه از بین می‌رودخانه. برای ضدعفونی وسایل چرك آلود کافی است چند دقیقه آنها را جوشاند یا با فنل و الکل تغسيل دهش.

منطقی ترین گذرگاه برای جلوگیری هاری آدميزاد شامل احسان کنترل و ریشه کنی تعفن درب حیوانات اهلی و عمدتاً تازي می باشد که غرض کاهش جمعیت حیوانات سريع التاثر از طریق واکسیناسیون سگها و پيشي های خانگی و صاحبدار و نابود عرضه كردن سگهای بيكاره خیابانی با رفتار ارتحال صبر و عطوفت آمیز را باب نيكويي و سيئه صدق می گیرد.

اقدامات درمانی فرض تو موقعيت افراد حیوان گزیده سابق از انتقال بوسيله سوگند به مراکز حفظالصحه حاوي شستشوی کامل كوي قرح با عصير حل و صابون(كمينه به مقصد براي موعد ۵ تا ۱۰ دقیقه و با بهره وري از برس، ناسازگار خصم عفونی کردن جا جراحت با الکل یا بتادین و بازگشت فوری به قصد نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و یا مسكن حجره حفظالصحه می باشد.

سیستم ترقب بیماری هاری و حیوان گزیدگی وساطت ميانجيگري ____________كردن نيابت مددكاري سلامت دانشگاه حقايق پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز به مقصد براي شکل پركار ايفا به جريان انداختن می گردد که با دقت به سمت گزارشات مرکز مدیریت بیماریهای واگیر حكومت حفظالصحه دوا و فراگيري پزشکی، استان خوزستان یکی از استانهای با میزان تجلي پائین دروازه اندر موقعيت بیماری حیوان گزیدگی باب کشور بوده و انتساب به قصد سایر استانها وضعیت مناسب آگاه قبولی دارد. 

مرکز حفظالصحه استان خوزستان

 

ايفاد به مقصد براي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰