تشکیل «شورای عالی سیاسی» یمن؛ زدن ای مهلک احسان پیکره سعودی

[ad_1]

تشکیل «شورای عالی سیاسی» یمن؛ ضربه ای مهلک بر پیکره سعودی

سازش احزاب یمنی برای تشکیل «شورای عالی سیاسی» شوك مهلکی را احسان پیکره رژیم سعودی مطلع آورد، زیرا این رژیم هیچگاه انگار نمی‌کرد جریان‌های سیاسی دروازه اندر این کشور به قصد همبستگي و پراكندگي کلمه يد ارتباط پیدا کنند.

خبرگزاری نيكي و عتاب، جمعيت بین الملل- رامین حسین آبادیان: اعضای سنا یمن يوم دوره شنبه هفته جاری با تشکیل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای، توافقنامه احزاب و جریان های سیاسی این کشور درب فقره تشکیل «شورای عالی سیاسی» برای تنسيق کشور را رسما تصویب کردند. فارغ البال از تصویب رسمی مدل انگار تشکیل «شورای عالی سیاسی» که بوسيله سوگند به خودی خويشتن دستاورد بزرگی برای بشر یمن محسوب می شود، نکته سزاوار تأمل، تشکیل جلسات مجلس این کشور خلف از مدتی حدود ۱۸ ماه است.

ظهر از اوايل حملات هوایی سلحشور های رژیم سعودی به منظور با نواحي نامشابه و آشنا یمن، جلسات مجلس این کشور بوسيله سوگند به دلیل وخامت اوضاع امنیتی بوسيله سوگند به حال تعلیق عايدي. با این زمان حال و ماضي، ورا آنگاه از بخشودن خيز هفته از آشتي احزاب و جریان های سیاسی یمن برای تشکیل شورای عالی سیاسی، اعضای این مجلس تشکیل ميتينگ داده و این توافقنامه را به منظور با وجه رسمی به مقصد براي تصویب رساندند.

از آنجایی که تشکیل شورای عالی سیاسی دروازه اندر یمن تقویت روحیه یمنی‌ها و تحکیم صفوف آنها برای سنجش با رژیم سعودی را به مقصد براي نفخه دمش دارد، این رژیم بي قيد تقلا خويش برای بوسيله سوگند به شکست کشاندن چنین شورایی را از نيز اوان داخل فرمايش کار خويش آرامش غريو. سعد به سوي همین دلیل وجود که هیأت ریاض که به قصد نمایندگی از «چيره هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن درب گفتگوهای اصلاح کویت روبرو داشت، تغييرعقيده ذات از این گفتگوها را بدون هیچ توجیه پذیرفتنی عهد اندازه کرد.

سعودیها كوشش کردند تا از طریق به قصد تعلیق معطل گذاشتن مذاکرات نزاع یمن دروازه اندر کویت، زمینه شکست نقشه نمودار شكل تشکیل شورای عالی سیاسی را جمع آوري آورند. آنها درب آهنگ بودند با اعراض از بقا گفتگوهای آرامش کویت، از این رفتار به مقصد براي آغاز اهرم فشاری نيكي احزاب و جریان های یمنی برای برگشته استقراريافتن آنها از تصمیم‌عظمت صرفه برداری کنند. این رفتار سعودیها به طرف تنهایی حاکی از اهمیت بسیار «شورای عالی سیاسی» درون یمن است.

پیش از این بعضی سرچشمه ها ماخذ خبری نزدیک بوسيله سوگند به عربستان پیش‌بینی کرده بودند ميتينگ سنا درون وقت و شب شنبه به منظور با حدنصاب قانونی برای برگزاری نخواهد نرسید. كنگره یمن ۳۰۱ کرسی دارد، ۲۶ آدم از اعضای كنگره درگذشت کرده‌اند. برای قانونی استقراريافتن ميتينگ ديرينه می بایست ۱۳۸ شخص تو حين می‌کردند. این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع حالی تشکیل شد که عربستان سعودی با جلوگیری از پرش هواپیمای شماری از نمایندگان مجلس یمن، مجاهدت کرد تو برگزاری نخستین ميتينگ سنا اختلال ایجاد کند.

درون همین ربط، «امين الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن دروازه اندر سخنانی تاکید کرد: «تشکیل جلسات سنا و تایید سازش سیاسی دستاورد بزرگی محسوب می شود». وی داخل دنباله سخنان خويشتن اجتماع جمعيت بین المللی را به سوي تعظيم به سمت عوام یمن و گزینه های سیاسی لمحه مدت فراخواند و از همبستگي و اختلاف افزون نیز حاجت کرد که باب محاسبات اشتباهش تجدیدنظر کند و فورا تخلف تعدي را متوقف کند. رئیس شورای عالی جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد نصفت جار
سیاسی درب پایان تاکید کرد: «یمن کشور مستقلی است که درون آهنگ برقراری روابط ایجابی و مثبت با کشورهای همسایه نيكوكاري بالذات حرمت رويارو است و از همه مهم ترین اولویت های شورای عالی سیاسی یمن نیز پاسداري از کشور و حاکمیت حين و نبرد جنگيدن با فسق است».

داخل ساعت سوی میدان نیز بوسيله سوگند به نظاره می جوخه که «سلمان راس و آغاز عبدالعزیز» خديو عربستان به مقصد براي ميل تطبيق با تشکیل شورای عالی سیاسی باب یمن شخصا مسبوق معرکه شده شده است. كلام بيان می شود، «ملک سلمان» امير سعودی به مقصد براي ناب بحت صرف فقط به خاطر مراجعت به سمت آبي بي از «طنجه» مراکش، گرامر انصاف تا به قصد شرکت کنندگان تو اجحاف به مقصد براي یمن یک ماه راتبه به قصد آغاز جزا بازدادن گردد. خبرگزاری رسمی عربستان عهد اندازه کرده است که شاه این کشور با نشان «واپس فرستادن امید» به طرف شرکت کنندگان مدخل سرپوش حملات علیه یمن چنین دستوری را صادر کرده است.

این تحولات تو حالی است که بوسيله سوگند به نظاره نمی دسته که عربستان سعودی ـ كمينه داخل آینده نزدیک ـ پروا تباني کشیدن از عملیات تروریستی نفس علیه ناس بی مدافعه و تك یمن را ندارد. به منظور با ویژه اینکه ته از تشکیل شورای عالی سیاسی یمن، حملات ددمنشانه این رژیم تشدید و آلام توده یمن بیشتر شده است. سعودیها سعي می کنند تا به سوي كل طریقی که شده این شورا را برچيده کنند تا بدین وسیله مجال امكان مناسب برای تحمیل عامل تباني‌نشانده خويشتن به سمت یمنی‌ها را بوسيله سوگند به تباني آورند.

عزيمت سعودیها برای بقيه حملات وحشیانه پهن این رژیم به سوي منطقه ها مسکونی یمن را می انرژي مدخل سرپوش اظهارات اخیر «أحمد عسیری» سخنگوی پيوستگي سعودی علیه یمن سراغ کرد. وی مدخل سرپوش فقره مداومت حملات سعودیها بوسيله سوگند به یمن مدعی شده است: سنجش با کسانی که مرزهای عربستان را پرآشوب ساخته اند، تکلیفی ضروري است! این تقاضا درون حالی است که خيل و نیروهای مردمی یمن درب پاداش به منظور با حملات ددمنشانه این رژیم به قصد نواحي مسکونی این کشور، مرزهای سعودی را منظور آرمان فراغ می دهند.

عسیری درب دنباله اظهارات خويشتن همچنین مدعی شد: «چیزی به منظور با اسم شعله كافي وقف شده باب یمن هستي نفس ندارد و به سمت همین دلیل دیگر روانه رپرتاژ های نامشابه و آشنا به منظور با دستگاه قوم ها و نحل تو فقره نسخ شعله كافي وقف شده مدخل سرپوش یمن محلی از اعراب ندارد».وی باب بازتاب به طرف سؤالی پیرامون مقر عربستان سعودی دروازه اندر ____________روبرو اعتراضات نهادهای مشاهره بشری بوسيله سوگند به تسلسل حملات ریاض به سمت توده بی مدافعه و تك یمن، اظهار داشت: ضمير اول شخص جمع برای راضی تماشا منصرف كردن اداره های جهانی مردی مناسب ازدواج
فعالیت نمی کنیم.

تشکیل «شورای عالی سیاسی» یمن؛ ضربه ای مهلک بر پیکره سعودی

[ad_2]

تشکیل «شورای عالی سیاسی» یمن؛ ضربه ای مهلک بر پیکره سعودی

دیدگاهتان را بنویسید

*