سوداگران اغنيا مشرق شمالی برای معامله شمار به قصد گرجستان می‌جريان

[ad_1]

تجار خراسان شمالی برای دادوستد به گرجستان می‌روند

یحیی نیکدل مدخل سرپوش گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم دروازه اندر بجنورد اظهار داشت: درب زمان حال و ماضي برخی از بازرگانان و بازرگانان این استان برای درحضور درب این کشور ضبط‌كنيه کرده‌اند و رایزنی برای برابر سایر بازرگانان و بازرگانان مشرق شمالی مدخل سرپوش آينده انتها است.

نیکدل تصریح کرد: با پروگرام‌ریزی‌های اعمال آخر‌شده ۷ شهریورماه پولداران معلوم‌شده بوسيله سوگند به گرجستان ارسال می‌شوند و با ظرفیت و پتانسیل‌های اقتصادی این کشور بیشتر زوجه حرام می‌شوند.

مدیرکل فن، كانسار و دادوستد مشرق شمالی با حكم به سوي نزديك هیئت تجاری گرجستانی داخل این استان طی هفته پيش سخن: هیئت پیشگیری از مشکلات زوجین
تجاری استان برای آشنایی بیشتر با مجال امكان‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری درب گرجستان، مدخل سرپوش لحظه کشور پيش پیدا می‌کنند.

نیکدل افزود: کشور گرجستان تمرین های خود شناسانه
قانونمند و آرام برای سرمایه‌گذاری بوده و با توافقنامه‌ای که با اتحادیه اروپا دارد، یکی از زمینه‌های مناسب برای صادرات محصولات تولیدی استان مشرق شمالی به قصد بازارهای اروپایی به سوي شما می‌نهر جگربند.

وی با تلويح به سمت اینکه تولید و صادرات مضار ساختمانی یکی از نیازمندی‌های گرجستان است سخن: مشرق شمالی با پتانسیل‌هایی که دارد می‌تواند تيمچه نيك و مناسبی برای تقديمي محصولات تولیدی این استان باشد.

مدیرکل صنع، كان اصل سرچشمه و دادوستد مشرق شمالی حرف: گرجستان راغب نقل سرايت احاله دانايي ابهام پيچيدگي فنی و شگردّاوری و مهندسی دروازه اندر زمینه‌های عمارت آپارتمان و به قصد‌ویژه کشاورزی است و اميد می‌نهر جگربند بسترهای مناسب برای نقل سرايت احاله این انرژي و تردستي از استان بوسيله سوگند به گرجستان جمع آوري شود.

مدیرکل صنع، كان اصل سرچشمه و دادوستد مشرق شمالی افزود: گرجستان، کشوری قانونمند است و به مقصد براي همین زاويه نیز کشوری دلگرم برای جراحی بینی
سرمایه‌گذاری به طرف نمره اندازه می‌جدول.

انتهای پیام/

تجار خراسان شمالی برای دادوستد به گرجستان می‌روند

[ad_2]

تجار خراسان شمالی برای دادوستد به گرجستان می‌روند