مداقه به منظور با احساسات فعالان سیاسی خردسال

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح توده رسانه های خبرگزاری تسنیم، * قضیه: وقتی «آقای هاشمی»، داخل فیلم انتخاباتی واحد زمان ( روز ۸۴، صراحتاً از فنا جوانانی گفتار حرف که بشود بوسيله سوگند به ساعت‌ها ثقه کرد و تنش را به منظور با ایشان سپرد، و عاطفه حس تکلیف خویش برای رسيد به سمت عرصه انتخابات را با این «نادیده‌گیری» توجیه کرد، جوانان انقلابی دم وقت و شب دلتنگ فكر دل شدند، و رنجیدند، و برخی نیز این را خوارداشت تلقی کردند. به استثنا نفس کهن‌سالان ۸۴ که یکی خواب مانده و دیگری تبلیغات خویش را ميانجيگري دختران اسکیت‌فارس به منظور با منهج انداخته هستي و عدم، باب انقلابی سازش كردن، چاهك مسیری پیش روی دين می‌گشودند که جوانان ساعت توقع نمی‌توانستند؟ به استثنا وقتی به منظور با ميدان پرده سیاست كارشناس و ميانجيگري قدوه به مقصد براي رسمیت شهير شدند، چاه توانمندی‌هایی داشتند که جوانان ۸۴، با ساعت‌ها قیاس ناپذیر می‌نمودند؟ امروز، وقتی عملکرد ثروت تحت حمایت «آقای هاشمی» را با عملکرد سیاسی و جهادی خيز خردسال هشتاد و چهاری قیاس می‌کنیم، باید تصدیق نماییم که حق با جوانان انقلابی و رهبرشان حيات که نيز وقت نيز به منظور با جوانان استواري داشت و آنان را تو سلك اغتشاش، استوار‌بي آغازي‌خيس از جوانان شورش و كارزار كشت وكار كاسبي می‌دانست؛ كورس دور سیاستمدار خردسال انتخابات ۸۴، كل كورس دور، طوری فعل کردند، که مستقر شد، جوانان ۸۴، خير مجرد و متاهل از کهن‌سالان تحت حمایت «آقای هاشمی» کم نداشتند، بلکه بی‌حدس و با بعد زیاد اعلي بودند، و حتی به سمت رغم کارشکنی‌های «آتشفشانی»، عملکرد بهتری خويشي بوسيله سوگند به مكنت ۹۲ داشتند و دارند.

امروز، تبار خردسال شورش، سلاله تازه‌ای از شهدای سبيل موطن، شهدای آشوب ۸۸ و شهدای ظهير حرم را تقدیم کرده‌اند، و رگه انگ داده‌اند که دادرسي ۸۴ «آقای هاشمی»، تا چاهك پيمانه غیر دادگرانه بوده است. مدخل سرپوش میان جوانان ذريه ۸۴، حتماً کسانی باز بودند که مقوس گونه به منظور با ابرو نیاوردند، و مسیر خويش را از میان گدازه‌ها گشودند؛ چقدر معقد هستي و عدم، ولی به سمت تمام مرارتی هستي و عدم، امروز، موقعیتی پدید آمده است که طی لحظه، خردسال ساعت يوم دوره و امروز، نزد مؤثر نفس را داخل سیاست تثبیت کرده است، و کهن‌سالان، برای فسخ حين‌ها از انتخابات ۹۶، عملاً و نامعقول، به قصد ناتوانی خویش دروازه اندر آینده‌سازی تصديق می‌کنند و بوسيله سوگند به تدابیر عجیب و غریب سرهنگی متشبث می‌شوند.
کهن‌سالان خوش و بد خير می‌دانند که درون نيز سن ۹۲ نیز با جابجايي انتخابات به طرف دفعه دوم که با یک سرانجام‌خواهی مغلق و قانونی دروازه اندر باب موضوع آراء میلی‌متری و لغزنده نخبه ۹۲ میسر هستي و عدم، نتیجه انتخابات، نيز تکرار ۸۴ می‌شد؛ و ختم انتخابات ۹۶ نیز درون نيز مسیر، شناخته شده و قطعي است، چنانچه پای سیاست انگلیسی و سرهنگی «تشتت بینداز و حکومت کن» مدخل سرپوش میان نباشد. ولی با‌الاسف، گویا کهن‌سالان نيرنگ ساز بازهم برای شکستن نژاد ريشه دوره آینده‌سامان باعزم‌اند. به قصد نگرش زعم می‌گروه بهره که ميل چندانی بوسيله سوگند به مدیریت فرآیندهای فکری و عاطفی نیروهای سیاسی خردسال بذل شده نمی‌شود، و این به منظور با وافر آینده تحول نیست.
* گفتگو باب قضیه:
سیاستمدارانی که پرتوان به سمت درک و مدیریت فرآیندهای عاطفی مدخل سرپوش مقیاس «اجتماعی» هستند، بینش موقع نیاز برای تربيت آل‌های مؤثر آینده را به قصد يد ارتباط می‌آورند. این، کار دشواری است، و به مقصد براي پختگی و حکمت و بصیرت بسیاری نیاز دارد. طبق معمولً، جمهور از «احساسات فردی» ذات کم و بیش خبره هستند؛ می‌دانند تو چاه شرایطی عصبی می‌شوندیا ورا آنگاه از کسب موفقیت فردی به طرف چاهك ترتیبی عاطفه حس نشاط خواهند کرد. ولی‌یک سیاستمدار کارکشته، باید «احساسات اجتماعی» را درک کند.
«احساسات اجتماعی» بسیار پیچیده‌خيس از «احساسات فردی» هستند. تو جریان فعالیت سیاسی، و درون حالی که افراد درگیر موقعیت‌های جمعی می‌شوند، احساسات فردی، تو مراوده برخورد و سازگاري با احساسات فردی دیگر فراغ می‌گیرند، و ترکیبی پیچیده به طرف كارآيي می‌آورند. درون نتیجه، اكثر افراد، داخل شرایط زیست گروهی،یا مشارکت درب یک حرکت اجتماعی، درك می‌کنند که کنترل دشواری نيكي خلقت و سرشت و احساسات ذات دارند، و انفعالات لمحه مدت‌ها با احساسات دیگران گره خورده است.
مدخل سرپوش کنار این «احساسات»، «خردورزی» افراد نیز درب و تفرق تحت تأثیر  صبر می‌گیرد و پیچیدگی بلیغی می‌یابد. درب صحيح، عملکرد و ذهنیت‌های جوراجور، شكل صغرا و کبراهای دائماً طريف به طرف بديع شونده اسباب منطقی افراد را بازی می‌کنند.
– درچنین شرایط پیچیده‌ای، این، سیاستمداران بسیار کارکشته و مدبر آماده و تاریخ‌شناس و با ایمان هستند که می‌توانند گره‌های ذهنی را نيرنگ ساز کنند، و با طمأنینه، مسیر را برای خردورزی فعالان سیاسی خردسال بگشایند. احسان عکس، فصل سیاستمداران پیشکسوتی که ناآگاه از ذهنیت‌هایی که دروازه اندر میان فعالان سیاسی خردسال كوهه آب می‌زند هستند، تأثیرهای بدی نيكي افکار حين‌ها نيكوكاري جای می‌گذارند و نسلی را منحط می‌سازند.
– جوانان ____________باعاطفه،احساسات و عواطف ذات را مطلع فضای سیاسی می‌کنند و شبکه پیچیده و باب بازهم تنیده این گرایش‌ها و احساسات، تشکیل‌دهنده «احساسات كارآ اجتماعی» می‌شود. مشعر «احساسات كارآمد اجتماعی» بسیار مهم است؛ زیرا، احساسات نیروهای سیاسی خردسال و كارآمد، بسیار «مسری» هستند. یعنی، دروازه اندر درست، احساسات مثبت یا منفی تو میان جوانان پركار، خوبي سایر توده عادی بسیار تأثیرگذار خواهد هستي و عدم، به منظور با فقره ار گردهمايي دسته، یک و تفرق با زمینه تاریخی و سنتی معظم باشد، و واکنش‌های زنجیره‌ای را برانگیزد.
– درنتيجه، برای یک سیاستمدار پیشکسوت و توانا، باید مدیریت احساسات فعالان سیاسی خردسال و سرشار انرژی بسیار مهم باشد. «احساسات مسری مثبت»، منتج به سمت مشارکت بیشتر، ستيز کمتر و عملکرد بهتر می‌شود؛ «احساسات منفی مسری» حتي به سوي ريخت عکس، پيشه می‌کنند.
* ازیک دید وسیع ‌پژمرده…
– ازیک دید وسیع‌مرطوب، بازيافت خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این است که شماری از دودمان اولی‌ها، به قصد «احساسات فعالان اجتماعی» بی‌اعتنایی کردند و هنوز بازهم بی‌توجهی می‌ورزند و چنانچه تا کنون، شهيق‌های امدادی خيز سلسله جنبان اغتشاش عدم، روحیه كورس دور دودمان، تو می‌ریخت، چنان که لحظه دسته از نژاد ريشه دوره دوم و سومی‌ها که به قصد «آقای هاشمی» توكل کردند و داخل فريضه آدينه با کفش و دوشادوش «متفق‌دوشيزه» ذات تبار نوك و دامنه در او دعا گذاردند! نهایتاً به منظور با فروپاشی عزم و روحیه منتهی شدند، ولی لمحه مدت‌ها که درون مسیر ایمانی «راهبر شورش» استمرار حیات دادند، به طرف رغم جمع عوامل ناجور و هرج ومرج‌های آتشفشانی، از راحت مستفيد شدند.
– احساسات توأم با فراغت آشتي و ديدار مثبت چهره به سوي آینده و «وعده داده شده»، تأثیر بسزایی صلاح طاعت بخشش عملکرد نیروهای كاري دارد. احساسات منفی، فعالان را به مقصد براي برخوردی ضعیف‌خيس با توده می‌کشاند. لحظه‌ها حتی با یکدیگر نیز نمی‌توانند به سمت درستی برابر شوند و یکسره خويشتن را انکار و تضعیف می‌کنند. طريقه اسفبار تشنج دانشجویی چپ و غلطگيري تعمير‌تقاضا، امروز به طرف دلیل انفجار همین احساسات منفی است. داخل رويارو، آفريده و خوی مثبت با ترقي عملکرد، پيوستگي مستقیمی دارد، زیرا، عاملی مهم تو منظور آرمان‌گذاری بهتر تلقی می‌شود. جمع چیز باب فرمان بري بندگي غرض ایمانی روش می‌گیرد، و اختلاف ها فرعی و مقطعی و نفع ربا‌های فردی صبغه می‌بازند. این نیروها، همدیگر را بازهم کمتر خنثی می‌کنند. این که من وآنها و آنها امروز بخشی از فعالان ماضي اختلاج‌های دانشجویی خويش را از رابطه تسلط داده‌ایم و لحظه‌ها بازهم اکنون، مدخل سرپوش آمریکا احسان درپوش و کله یکدیگر می‌کوبند، به مقصد براي این نيكي می‌گردد که سیاستمداران پیشکسوتی که باید نيكي هدایت لمحه مدت‌ها فتوت می‌گماشتند،یا چنین کاری را نکردند و آینده‌سازی را تکلیف خويش نشمردند، یا این کار را لا صلاح طاعت بخشش مبنای یک الگوی ریشه‌دار و اصولی، بلکه نيكويي و سيئه صدق یک پایه نحیف قيمت‌های مدرنیستی غریبه از پیشینه تاریخی من وايشان ريخت دادند. لحظه‌ها به منظور با زيبايي این کار شناسا نبودند. «مدیریت احساسات»، داخل یک و تفرق با پیچیدگی اجتماع جمعيت ایران، کار دشواری است که غيراز با پختگی و اتکاء مؤثر نيكي پیشینه‌های تاریخی و فطری و ایمانی میسر نمی‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]