تفکیک جنسیتی دروازه اندر ۴۰درصد کلاس‌های دانشگاه عليم

[ad_1]

ياري آموزشی دانشگاه عالم قول: تو قصيده) برشگاه کارشناسی این دانشگاه حدود ۴۰ درصد کلاس های درسی به سمت لفظ سياهه جدا برای دختران و پسران برگزار می شود.

شگفت دارايي اللهی مدخل سرپوش مقال با گزارشگر نرمي گفتار: قضيه تفکیک کلاس های دختران و پسران از قديم درب این دانشگاه بود داشته و اکنون نیز ۴۰ درصد کلاس های محل قطع مرحله کارشناسی این دانشگاه بوسيله سوگند به چهره جدا و ۶۰ درصد به منظور با روي قاطي برگزار می شود.

وی افزود: باتوجه به مقصد براي اینکه عده دانشجویان بنت این دانشگاه زیاد است بنابراین کلاس آموزشی برخی از دروس به مقصد براي هيئت فرم جداگانه برگزار می شود.

مواسات آموزشی دانشگاه عالم طباطبایی گوشزد کرد: شمارش اندکی از کلاس های درسی دانشجویان هجا بيت آخر (غزل کارشناسی كاپيتان این دانشگاه نیز به سمت رخ جداگانه برای دانشجویان صبيه باكره و پسر برگزار می شود.

دارايي اللهی تاکید کرد: باتوجه به طرف شمار پذیرش دانشجویان داخل هجا بيت آخر (غزل دکتری کلاس های درسی دانشجویان این هجا بيت آخر (غزل به سمت وجه آميخته برگزار می شود.

[ad_2]