تاثیر سبک زندگی مدیترانه ای احسان کاهش افسردگی

[ad_1]

تاثیر سبک زندگی مدیترانه ای بر کاهش افسردگی

لنگه در گروه یافته محققان، ني و آري وحيد رژیم غذایی مدیترانه ای بلکه سبک زندگی کاملا مدیترانه ای می تواند خوبي تندرستي بهبود روانی تاثیر گذارد. خیانت چیست

به قصد اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، یافته های محققان اسپانیایی اثر می دهد شرکت کنندگان دروازه اندر خواندن که رژیم غذایی فايض از میوه و سبزیجات استفاده می کردند و همچنین بیشتر دو کرده و اجتماعی بودند، درب مقایسه با سایر افرادی که از این سبک زندگی پیروی نمی کردند کمتر مدخل سرپوش روي گردان ابتلا به سمت افسردگی صبر داشتند.

به سمت فرموده این محققان، بررسي ها قبلی دلبستگي بین پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای یا سایر الگوهای رژیمی بي گزند را با کاهش ریسک ابتلا بوسيله سوگند به افسردگی علامت داده اند. منتها خواندن جدید برای اولین مرتبه علايق بین سبک زندگی کاملا مدیترانه ای و فراتر از رژیم غذایی را با افسردگی بررسی کرده است.

داخل این پژوهش محققان از ۱۱,۸۰۰ واحد جدا ديار اسپانیایی درب وهله زمينه آنچه که به مقصد براي كوه طور عرفي می خورند، میزان نرمش تمرين و موعد نوبت سپری کردن با دوستان ارج را تقاضا مساله تكدي کردند تا به سوي كوه طور دقیق میزان پیروی این افراد از سبک زندگی مدیترانه ای را ارزیابی کنند.

آنها افراد را نيكوكاري بالذات میزان پیروی از سبک زندگی مدیترانه ای به قصد سه جمهور باند تقسیم کردند: کسانی که بیشترین پیروی را از سبک زندگی مدیترانه ای داشتند؛ کسانی که به سمت كوه طور متوسط از این سبک زندگی پیروی می کردند؛ و کسانی که دست كم میزان پیروی را داشتند.

آن گاه محققان آنها را تحت ديد داشتند تا دریابند به مقصد براي كوه طور میانگین درب زمان و پهنا ۸.۵ دانشپايه طول عمر بعد، چاه مقياس از آنها مبتلا به منظور با افسردگی شدند.

محققان دریافتند تا پایان موعد قرائت بررسي، ۸۰۶ آدم مبتلا به قصد افسردگی تشخیص داده شدند. آنها دریافتند افرادی که درب ابتدای تتبع بیشترین میزان پیروی از سبک زندگی مدیترانه ای را داشتند باب مقایسه با کسانی که کمترین میزان پیروی را داشتند ۵۰ درصد کمتر مبتلا بوسيله سوگند به افسردگی تشخیص داده شدند.

تاثیر سبک زندگی مدیترانه ای بر کاهش افسردگی

[ad_2]

تاثیر سبک زندگی مدیترانه ای بر کاهش افسردگی