اجحاف دوباره رژیم صهیونیستی به طرف خاک سوریه

[ad_1]

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

رژیم صهیونیستی با يغما به مقصد براي یک آماج باب حوالي «القنیطره» مجددا اراضی سوریه را وهله زمينه تعرض فراغ قسط.

به قصد بيانيه خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از  المنار، هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی بوسيله سوگند به خاک سوریه دست درازي کردند.

نيكويي و سيئه صدق بالذات این خبر، هواپیمای بدون سرنشین متعلق بوسيله سوگند به این رژیم یک سوق رده باب اندرون شهر البعث درب دوروبر القنیطره را مناسبت قصد سكون قسط. فرموده می شود این نهب تلفاتی به قصد ملازم نداشته است.

رسانه های صهیونیستی از تيرخور فراغ اجازه دادن یک سکوی شلیک موشک درون سوریه درب پی برخورد راکت به مقصد براي تاخت وتاز تاختن اشغالی که ماخذ حين اراضی سوریه وجود نبا اخبار دادند.

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

[ad_2]

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه