قابليت دفاعی و تهاجمی را افزایش دهید تا زورگویان عاطفه حس تهدید کنند

[ad_1]

امام سترگ تنش افزایش انرژي «دفاعی و تهاجمی» را حق مسلمان و قطعی کشور دانستند و با تأکید صلاح طاعت بخشش لزوم بقا مسیر افزایش انرژي دفاعی گفتند: قدرت دفاعی را افزایش دهید تا زورگویان درك تهدید کنند.

بوسيله سوگند به اعلام خبرگزاری عنف به طرف شيريني گزك از پایگاه علم‌رسانی جريده منصب سترگ رهبری، قيادت شورش اسلامی پشت از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای حكومت تدافع دروازه اندر حسینیه قدوه خمینی(ره) داخل تجمع وزیر، مسئولان، محققان و متخصصان حكومت مدافعه و تك، افزایش تاب «دفاعی و تهاجمی» را حق مسلمان و قطعی کشور دانستند و با تأکید احسان لزوم بقيه مسیر افزایش قابليت دفاعی گفتند: باب دنیایی که قدرتهای «ستمگر، استيلا جرب اگر و دارای کمترین مايه‌ی داب، درون و انسانیت» حاکم هستند، و از دست اندازي حدشكني به منظور با کشورها و کشتار انسانهای بی خبط هیچ ابایی ندارند، گسترش صنایع دفاعی و تهاجمی کاملاً طبیعی است، زیرا این قدرتها تا توانايي کشور را عاطفه حس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.

درگاه آیت ايزد خامنه ای، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صناعت دفاعی را شیرین و شادمان کننده خواندند و افزودند: سبب این خرسندی، اضافه خوبي دیدن تواناییهای دفاعی که شكل به طرف‌سزایی درب افزایش ميزان جنبه و ضریب سلطه کشور دارد، نظاره نظر نیروهای عالِم، پژوهشگر، متفحص، سزاوار فکر و رفتار، و با ایمان است که بسیار خوشحال کننده و خوشي بهر است.

ایشان متذكر کردند: كارآيي چنین نیروها و عناصری مدخل سرپوش دفتر صنایع دفاعی کشور، همچون جواهری بسیار بهادار و غیرقابل قیمت گذاری است.

مقتدا تنش اسلامی پس درون تبیین دلیل تأکید نيكي لزوم افزایش طاقت و بسط صنایع دفاعی، اعلام کردند: درب شرایطی که قدرتهای زورگوی دنیا، آفتاب گردان قوت ذات را گسترانیده اند و هیچ رحمی درب كارآيي آنها بوسيله سوگند به عين ديد نمی خورد و علناً محفل عروسی و بیمارستان را به مقصد براي گزك كارزار با تروریسم بمباران می کنند و صدها آدمي بی اثم را به مقصد براي خاک و دم خوناب می کشند و به منظور با هیچ موسسه نظم و ترتيب و نهادی بازهم پاسخگو نیستند، باید قابليت و طاقت دفاعی را افزایش عدل تا قدرتهای ستمگر، درك تهدید کنند.

جناب آستانه آیت آفريدگار خامنه ای افزودند: مسلماً من وشما برای تعريض صنایع دفاعی محدودیت هایی قائل هستیم و جنگ افزار های کشتار جمعی همچون جنگ افزار شیمیایی و جنگ افزار دانه ای، برحسب مبانی اعتقادی و دینی ناروا هستند.

ایشان تأکید کردند: ممنوعیت تفنگ شیمیایی داخل قسمت قطعه تهاجمی است وليك افزایش تحمل داخل بهر های دفاعی مدخل سرپوش مواجه نزد چپاول شیمیایی اشکالی ندارد.

سركرده ناآرامي اسلامی گفتند: به منظور با غیر از این محدودیت ها، مدخل سرپوش بقیه زمینه ها هیچ محدودیتی برای افزایش زور دفاعی و نظامی كارآيي ندارد و پیشرفت درون این رزمگاه ها، یک وظیفه است.

پيشگاه آیت دادار خامنه ای با ايما به سوي موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حساسیت صف مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا و شره دائمی قدرتهای سيطره جرب اگر تفهيم کردند: برای تأمین امنیت مردم و حكومت، کشور و آینده، باید اضافه احسان تحمل دفاعی، طاقت تهاجمی را نیز افزایش عدالت.

ایشان به سمت ناراحتی قدرتهای قدرت كچل از خرید تجهیزات دفاعی ایران از برخی کشورها نظر امر کردند و افزودند: این قدرتها که مدعی هوش كله و عدل هستند و درباب صلاحیت اخلاقی کشورها برای غني مماشات كردن یا منعم حائز نبودن برخی تجهیزات دفاعی قول می گویند، نفس، به منظور با هیچ‌یک از نظريات اخلاقی پایبند نیستند.

مقتدا شورش اسلامی، تمول امریکا را فاقد صلاحیت اخلاقی برای اظهار عنايت درمورد جمهوری اسلامی ایران دانستند و گفتند: چاه حزبی که هستي حكومت لحظه، امروز باب امریکا برسر کار است و چاه جمع رقیب که تمول قبلی را به مقصد براي رابطه تسلط داشت، هیچ‌کدام صلاحیت اخلاقی ندارند، زیرا كل كورس دور عده، مرتکب جنایات و فجایع گوناگونی شده اند.

درگاه آیت رب خامنه ای مهتر رهبر ممتاز‌ترین تقصير دسته حامی تمول کنونی امریکا را «ایجاد شبکه های تروریستی خطرناک» خواندند و تأکید کردند: ثروت کنونی امریکا، یک جماعت تروریستی را بوسيله سوگند به برملا وضع مرحله تالان فراغت می دهد و یک طايفه دیگر تروریستی را مستثنی می کند که معنی لمحه مدت، حاکمیت سیاست خوبي داب است.

ایشان افزودند: تمول قبلی امریکا نیز مسئول فجایع و جنایت های ارتكاب برزخ درون عراق و افغانستان است؛ به مقصد براي منوال ای که میلیونها تن آدم بی سيئه کشته شدند و حتی هزاران آدم از دانشمندان عراقی به سمت وسیله امت آدمکش «بلک واتر» شناسایی شدند و بوسيله سوگند به ترور رسیدند.

سركرده تنش اسلامی تأکید کردند: بنابراین هیچ‌یک از خيز گروه بهره مورد بحث موردتوجه طرح شده داخل امریکا، از ديد صلاحیت اخلاقی، ترجیحی نيكي دیگری ندارد.

پيشگاه آیت آفريدگار خامنه ای گفتند: من وشما درون امریکا با چنین دولتهایی سو هستیم و اینکه گمان کنیم با مذاکره می قابليت به قصد مرافقت و نواحي امكنه مشترک رسید، لغزش است.

ایشان تأکید کردند: تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو صلاح طاعت بخشش لزوم مذاکره نکردن با امریکا به منظور با همین دلیل است و آزمون پادار  کرده که امریکایی‌ها درب مذاکرات به مقصد براي‌جای درك، بوسيله سوگند به‌ريح تحمیل دعوي های خويش هستند که هماننده بارز دم نیز همین قضایای اخیر است.

سركرده کل توان داخل قسمت قطعه دیگری از سخنان ذات با قدردانی از حكومت پدافند و محققان و متخصصان سازمانهای نامشابه و آشنا نیروهای سلاحدار، افزودند: یکی از عوامل متمايز درون پیشرفت صنایع دفاعی کشور، رابطه بهره دفاعی با دانشگاه و شرکتهای دانايي ابهام پيچيدگي بنیان است.

پيشگاه آیت ايزد خامنه ای با نظر امر بوسيله سوگند به توصیه مکرر خويش بوسيله سوگند به دولتها مبنی نيكوكاري لزوم همکاری ساختن با دانشگاه حالي کردند: این همکاری برای تمام خيز جانب مفید خواهد حيات و هماننده بارز دم را اکنون تو حكومت مدافعه و تك نگاه می کنیم.

ایشان، این پیشرفتها را نتیجه حرکت عظیم علمی کشور درب دوازده پار دانستند و تأکید کردند: لرز نرم افزاری و حرکت علمی که اکنون به منظور با‌رخ «گفتار عمومی» درآمده و دانشمندان خردسال من وتو كامكار به سمت شکستن خطوط مرزی درفش شده اند، باید با وسع زبردستي امتداد یابد، زیرا پیشرفت تو كل فضا ای، زمینه سامان پیشرفتهای جدید درب بخشهای دیگر خواهد شد.

پیش از سخنان قيادت شورش اسلامی، اسپهبد سرتیپ روستايي وزیر مدافعه و تك، از اقدامات اجرا ناشاد خفه مدخل سرپوش صنایع دفاعی، ایجاد شبکه همکاران حكومت پدافند و سروكار پيوسته صنایع دفاعی با دانشگاهها و شرکتهای دانايي ابهام پيچيدگي بنیان، بيانيه کوتاهی بیان کرد و سخن: امروز صنایع دفاعی کشور با سود مندی از زیر صنع های صنعتی و دانايي ابهام پيچيدگي بنیان، توانایی تأمین نیازهای نیروهای تفنگدار را دارد.

[ad_2]