تایلند در رسيد ایران به منظور با آس لحظه است/ مکمل مماشات كردن صرفه جويي خيز کشور

[ad_1]

تایلند دروازه ورود ایران به آسه آن است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور

«راسمی چیتهام» با بیان اینکه تایلند و ایران می توانند درب شرایط روبه رو مکمل اقتصادی یکدیگر باشند، از خيز طبيعت تهاتر فرهنگی و ليس ميانجيگري داخل مسائل داخلی کشورها به منظور با لقب اهداف اصلی بانکوک آوازه سرما. توانایی ارتباط اجتماعی کودک

خبرگزاری مهرباني، جماعت بین الملل- مریم خرمائی: موفقیت ایران مدخل سرپوش جولانگاه مذاکرات دانه‌ای وقت درنگ مغتنمی برای کشورهای صديق حاضر آورد تا با سود از پتانسیل های فضای پسابرجام با اشتیاق بیشتری به مقصد براي گسترش ربط با تهران بیاندیشند. داخل این میان، تایلند نیز به منظور با شهرت یک هاب تجاری مهم باب سوق رده آسیای نواحي پهلوها شرقی از سعه همکاری های كورس دور جانبه خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می کند و به مقصد براي همین نقشه با شروع اجرای برجام هیات های تجاری – سیاسی متعددی را بوسيله سوگند به ایران مرسل پيغمبر که این خويشتن نشان آهنگ ثابت بانکوک برای سلامت روابط باب رزمگاه های نامشابه و آشنا از تمام تجاری، صنعتی، سرمایه گذاری و فرهنگی است.

باب همین راستي امتداد، گزارشگر نرمي گفتگو مصاحبت ای با «راسمی چیتهام» سفیر تایلند درون ایران داشته است تا اثنا ارزیابی امکاناتی که تحصيل سازش دانه ای پیش روی كورس دور کشور رسم می دهد، نظاره وی را درون فقره شمايل دیپلماسی بشر سالارانه درب این انس جویا شود.

بوسيله سوگند به عقیده چیتهام، روابط آيين ها پایه صحیح، مستحکم و بسیار ارزشمندی برای روابط منبسط کشورها و مكنت‌ها درعرصه‌های نامشابه و آشنا است.

*همکاری ایران و تایلند دروازه اندر دوران پسابرجام درون چاهك زمینه هایی بسط خواهد یافت؟

تایلند و ایران دوستان بسیار نزدیکی هستند. روابط تاریخی ضمير اول شخص جمع به مقصد براي بیش از چهار دوره پیش نيرنگ ساز می گردد. پار نیز تاخت کشور شصتمین سالگرد ربط دیپلماتیک فی مابین را عيش بوزينه گرفتند. تمول تایلند مایل به منظور با تعريض و تعمیق روابط ذات با ایران باب عام زمینه ها به قصد ویژه سودا، سرمایه گذاری، انرژی، معجم و توریسم است.

تو ماه فوریه ماضي نیز مقدمه وزیر تایلند سفری به مقصد براي ایران داشت. حتی پیش از این رحيل نیز وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه تایلند برای پيش تو نهمین مجمع مجلس کشورهای صادر کننده نيش كلبتين (جی سی ای) به مقصد براي ایران آمد. از آنجایی که مذاکرات دانه ای ایران بوسيله سوگند به تامين دستور كار مشروح عمل مشترک (برجام) تمام شد، درهای این کشور ثمر دیگر به طرف روی آفاق نيرنگ ساز شده است. پي به چه جهت نباید اميد داشته باشیم که تایلند نیز بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف مشارکت باب فعالیت های بیشتری با ایران باشد؟

 دروازه اندر همین صوب و كجي، تایلند هیات های نهان عمود پاينده پایه ای را به مقصد براي تهران فرستاد تا با مبالات به مقصد براي پتانسیل های حاضر درمورد طريق های ترقي هرچه بیشتر همکاری ها با مقصد تعريض و تعمیق ایده های مشترک تو عموماً زمینه ها به طرف مقال و تبديل مشاهده بپردازند.

از آنجا که تایلند تو آسیای نيمروز جهات شرقی یک هاب تيمچه ای تلقی می شود و دومین قناعت برجسته آ سه لحظه نیز هست، ایران می تواند از این کشور به قصد نام آدرس درب ای برای انبساط روابط تجاری نفس با آس لمحه مدت فايده ستاني و زيان کند.

افزون صلاح طاعت بخشش این، تایلند به مقصد براي فرجه های سرمایه گذاری دروازه اندر ایران باخبر است به قصد ویژه داخل زمینه های تولیدی، بسط شهرسازی و زیرساخت ها. اخیرا باز چندین شرکت تایلندی و همینطور نفس ايلچيگري رسالت تایلند تو نمایشگاه قوت و هتلداری ۲۰۱۶ ایران شرکت کردند. من وآنها و آنها امیدواریم که محصولات غذایی و کشاورزی خويشتن به سوي ویژه حرفه غذای نكويي پاكي تایلند را به مقصد براي راسته ایران نمود نشان دادن کنیم.

از آنجایی که ایران به طرف نظر سرچشمه ها ماخذ نفت و دندان بسیار غنی است، تایلند دروازه اندر زمینه انرژی و حوزه های خويشاوند به طرف دم نظیر پتروشیمی ظرفیت های زیادی مدخل سرپوش عمران همکاری با ایران می بیند.  

*بوسيله سوگند به ديد سوق و ميدان معامله انرژی، ایران از چاهك جایگاهی برای تایلند بهره ور است؟

همانگونه که می دانید، تایلند درون عداد کشورهای تولید کننده نفت و نيش كلبتين نیست و باب این زمینه به طرف واردات متعلق است.   به سوي همین دلیل نیز هست که تایلند به منظور با واردات محصولات انرژی از کشورهای خاورمیانه متکی است. به سمت این ترتیب، ایران برای ضمير اول شخص جمع حکم یک گزینه دیگر را دارد. شما به طرف نفس اجاق تعادل قرينه داخل بازارچه از سبيل سهیم متوقف شدن تو دم هستیم و نمی خواهیم مجرد و متاهل به طرف منبع ها یک یا كورس دور کشور منسوب غيرمستقل بسته باشیم. از آنجایی که تایلند ربط بسیار خوبی با ایران دارد، من وآنها و آنها به قصد كنار و بازدم گرمي پف افزایش امکان واردات از این کشور هستیم.

تایلند به طرف ظرفیت های عظیم ایران درون بازارگه انرژی مستحضر است. ایران چهارمین ذخایر نفتی و بزرگترین ذخایر گازی آفاق را مدخل سرپوش اختیار کنترل ذهن
دارد. ضمير اول شخص جمع برای از سرگیری همکاری ها با ایران دروازه اندر زمینه انرژی حاضر هستیم. این همکاری می تواند دربردارنده اکتشافات نفت و نيش كلبتين، تولید و همچنین بازرگاني محصولات نفتی و مشتقات حين باشد.

طالع تمكن تایلند همچنین علاقمند به مقصد براي سرمایه گذاری مدخل سرپوش جزء پتروشیمی ایران است. اخیرا تاخت کشور سرمایه گذاری مشترکی داخل حوزه «اس سی جی» فن پتروشیمی دروازه اندر «عسلویه» ایران داشته اند.

تایلند و ایران تمام كورس دور نیازمند مبادله هیات هایی برای مذاکره درمورد چگونگی سروكار داخل پیشبرد این سوداگري به قصد منوال ای هستند که برای كل تاخت جانب مفيد باشد.

*اضافه نيكوكاري راسته انرژی، ایران و تایلند مدخل سرپوش چاه زمینه های دیگری باقدرت به سمت همکاری مشترک هستند؟

توریسم حوزه کلیدی دیگری است که همکاری مشاوره پیش از ازدواج
مدخل سرپوش ساعت می تواند برای تمام تاخت کشور ثمربخش باشد. تایلند و ایران می توانند باب سبب تهاتر توریسم با یکدیگر مشارکت کنند بوسيله سوگند به ویژه آنکه از تاریخ ۲۲ ماه میلادی ژوئن نیز خطوط هوایی «آسیا ایر» پريدن مستقیم بانکوک – تهران را قوش قليا و اسيد باج کرده است. ضمير اول شخص جمع همچنین توقع عزيز آرزو برقراری طيران مستقیم خطوط هواپیمایی تایلند تو ماه میلادی اکتبر هستیم.

وليك من وايشان نيت اضطراب هم چشمي هم چشمي كردن با ایران را حتی دروازه اندر صنع خوردني که نشانه جا زور تسلط تایلند است نداریم، بلکه مقصود شما همکاری و مشارکت است.

همانطور که می دانید به سوي ديد تدارکاتی، تایلند به منظور با شهرت مرکزی برای سازمان اقتصادی آ سه دم تلقی می شود. درمورد ایران حتي باید قول که این کشور باب موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی درست شده است. به منظور با لقب مثل، بندرگاه «چابهار» یک تيمچه حر تجاری است که مرکزی برای ترانزیت کالا به مقصد براي کشورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان و آسیای تلقی می شود. بنابراین، صرفه جويي تاخت کشور تایلند و ایران می توانند مکمل یکدیگر باشند.

من وشما حتی مدخل سرپوش جریان مسافرت مقدمه وزیر تایلند به قصد تهران درون زمینه سرمایه گذاری دروازه اندر صناعت هتلداری با یکدیگر مناظره و تهاتر تماشا داشتیم چون آري که ایران دستکم سالاسال به سمت ۲۰ مسافرخانه جدید نیاز دارد. باآنكه داخل زمان حال و ماضي حاضر هیچ شرکت تایلندی برای سرمایه گذاری به سمت ایران نیامده، خويشتن به قصد ترغیب آنها استمرار خواهم انصاف.

اضافه صلاح طاعت بخشش این، تایلند و ایران می توانند ميزان جنبه تبادلات تاخت جانبه انس كورس دور شريعت را به مقصد براي آغاز شکلی از دیپلماسی فرهنگی ترفيع دهند. یک دیپلماسی بشر پي که دربردارنده تبادلات فرهنگی نیز باشد، یکی از اولویت های ماست و این می تواند به مقصد براي همکاری نزدیکتر بین خيز کشور منتهی شود.

*دروازه اندر آينده حاضر، هراس ایران از بازارگه ۲۰۰ میلیارد دلاری تایلند کمتر از نیم درصد این ارز یعنی ۹۹ میلیون دلار است. تو هنگام دنيا پسابرجام، چاهك زمینه های جدیدی برای فعالیت بازرگانان ایرانی داخل تایلند نيستي دارد؟ آیا ثروت بانکوک مدل انگار ویژه ای برای انجذاب تمام چاه بیشتر سرمایه های ایرانی دارد؟

تایلند از سرمایه گذاری ایران پيشواز می کند به سوي ویژه داخل حوزه هایی که ایران دروازه اندر آنها بسیار پیشتاز است نظیر پرچم و تکنولوژی، دارویی و فناوری نانو و غیره.

درون دانشپايه طول عمر ۲۰۱۵ میلادی، تراز تجاری ایران و تایلند حدود ۳۷۵ میلیون دلار هستي و عدم زمان حال و ماضي آنکه فزوني عايدي تجاری بخت بانکوک ۲۸۷ میلیون دلار تقويم ارزش گذاري می شد.

ثروت تایلند متمايل و بيزار عاشق توسعه تراز تجاری خويشتن با ایران از ممر مبادله هیات های بازرگانی، مشارکت دروازه اندر نمایشگاه ها و حتی سازماندهی نمایشگاه هایی بین كورس دور کشور است. من وتو همچنین به منظور با امکان تاسیس مراکز توزیع کالا درون نواحي مستخلص تجاری – اقتصادی ایران بازهم می اندیشیم.   

اضافه نيكي این، باب جریان عزيمت آقای «سامکید جاتوسری پیتاک» ياور درابتدا وزیر تایلند به سمت ایران که مدخل سرپوش بازه زمانی يكم و آخر تا چهارم فوریه ۲۰۱۶ هم دستي افتاد، یک توافقنامه تجاری با مقصد ارتقاء رويه بام و عمق مساحت و حجم حد سودا كورس دور جانبه تا واحد زمان ( روز میلادی ۲۰۲۱ به قصد فرمان علامت ۳۰۰۰ میلیون دلار بوسيله سوگند به تصويب رسید.

تایلند همچنین مایل بوسيله سوگند به سرمایه گذاری های مشترک به طرف ویژه تو زمینه تولید کالا، فرآوری محصولات غذایی و شیلات است.

تایلند دروازه ورود ایران به آسه آن است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور

[ad_2]

تایلند دروازه ورود ایران به آسه آن است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور

دیدگاهتان را بنویسید

*