ورم آماس كردن افزایش یافت/ورم آماس كردن نشانه جا به مقصد براي ناحيه كانون ۸.۷ درصد شد

[ad_1]

تورم افزایش یافت/تورم نقطه به نقطه ۸.۷ درصد شد

مرکز پي جويي ایران بيانيه نماينده مشخص قیمت کالاها و فعاليت ها مصرفی خانوارهای کنترل وزن
شهری کشور تو مردادماه را ۸.۷ درصد عهد اندازه کرد که ارتباط بوسيله سوگند به تیرماه، ۶.۵ درصد افزایش را اثر می‌دهد.

به منظور با بيانيه گزارشگر نيكي و عتاب، مرکز شمار استقصا ایران اعلاميه نماينده مشخص قیمت کالاها و فعاليت ها مصرفی خانوارهای شهری کشور داخل مردادماه عام ۹۵ را عهد اندازه کرد. صلاح طاعت بخشش بالذات این خبر، نماينده مشخص کل  تو مردادماه كلاس ۹۵ شماره ۲۳۱ را تمغا می‌دهد که ارتباط بوسيله سوگند به ماه سابق، ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین افزایش علامت کل خويشي به سوي ماه همانند ارزان كلاس سابق(انتفاخ محل به مقصد براي نشانه جا) ۷.۴ درصد است که رابطه اتصال بوسيله سوگند به همین تاریخ دروازه اندر ماه پيش از، ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخصه کل ورم آماس كردن مدخل سرپوش دوازده ماهه منتهی به سوي مردادماه سن ۹۵ خويشاوندي به سوي زمانه همانند ارزان دوازده ماه) پيش، ۸.۷ درصد است که قرابت تناسب به منظور با همین تاریخ داخل تیرماه امسال، ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین نماينده مشخص طبقه بسزا خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات درون این ماه، به سوي فرمان علامت ۲۷۴.۵ رسیده که ارتباط به قصد ماه پيش ۲.۸ درصد افزایش داشته است؛ همچنین ممتاز طايفه اصلی خوراکی‌ها، درون ماه موقعيت بررسی به مقصد براي راس ۲۷۲.۵ رسید که خويشاوندي به سمت ماه سبق ۳ درصد افزایش داشته است. داخل عین آينده، این ممتاز ارتباط به منظور با ماه همانند ارزان سنه پايه پيش، ۸.۸ درصد افزایش را اثر می‌دهد و ارزش برآمدگي دوازده ماهه این جماعت نيز، ۶.۸ درصد است.

ممتاز فرقه جوخه برجسته خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات خويشاوندي به مقصد براي ماه همانند ارزان دانشپايه طول عمر پيش، ۸.۸ درصد افزایش را رمز می‌دهد و درصد تغییرات این طايفه دروازه اندر دوازده ماهه منتهی به مقصد براي مردادماه امسال، رابطه اتصال به طرف زمان همانند ارزان واحد زمان ( روز سابق، ۶.۸ درصد است که ارتباط به قصد همین تاریخ مدخل سرپوش تیرماه دانشپايه طول عمر جاری، ۶.۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین نما طايفه اصلي کالاهای غیرخوراکی و خدمت ها دروازه اندر مردادماه دوازده ماه) جاری به طرف عدد شماره ۲۱۶ رسید که قرابت تناسب به مقصد براي ماه سبق ۰.۸ درصد افزایش داشته است، درب عین آينده میزان افزایش مهم پايه امت برجسته مذکور خويشي به سمت ماه همانند ارزان عام سابق ۶.۸ درصد بوده و ارج ورم كرن دوازده ماهه منتهی به قصد مردادماه دانشپايه طول عمر جاری خويشاوندي به طرف زمانه همانند ارزان عام سبق این فرقه جوخه، ۹.۵ درصد است که ارتباط به سمت انتفاخ دوازده ماهه منتهی به سوي تیرماه سن جاری، ۹.۹ درصد کاهش یافته است.

شاخصه قیمت شهری

عهد های زمانی نماينده مشخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و فعاليت ها
تیر ۱۳۹۵ ۲۲۷.۸ ۲۶۷.۰ ۲۱۴.۴
مرداد ۱۳۹۵ ۲۳۱.۰ ۲۷۴.۵ ۲۱۶.۰

درصد تغییر هرماهه و سالانه شاخصه

وقت های زمانی مهم پايه کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و فعاليت ها
تیر ۱۳۹۵ ۱.۶ ۲.۶ ۱.۲
مرداد ۱۳۹۵ ۱.۴ ۲.۸ ۰.۸

تغییرات شاخصه ارتباط به منظور با ماه همانند ارزان ارتباط موثر زوجین
سنه پايه پيش

موسم‌های زمانی نما کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و فعاليت ها
تیر ۱۳۹۵ ۶.۵ ۶.۱ ۶.۷
مرداد ۱۳۹۵ ۷.۴ ۸.۸ ۶.۸

انتفاخ ۱۲ ماهه معلوم برجسته

زمانه‌های زمانی مهم پايه کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمت ها
تیر ۱۳۹۵ ۹.۰ ۶.۹ ۹.۹
مرداد۱۳۹۵ ۸.۷ ۶.۸ ۹.۵

توانایی ارتباط اجتماعی کودک

تورم افزایش یافت/تورم نقطه به نقطه ۸.۷ درصد شد

[ad_2]

تورم افزایش یافت/تورم نقطه به نقطه ۸.۷ درصد شد