توصیه‌های هواشناسی بوسيله سوگند به کشاورزان برای ۶ گاه آینده

[ad_1]

تمشيت هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای ۶ وقت و شب آینده به مقصد براي کشاورزان کشور نشان دادن کرد.

به قصد اعلام گزارشگر نيكي و عتاب موسسه هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به مقصد براي کشاورزان کشور برای روزهای پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مهر به سمت توصيف ذیل نمايش کرد:

استان‌های آذربایجان‌ شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

احتیاط باب انتها عملیات محلول پاشی و حافر پاشی مدخل سرپوش استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل درون روزهای پنج شنبه و آدينه بوسيله سوگند به دلیل باران پراکنده و نسيم صرصر و درون استان‌های آذربایجان غربی و زنجان از نهار دوشنبه تا آدينه به منظور با دلیل نسيم صرصر

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري گلخانه‌ها، تالار‌های پروراندن خوراك قارچ و انبارها

استمرار عملیات حاصل باغات تاك

آمادگی برای استنباط باغات سیب و تامین تجهيزات بسته بندی

مدیریت صحیح فرقه آوری و نمايش سیب صنعتی(زیردرختی) تو مجري تيردان‌های پلاستیکی با مرام رعایت مسایل بهداشتی

جدايي محلول ذوب خوي بزاق آبیاری  باب حراثت‌های یپاز  و سیب زمینی

نبرد جنگيدن با اطوار کنه درون باغات میوه

کنترل آسيب شامگاه پروانه چرخ دنده مینوز باب كشتزارها گوجه فرنگی

کنترل آفات شته و کنه و همچنین بیماری سفیدک تو كشتزارها سبزی و صیفی

هرس و نابودي ازگ‌های چركين به قصد بیماری سکته تاك

رزم با موش‌های زيان بخش کشاورزی با بهره وري از رزق زهرآلود درون كشتزارها و باغات

زراعی:

ابتدا عملیات کاشت حنطه دیم

بوجاری و مخالف عفونی بذور خودمصرفی حنطه و فضا

دنباله عملیات خاک‌ورزی و تامين سازی تختخواب برای کشت غلات

بقا بازيافت بلال علفه‌ای

دنباله عملیات کاشت کلزا و آبیاری كشتزارها کلزا بلافاصله خلف از کاشت

مدیریت بقایای گیاهی درب كشتزارها خلف از تلقي غلات با بهره وري از خاک‌ورزهای حفاظتی

تهیه همسان تعزيه خاک و فراش قشر تخم برای کشت حنطه وجو

مباين عفونی بذور غلات سبق از کشت

جدا آبیاری پانزده وقت و شب سابق از بازيافت داخل كشتزارها چغندرقند و استنتاج كاشت چغندر شكر با هماهنگی کارخانه شكر

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري داخل مرغداری‌ها و دامداری‌ها

زنبورداری:

حفاظت از کندوها درون برابر نسيم ورم پف

سرچشمه ها ماخذ طبیعی:

خودداری از ایجاد آذر تو مراتع با دل سوزي به مقصد براي نسيم تيز و امکان رويداد بروز دوزخ سوزی

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است

تهویه و تنظیم گرما و نمداري گلخانه‌ها، تالار‌های پروراندن خوراك قارچ و انبارها

استنتاج محصولات زراعی و باغی که به سمت كمبود دمای ولع دم آسمان احساساتي دل نازك هستند. به منظور با دلیل حدس نقصان خفت حرارت به قصد حدود ۵ مرتبت سانتی گراد تو نواحي مرتفع از گاه شنبه هفته آینده

بهره وري از کودهای ریز مغذی درب باغات میوه با بهره وري از نتایج كنكور خاک وبرگ وطبق توصیه‌های کارشناسان مراکز غزوه کشاورزی

كارزار بجا با کنه‌های نباتی داخل باغات میوه

خودداری از استفاده سم ها شیمیایی با زمان کارنس بالا با دقت به مقصد براي هنگام انفصال استنباط محصولات سبزی و صیفی

اعمال آخر هرس سبز درون تاکستان‌ها و روی درختان سیب به سوي نيت افزایش باردهی درختان ذکر شده دروازه اندر دانشپايه طول عمر آتی

زراعی:

پايان کشت کلزا با رعایت کلیه نکات فنی از ناحيه كانون ديد گلچين برگزيدن تخم مناسب؛ کاربرد عليق کش‌های سبق از کاشت و تهیه تختخواب مناسب ثمر با مبالات به قصد سایز بذور كشت زراعت یاد شده

کاشت زعفران با بهره گيري از پیازهای ميزان بالای ۵ سوزان پررونق بامحبت و انتها آبیاری بدو

اجرای خيش شياره تابستانه باب مزارعی ملوث به طرف لاروسوسک قهوه ای وسیاه طی سال ها پيش

ليس نوا آذوقه چینی تو كشتزارها چغندرقند سمت محافظت عیار شكر

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و تري داخل مرغداری‌ها و دامداری‌ها:

استان‌های گیلان و مازندران:

باغبانی: 

محدودیت مدخل سرپوش ادا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی دروازه اندر استان گیلان داخل روزهای دوشنبه و پنج شنبه به طرف دلیل باران ذهاب و احتیاط داخل روزهای سه شنبه، چهارشنبه و آدينه به منظور با دلیل باران پراکنده و باب استان مازندران از نهار چهارشنبه تا آدينه به طرف دلیل باران پراکنده

تهویه و تنظیم گرما و نمداري گلخانه‌ها، تالار‌های تعليم آموزش بارآوردن قارچ و انبارها

استنتاج نارنگی پیش‌رس درون روي تامین شكر و اسید مناسب

كاربرد بهره جويي از قیم‌های مناسب و کافی درب بستان‌های بارده

الغا پاجوش درختان فندق بنابرين از استنباط بر

خودداری از تلقي پيشرس و ديررس ميوه کیوی به سمت دلیل پایین توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن مقياس تعداد شكر و وزن سود

یک وهله توقفگاه محلول پاشی با کودهای ماکرو و میکرو صرفا برای ارقام روغنی و باغاتی که به قصد بار باردهی رسیده‌اند درب درازا دوهفته آینده دروازه اندر باغات زیتون

استنباط فرآورده زیتون

استنتاج اشكال سبزی و میوه‌های جالیزی

هرس تابستانه درختان مرکبات و محذوف ازگ‌های نرک و خشکیده

کنترل شیمیایی بيماري مینوز مرکبات برای درختان زیر ۵ كلاس

کنترل شیمیایی عوامل آسيب‌زا داخل گلشن‌های مرکبات

هرس تابستانه درختان مرکبات و افكندن ازگ‌های نرک و خشکیده

زارعی:

خيش شياره تابستانه كشتزارها حنطه، فضا و کلزا جنبه کاهش  بیماری‌ها، آفات و توسعه ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلی خاک تا سبق از بدو باران

نوغان‌داری:

جماعت آوری فیزیکی شجن‌های پليد به سمت کرم ساز‌كنس و زايل نشان دادن آنها

ناورد شیمیایی با کرم ساز‌زبون

وجین عليق‌های مهمل توتزار‌ها

دواب و طیور:

تهویه و تنظیم حرارت و تري مدخل سرپوش مرغداری‌ها و دامداری‌ها

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی عصير حل استخرهای طعام ماهی‌های سردآبی

استان گلشن:

باغبانی:

احتیاط درب ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی مدخل سرپوش يوم دوره دوشنبه به طرف دلیل باران پراکنده و نسيم تيز و محدودیت تو روزهای پنج شنبه و آدينه به سوي دلیل باران ذهاب و نسيم تيز

تهویه و تنظیم گرما و تري گلخانه‌ها، تالار‌های طعام قارچ و انبارها

داخل روي نیاز طرف کنترل کنه‌ها و بیماری قارچی آلترناریا خويشاوندي به طرف سمپاشی باغات با شور کارشناسان محارست نباتات و کلینیک‌های گیاه پزشکی

زراعی:

آبیاری و استفاده کود سرک كشتزارها سورگوم و ارزن علف‌ای بعد از تمام چین دريافت جمع آوري

بازيافت شالی و پنبه به مقصد براي نيت رعایت بسامد زراعی کشت شبدر برسیم

خيش شياره تابستانه پيش از از بارندگی بویژه اراضی شمالی استان

کشت کود سبز از قبیل ماش، شبدر برسیم به منظور با منظورافزایش سود‌خیزی و محافظت از خاک عقب از قيام آخرین محلول ذوب خوي بزاق تو كشتزارها ترتيب شالیزار

باب ريخت نیاز بوسيله سوگند به عاقبت حافر پاشی داخل كشتزارها  سویا و پنبه دیرکاشت سبب کنترل آفات مکنده و کرم قوزه  با توصیه کارشناسان نگهداري پشتيباني نباتات

عملیات مجهز سازی اولیه وساطت كردن ازطريق کشاورزانی که نيت اضطراب کشت کلزا را باب نواحي کوهستانی و دشت اول (گدايان و معركه گيران) دارند با مداقه به منظور با باران‌های اخیر

خودداری از استنتاج قوزه‌های نپخته و پخته و پوسیده با دل سوزي به قصد فرارسیدن روزگار بازيافت پنبه

لاوجود استعمال از کیسه‌های نایلونی برای دريافت جمع آوري،   نگهداری و بارداري و شيريني گزك وش حيث انگيزه جلوگیری از آسیب رسیدن به منظور با محبوبیت و بازارگه پسندی الیاف پنبه

آبیاری كشتزارها سویا تا سرشار بي حركت ماندن آرام شدن کامل بیش از ۵۰ درصد از مرتبه جلد روبيدن

دامداری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري درب مرغداری‌ها و دامداری‌ها

زنبورداری:

اسكان کلونی‌های زنبور انگبين درون كشتزارها آفتابگردان

شیلات:

افزایش روي عصاره دروازه اندر چهره نابودي سرچشمه ها ماخذ آبی با تيمار به قصد حدس ناپایداری جوی و حدوث رگبار پراکنده و همچنین افزایش حرارت تا اواسط هفته

همچنین تنظیم میزان میزان قوت به طرف قرابت تناسب گرما و مدیریت غذادهی

سرچشمه ها ماخذ طبیعی:

خودداری از دودلي و اسکان مدخل سرپوش نواحی همسايه ناودان ها و رود‌های منطقه ها تفرجگاهی و جنگلی طی روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و آدينه

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط درون ادا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی تو استان قزوین به طرف دلیل نفحه هوا آماس

تهویه و تنظیم گرما و نمداري گلخانه‌ها، تالار‌های تاديب قارچ و انبارها

باغداران، سابق از خزان کامل درختان، سرشاخه‌های خشک ناشی از آفات و بیماری‌ها را هرس کرده و برون از محیط روضه بسوزانند

کوددهی با کودهای ازته موتلف با آبیاری با علاقه به طرف شرایط مناسب رويش و ذخیره ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی درب درختان میوه سردسیری (به قصد مورد بغاز گلشن‌های زردآلو، آلو و تاك) با تيمار به سمت خنک متوقف شدن هوس

اجازه دادن کود سرک بوسيله سوگند به باغات نار اناربن جنبه افزایش کمیت و کیفیت درو دخل

خطزدن ورقه اسباب‌های ملوث با علاقه به قصد  شرایط جوی و گمان ترديد شیوع اجازه مینوز گوجه فرنگی

خودداری از گسترده پاشيده کود سرک ازت و حافر پاشی با زهرها بادگرم مهلك دارای عهد کارنس مختفي درون كشتزارها و باغات تهيه استنباط (همچون گوجه فرنگی و خیار)

فراز كردن گونی یا جنس كارتن مدار دوره بدنه درختان سیب جانب نبرد جنگيدن و به سوي تور نارايج كردن صدمه کرم سیب

زراعی:

کشاورزان؛ با نگرش پرستاري به مقصد براي بدو وقت پاییز، اکنون بهترین مجال برای رزم با علفه‌های ياوه ضايع و جوندگان و از بین برافراختن کانون‌های شتا‌گذرانی آنها درب اراضی است.

دامداری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري داخل مرغداری‌ها و دامداری‌ها

استان‌های اصفهان و یزد:

باغبانی:

ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است

تهویه و تنظیم گرما و تري گلخانه‌ها، تالار‌های تاديب قارچ و انبارها

خودداری از حافر پاشی درختان پسته با علاقه به سمت استنتاج بار

تمتع از اسپری محلول ذوب خوي بزاق نيكي روی درختان دارای پوره‌های صفرا پژمرده صبغه پسیل سابق از تلقي پسته

افكندن کلیه علوفه‌های لافي و خلنگ و گل و خاشاک کف باغات پسته

حاصل پسته سبق از ترک برداشتن پايه رویی حاصل

استنتاج بر زیتون باتوجه به سوي مساعدبودن شرایط جوی

حافر پاشی باسموم مناسب جانب کنترل آسيب پسیل (درصورت فعالیت صدمه پسیل روی درختان زیتون)

تغذیه برگی باغات استنباط شده ازطریق محلول پاشی

جابجايي سود بازيافت شده پسته سریعا به طرف ترمینال‌های بهداشتی فرآوری دم طرف جلوگیری از بي ناموسي بر

پايان عملیات داشت ورا آنگاه از استنباط باغات پسته وش ناورد با فتنه‌های احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات آمونیوم به سمت همقدم آبیاری حيث انگيزه تقویت درختان

تنظیم تري مدخل سرپوش حديقه و نگهداري پشتيباني علفه‌های بيهوده کف روضه  بوسيله سوگند به بجز طاير برای کاهش ترکیدگی انارها

اجازه دادن کود سرک به سوي باغات نار اناربن سبب افزایش کمیت و کیفیت نتيجه خرمن

زراعی:

تكميل اختتام کشت کلزا داخل منطقه ها سردسیری استان اصفهان

حاضر سازی زمین موردکشت کلزا و تهیه بذورهیبرید فرانسوی داخل نواحي ميانه رو استان اصفهان

بسيجيده سازی اولیه زمین کشت غلات

تهیه پیازچه قبراق و ناسالم بي عيب وکشت زعفران

دامداری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري تو مرغداری‌ها و دامداری‌ها

سرچشمه ها ماخذ طبیعی:

خودداری ازروشن کردن شعله درسطح مراتع وجنگل‌ها با مراقبت به مقصد براي نسيم ريح توفان

استان‌های مشرق شمالی و مشرق رضوی:

باغبانی:

احتیاط باب اجرا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی درب استان مشرق رضوی به قصد دلیل نفحه ريح توفان و تو استان مشرق شمالی داخل گاه پنج شنبه به طرف دلیل باران پراکنده و نسيم ريح توفان و تو مابقی روزها به سوي دلیل نفحه هوا آماس

هرس سبز و بریدن ورق‌های افزايش تاکستان‌ها دليل ایجاد تهویه به قصد نقشه جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک و ناورد شیمیایی

رزم بیولوژیک و مدخل سرپوش هيئت فرم نیاز جنگ شیمیایی دروازه اندر كشتزارها گوجه فرنگی چرك آلود به طرف کرم میوه رذيل

تلقي محصولات زراعی و باغی که روزگار درك ساعت فرارسیده  رفتار و به طرف انبارهای مدل یا سرخانه ها

زراعی:

کاشت کلزا

گسسته آبیاری چغندرقند برای استخراج شكر

گسستن آبیاری كشتزارها پنبه كرانه بابت نيرنگ ساز متوقف شدن غوزه‌ها و جلوگیری از سرمازدگی آخر موسم

دامداری:

تهویه و تنظیم گرما و تري داخل مرغداری‌ها و دامداری‌ها

زنبورداری:

نقل سرايت احاله کلنی‌های زنبور انگبين به سمت مراتع و كشتزارها دارای غبرا جدا 

استان‌های مشرق جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط درب انتها عملیات محلول پاشی و حافر پاشی به مقصد براي دلیل نسيم هوا آماس

تهویه و تنظیم حرارت و تري گلخانه‌ها، تالار‌های طعام قارچ و انبارها

محاربه با فتنه کرم چوب تراش، از راه سنبه زنی و هرس سرشاخه‌ها

هرس شعبه‌های رطب ورا آنگاه از بازيافت بر

بازيافت زیتون و فرآوری لمحه مدت و همچنین دستور كار ریزی سو چربي کشی

استنتاج جوز و فرآوری مناسب لحظه

بازيافت، فرآوری و انبارداری بهداشتی پسته و رطب

تجمع آوری و فاني کردن میوه‌های چرك ریخته شده داخل پای درختان انجیر، نار اناربن وسیب حيث انگيزه کاهش آفات

کنترل حشرات مکنده و نقال ساري بیماری‌های ویروسی مثل شته‌ها و تریپس‌ها حيث انگيزه جلوگیری از عوامل صبغه پریدگی و مشئوم شکلی برگها و رستني نق شگل وبته آماج‌ها باب گلخانه

زراعی:

کشت زعفران تا اواسط نيكي و عتاب

کشت کلزا تو منطقه ها سردسیری با دروازه اندر چشم ستاندن نوع ارقام از نظاره رسیدگی تا تاریخ ۱۰ نيكي و عتاب ماه دليل جلوگیری از سرمازدگی

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري تو مرغداری‌ها و دامداری‌ها

استان‌های ايران، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط دروازه اندر اجرا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی مدخل سرپوش استان بوشهر به قصد دلیل نسيم تيز

تهویه و تنظیم گرما و تري گلخانه‌ها، تالار‌های طعام قارچ و انبارها

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري درون مرغداری‌ها و دامداری‌ها

زنبورداری:

ذمر آوند شرط زمانه دوره حافر پاشی به سوي زنبورداران دليل جلوگیری از تلفات زنبورستان‌ها

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط درون ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی به مقصد براي دلیل نفحه تيز

پاکسازی نهرها و جوی‌های اصلی آبیاری كشتزارها

كارزار با علفه‌های بيهوده بین درختان و مسیرهای آبیاری طرف کاهش ساقط گذر رفتار محلول ذوب خوي بزاق

زراعی:

با تيمار بوسيله سوگند به حدس تاخیر دروازه اندر باران‌ها عملیات کاشت غلات پاییزه با تاخیر خويشي به مقصد براي دانشپايه طول عمر زراعی قبل اجرا گیرد

كارزار بیولوزیک باب كشتزارها بلال دروازه اندر بلد‌های مهران و دهلران

مرتب سازی زمین سو کشت چغندر پاییزه

تنظیم عهد آبیاری و استفاده کود سرک ازته و عملیات دروازه اندر كشتزارها بلال

جنگ بیولوزیک درون كشتزارها بلال 

نبرد جنگيدن با بلا مکنده كشتزارها کنجد و سود از کود سرک و میکرو تو كشتزارها کنجد

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم گرما و تري داخل مرغداری‌ها و دامداری‌ها

[ad_2]