وفاق با عراق برای اصدار ویزای اربعین دروازه اندر ۲۰ موقعيت 

[ad_1]

توافق با عراق برای صدور ویزای اربعین در ۲۰ محل 

خرمشهر ـ جانشین يار سازگار‌کننده نیروی انتظامی کشور از افزایش مكان اصدار ویزای اربعین تو ۲۰ جا مدخل سرپوش تمام کشور اطلاع عدل.

به قصد شرح گزارشگر مهرباني، رئيس محسن فتحی داخل حاشیه جلسه مقر اركان حرب ركن اربعین خرمشهر پسين امروز پنج شنبه درب دسته خبرنگاران اظهار کنترل ذهن
کرد: مقياس اماکن اصدار ویزا امسال قرابت تناسب به سوي پار افزایش پیدا خواهد کرد و مناطق جدیدی را جمع می کنیم وليك جزئیاتش هنگامي چسان هنوز نهایی نشده و ضمير اول شخص جمع با كران عراقی دروازه اندر آينده رایزنی هستیم متعاقبا لمحه مدت را به قصد معرفت هموطنان می رسانیم.

وی جمع کرد: برای اربعین امسال آشتي مهمی با جهت عراقی ارتكاب داده ایم و با آنها کاملا متحد شد که ميزان تعديد مراکز  فرستادن سينه ها و ادخال ویزا دروازه اندر باطن کشور را افزایش دهند. ۲۰ مرکز سازش شده که برای جزیئات موقعيت لمحه مدت مدخل سرپوش زمان حال و ماضي رایزنی است.

جانشین معين همساز‌کننده نیروی انتظامی کشور آغاز کرد: تقاضا نيكوكاري این است داخل ماوا هایی که مسئلت و امر بیشتر است دفاتر بیشتر ایجاد کنند تا بتوانند به سوي نحوی شایسته به منظور با نمايش فعاليت ها به منظور با زوار بپردازند. با این رویه پیش بینی می شود که مشکلات به سوي دست كم ممکن برسد.

لزوم کامل و بی صدمه مماشات كردن مدارک و روادید

پيشوا فتحی نيكوكاري لزوم کامل و بی عيب سازش كردن مدارک و روادید تاکید کرد و متذکر شد: تاکید اساسی داریم که جميع زوار آمادگی های اولیه ضروري را برای این جابجايي از حتي اکنون مهیا بکنند، عزيمت بدون منصرف كردن ویزا و تذكره  باحيثيت گرانمايه امکان پذیر نیست و ممنوعه است.

وی دنباله کنترل وزن
نصفت جار: به سوي بي قيد کسانی که عشيق این عزيمت هستند و لادگر دارند تو این راهپیمایی مهتر رهبر ممتاز شرکت کنند، توصیه می شود از بازهم اکنون خويشاوندي به سوي تهیه مدارک قانونی و جواز رفتار و چنانچه جواز ای اعتبارش آزاد شده یا نقصی دارد ساعت را نيكي عرض کنند و داخل موعدی که برای فرستادن سينه ها و ادخال ویزا فراخوان  می شود، عمل شود.

پيشوا فتحی از هموطنانی که پروا  شرکت دروازه اندر آيين اربعین را دارند تقاضا كامل يكدست کارها را به سمت يوم دوره و ثانيه آخر واگذر نکنند.

جانشین هم دستي همخوان‌کننده نیروی انتظامی کشور  توضیح انصاف: طبیعی است که چنانچه جمله کارها با گنج فراوان به قصد آن آخر موکول شود رده هایی طولانی ایجاد می شود و توصیه من وايشان این است که هموطنان از نيز اکنون برای تهیه مدارک رفتار کنند.

وی به سمت بازدید خاتمه شده از قلمرو و پایانه شلمچه حكم کرد و حرف: درون این كوچ به مقصد براي هم آوازي فرماندهان و روسای پلیس و معاونین مبصر بزرگ تر نیروی انتظامی از تيمچه بازدید شد تا باب جریان پیشرفت اقدامات و کارهای اعمال آخر شده باشیم که وهله زمينه رضایت حقيقت و تایید شد. يگانه فقط مبحث ها و جزئیاتی از کار باقی مانده دست سري گيم.

پايان کارهای باقیمانده مدخل سرپوش کمتر از تاخت ماه آینده

جانشین مواسات هماواز‌کننده نیروی انتظامی کشور  افزود: امیدواریم مطلق کارهای باقی مانده کمتر از خيز ماه آینده عملیاتی شود به چه دليل که بعد از دم باید رسوم  پذیرایی و هدایت زوار را مبدا کنیم و مجال زمانی من واو تحديدشده است.

رئيس فتحی باب بقيه سخن: امکانات و ظرفیت های بسیار خوبی تو سرحد شلمچه آماده شده و استان خوزستان به طرف ملاحظه ظرفیتی های برجسته  که درون دم نابودي دارد و این پایانه می تواند میزبان شایسته ای برای زوار رابطه اتصال پار باشد.

وی با بیان اینکه امسال تدابیر امنیتی بیشتری برای اربعین پیش بینی شده و زیرساخت ها نیز برازنده تنظیم می شود، افزود: باب  گفتگو امنیت ترافیکی، زیرساخت ها باب زمان حال و ماضي مرتب بي حركت ماندن آرام شدن است و مسیرها و امکانات جدیدی طراحی شده است. درب مناظره پارکینگ ها نیز امکاناتی درون يد ارتباط مرتب سازی است که می تواند مشکلات را منتفي از ميان رفته کند و مدخل سرپوش سایر مبحث ها امنیتی باز با مسئولان استان هم نشيني تكلم شده و طمانينه آرام است از تجهیزات مناسب، امکانات مناسب و نقشه نمودار شكل ریزی های مناسبی كامياب شوند که به طرف نگرش زعم می دسته درصورتي كه این امکانات به قصد شکل ملايم اجرا شود امنیت بالاتری قرابت تناسب به طرف پار مهيا خواهد شد.

جانشین معين متناسب‌کننده نیروی انتظامی کشور باب امتداد به قصد کاهش مشکلات ترافیکی گوشه علامت راي کرد و گفتار: پلیس راهور بازدیدی را از مسلك های منتهی به سوي لبه ادا دادند. من واو بازهم نهار قديم بازدید هوایی داشتیم، امروز حتي داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بوسيله سوگند به رخ موجز بوسيله سوگند به این فصل فقره منظم شد. اقدامات خوبی درون استان باب این زمینه به طرف سيما مشروح و به ايجاذ اجرا می شود و به سوي عقيده راء ي می دسته که کارهایی که من واو تکلیف کرده ایم دروازه اندر روش کارقرار دارد.

ژنرال فتحی همچنین از تحصيل اندوخته سازی زمینه ویژه برای کاهش مشکلاتی ترافیکی با دقت به منظور با تدارک دیدن تدابیر ویژه اطلاع فرياد و اظهار کرد: تو جدال مسیرها، بهسازی سلك ها، تفکیک مسیرهای روال و عود و ایجاد مانع ها تو مسیرهای چهار بانده، اقدامات خوبی رخسار مغموم است. باب مقال ایجاد پارکینگ نیز پیش بینی هایی اجرا شده که امیدواریم بهتر از سنه پايه ماسلف فعاليت ها نمايش شود و نموده ترافیک کمتری باشیم.

وی دروازه اندر پایان، لياقت و عدم برخی کاستی ها را درون مباحثه اربعین امری طبیعی دانست و بیان کرد: صحيح است که برخی  برنامه ها مدخل سرپوش مباحثه اربعین امسال انجام پیدا نمی کند وليك این نکته را نیز باید به منظور با قلب طبع داشت که برخی برنامه ها چند ساله تعریف شده و ممکن است امسال به طرف پایان نرسد که از عوام آرزو می جويبار یک سری ملاحظات را داشته و باب اربعین امسال به منظور با نیروهای خدمت ها رسان کمک کنند.

توافق با عراق برای صدور ویزای اربعین در ۲۰ محل 

[ad_2]

توافق با عراق برای صدور ویزای اربعین در ۲۰ محل