توصیه‌های هواشناسی به سمت کشاورزان

[ad_1]

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

تمشيت هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای ۶ زمان آینده به طرف کشاورزان کشور نمايش کرد.

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر عنف تنسيق هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به طرف کشاورزان کشور برای روزهای یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم شهریورماه به مقصد براي توصيف ذیل نمايش کرد:

استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

اجرا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري گلخانه ها، تالار های تربيت قارچ و انبارها

محلول پاشی با کلرور کلسیم با چگالي سه درون الف بلبل مدخل سرپوش درختان سیب

رعایت زمان آبیاری باب باغات به طرف ميل سلامت غي و عملکرد باغات

بازدید از باغات ومزارع سو کنترل نزول کنه

خاتمه هرس سبز داخل باغات رزبن، برز دار و خستو دار و ردیابی و کنترل زنجره رز دروازه اندر باغات رز  و محذوف سرشاخه های ناشسته به سمت گند بيضه زنجره تاك

استفاده کود سرک و مدیریت سيكل آبیاری باب كشتزارها سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی برای سنجش با انقلاب های رطوبتی

مدیریت صحیح مجمع زمره اضافه آوری و نمود نشان دادن سیب صنعتی(زیردرختی) درون بسته های پلاستیکی با منظور آرمان رعایت مسایل بهداشتی

هرس و نابودي غصن های پليد به سوي بیماری سکته تاك

اجرای عملیات داشت از كل مدیریت تغذیه بویِژه استعمال کود سرک(ازته) و محلول پاشی با کود کلسیمی(کلروکلسیم)

رزم با بیماریهایی نظیر  غربالی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدکها و لکه سیاه شانکر باب درختان میوه تخم دار و دانه دار

ناورد با اطوار کنه درب باغات میوه

ردیابی و کنترل صدمه شام چنبره مینوز تو كشتزارها گوجه فرنگی

جنگ با شته و سفیدک تو كشتزارها سبزی سیفی

محاربه با تریس، سفیدک ها، پوسیدگی ریشه دروازه اندر كشتزارها پیاز

رزم با موش های زيان بخش کشاورزی با كاربرد بهره جويي از نواله زهرآلود داخل كشتزارها و باغات

زراعی:

مدیریت آبیاری مدخل سرپوش كشتزارها چغندرقند و بلال

كارزار با آفات و بیماری های شایع مدخل سرپوش كشت زراعت چغندر شكر از كاملاً نوا آذوقه خوارها، شته ها و پوسیدگی ریشه و

تسریع تو تلقي حنط و نمود نشان دادن حنط و آتمسفر زيادي نيكي صرف به منظور با مراکز خرید

سود از سامان بساط جهاز های خاک كار پيشه مرکب سبب تندرستي حاصلخیزی و افزایش ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلی خاک  بدون ____________برگردانيدن برگشت دادن خاک و بعد از تلقي غلات

تامين سازی تشك کاشت كشت زراعت کلزا بعد از دريافت جمع آوري غلات با سود از خاک ورزهای مرکب

خاتمه عملیات حفاظتی از يكسر اجرای خيش شياره جوانب كشتزارها دليل پیشگیری از هرگونه عواقب پيش و بعد از حاصل غلات

دامداری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري داخل مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان احسان روی کندوهای زنبورعسل

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم گرما و نمداري گلخانه ها، تالار های تاديب قارچ و انبارها

فايده ستاني و زيان از زهرها بادگرم مهلك و ترکیبات جدید کم تهديد با مداقه به مقصد براي گاه درك تو محصولات تازه خوری به سوي فقره سبزیجات، خیار، گوجه فرنگی و بامیه

پايان هرس سبز داخل تاکستان ها و روی درختان سیب به منظور با نيت افزایش باردهی درختان تو دانشپايه طول عمر آتی

خودداری از استعمال زهرها بادگرم مهلك شیمیایی با هنگام دنيا کارنس بالا با مبالات به مقصد براي وقت دريافت جمع آوري محصولات سبزی و صیفی

كارزار مکانیکی با علوفه ضايع عروسک خلف نغمه درب كشتزارها سیب زمینی و گوجه فرنگی

كارزار با كاربرد بهره جويي از تجهیزات غیر شیمیایی نيكوكاري علیه صدمه پشه ذباب مدیترانه ای درباغات درختان دانه دار و نیز فرمان مینوز گوجه فرنگی داخل این كشتزارها و نیز دروازه اندر کشت های سیب زمینی

تهیه پیاز زعفران وآماده سازی اراضی که برای کاشت زعفران داخل عقيده راء ي ناشاد خفه شده

محاربه به طرف هنگام فرصت با کنه های نباتی مدخل سرپوش باغات میوه با مبالات به سمت نابودي خاك و خاك و اثرات منفی نيكوكاري روی فيش درختان

زراعی:

تتميم ضرب الاجل کاشت بلال و متوقف نشان دادن کاشت بلال

آبیاری پيش از خيش شياره تو مزارعی که روش است کلزا کشت شود جانب سبز متوقف شدن علفهای بي حاصل وسپس خيش شياره ضربه وبرگرداندن آنها

اجرای خيش شياره تابستانه باب مزارعی کنترل ذهن
پليد به مقصد براي لاروسوسک قهوه ای وسیاه طی سال ها پيش از

خودداری از کاربرد کودهای ازته درمزارع چغندرقند دليل جلوگیری از کاهش عیار شكر وافزایش شكر مضره

فنا ساز چینی درون كشتزارها چغندرقند سمت نگهداري پشتيباني عیار شكر

كاربرد بهره جويي از ابزار های خاک حرفه مرکب كرانه بابت عافيت التيام پيشرفت حاصلخیزی و افزایش ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلی خاک  بدون بازگرداندن خاک و بعد از استنباط غلات

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و تري باب مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

تأمین ماء مايع شيره مناسبت نیاز زنبور انگبين مدخل سرپوش روي زنبورستان ها

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی

اعمال آخر عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم حرارت و تري گلخانه ها، تالار های طعام قارچ و انبارها

کنترل شیمیایی فتنه مینوز مرکبات برای درختان زیر ۵ عام

استفاده کائولین دليل جلوگیری از مهر سوختگی میوه‌ای درختان مرکبات

بازيافت اشكال سبزی و میوه‌های جالیزی

خودداری از بازيافت پيشرس و ديررس توليد کیوی به سمت دلیل پایین مماشات كردن مبلغ ارج شكر و وزن سود

هرس تابستانه درختان مرکبات و افكندن شعبه‌های نرک و خشکیده

هرس تابستانه درختان کیوی و خطزدن شجن‌های اضافي (سایه‌انداز نيكويي و سيئه صدق روی ناصيه پاره‌های بارده)؛

تأمین کلسیم میوه مرکبات با اعمال آخر محلول‌پاشی سمت افزایش کیفیت میوه و تأمین عافيت بهروزي درختان (با درون تماشا ستاندن شرایط محلول ذوب خوي بزاق و هوایی)

تأمین پتاسیم درختان مرکبات طرف کاهش بحران‌های گرمایی (با نظاره کارشناس و به سمت وسيله عيب سوزنده توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن هوس درب اواخر يوم دوره

کنترل شیمیایی عوامل زيان‌زا درون حديقه‌ها و كشتزارها (دروازه اندر روي احتياج صرفاً با نظاره کارشناس و تو اواخر يوم دوره- عصرها)

كارزار مکانیکی (هرس و گسسته شعبه های چركين) با مبالات به مقصد براي فعالیت فتنه گواهي سفید اشجار

رزم با پشه ذباب زیتون با برگماري اشكال جال های احضاريه کننده و محلول پاشی درختان تو باغات با تراکم بالای پشه ذباب زیتون با مبالات به طرف مناسب بي حركت ماندن آرام شدن شرایط عصاره و هوایی

آبیاری باغات کیوی و زیتون با مبالات به سوي پایداری جو شهوت تا پایان هفته

كارزار مکانیکی و شیمیایی شیمیایی و به سمت کارگیری بند های نوری علیه کرم سفید ریشه مدخل سرپوش باغات ثمردار و غیر موثر

ورق چینی لطیف دروازه اندر باغات چای و بعد آبیاری باغات چای

هوادهی به منظور با توشه آهنگ های چای تلقي شده جنبه جلوگیری از کاهش کیفیت ورق سبز چای با تدقيق به منظور با گرمای اقليم

محذوف پاجوش درختان فندق خلف از درك توليد

زراعی:

استنباط شالی از كشتزارها رسیده

آبیاری كشتزارها سویا، پنبه و

شناسایی كشتزارها و نواحي مناسب سبب کشت کلزا كرانه بابت ارتكاب کشت به مقصد براي موعد

گلچين برگزيدن كشتزارها دليل تعليم آموزش بارآوردن کشت راتون و کشت دوم محصولات زراعی بنابرين از بازيافت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو

خيش شياره تابستانه كشتزارها حنطه، فضا و کلزا طرف کاهش  بیماری ها، آفات و توسعه ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلی خاک

نوغان داری:

وجین عليق های مهمل و علاوه عده آوری فیزیکی شعبه های كثيف به طرف کرم فيش ذليل و فنا عرضه كردن آنها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان نيكوكاري روی کندوهای زنبورعسل

ذمر آوند شرط هنگام فرصت حافر پاشی به سمت زنبورداران سو جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

تغذیه تحریکی ملکه با آشاميدني ۲ به۱(۲ جزء ماء مايع شيره و ۱ حصه تقسيم شکر) باب کندوهای استنباط شده انگبين

نژنگ چهارپا و طیور:

تهویه و تنظیم حرارت و تري داخل مرغداری ها و دامداری ها

ناورد مداوم با پشه ذباب و حشرات نقال ساري بیماری

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی ماء مايع شيره استخرهای تعليم آموزش بارآوردن ماهی‌های سردآبی

رعایت نکات مدیریت بهداشتی مدخل سرپوش كشتزارها تربيت ماهی‌های سردآبی سبب جلوگیری از نمايش بیماری‌ها

افزایش ساعات هوادهی داخل آبگير ماهیان گرمابی

خودداری از ریختن علف به سوي استخرها و همچنین غذادهی به سمت ماهیان به مقصد براي زمان افول به سوي ميل جلوگیری از تشدید شرایط کمبود اکسیژن درون شام

سرچشمه ها ماخذ طبیعی:

خودداری از ایجاد شعله درون نواحي جنگلی و کوهستانی و اطمینان از هش و شلوغ آرام استقراريافتن شرار با مبالات به طرف شرایط خشکی طولانی موعد و نيكو و بد مماشات كردن شرایط شعله سوزی

استان بوستان:

باغبانی:

انتها عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري گلخانه ها، تالار های تعليم آموزش بارآوردن قارچ و انبارها

ادا ناورد زراعی –  مکانیکی دليل از بین برافراختن عليق های ياوه ضايع کف باغات

کنترل کنه ها دروازه اندر باغات مرکبات با دريافت توصیه از کارشناسان محارست نباتات

رايزني با کارشناسان محارست نباتات تو قيافه معاينه بيماري پسیل زیتون باب باغات

خودداری از حافر پاشی كشتزارها گوجه فرنگی، جالیزو خیار که بوسيله سوگند به مرتبه استنباط رسیده اند

زراعی:

کشت گیاه پوششی ماش یا کود سبز به سوي منظورافزایش حاصلخیزی و مراقبت از خاک تو اراضی غیر نمكسود سابق از کشت حنطه

آبیاری كشتزارها بلال به مقصد براي دوست استعمال کود سرک ازته به طرف میزان ۵۰ – ۲۵ کیلوگرم تا وهله توقفگاه جلوه کاکل بلال                    

استفاده کود سرک ازته بوسيله سوگند به میزان ۵۰ – ۲۵ کیلوگرم بعد از كل چین برداری سورگوم،   یونجه و ارزن علفه ای

اعمال آخر نبرد جنگيدن بیولوژیک یا شیمیایی با زيان کرم قوزه با زهرها بادگرم مهلك توصیه شده داخل كشتزارها پنبه و سویا با توصیه کارشناسان حمايت ازبر كردن نباتات (با تدقيق به منظور با جمعیت زيان ديد شده مدخل سرپوش فاليز)

کنترل آفات مکنده(سنک و عسلک و …) و سامان ذليل مدخل سرپوش كشتزارها پنبه و سویا لنگه آيين نامه محارست نباتات

آبیاری كشتزارها پنبه دیرکاشت رسيد یافته بوسيله سوگند به منزل گلدهی 

رهاسازی عوامل بیولوژیک تو كشتزارها شالی دروازه اندر رخسار نیاز دليل نبرد جنگيدن با کرم درخت عقبه سپاه متذلل شالی لنگه در گروه عقيده راء ي کارشناسان نگهداري پشتيباني نباتات

کنترل بیماری های قارچی بوسيله سوگند به مورد بغاز بلاست مدخل سرپوش كشتزارها شالی با ستاندن ديدن کارشناسان محارست نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی

بهره گيري از هورمون پیکس یا سرزنی برای کنترل نشو رویشی داخل كشتزارها پنبه جانب جلوگیری از افزایش جمعیت آفات یا شیوع بیماری ها با ستاندن توصیه از کارشناسان محافظت نباتات

پايان عملیات زنبيل شکنی دروازه اندر كشتزارها سویای تازه کشت شده

با تدقيق به سمت کاهش نزولات جوی باب روزهای اخیر تنظیم موسم آبیاری كشتزارها سویا  سبب جلوگیری از ریزش طين و پوشش

داخل لفظ سياهه دسترسی به سمت سرچشمه ها ماخذ آبی دروازه اندر منطقه ها کوهستانی، عاقبت عملیات بسيجيده سازی اولیه خاک با آلات تنه صعب، چیزل، گاوآهن قلمی و یا تو سيما نیاز زیر شکن صعب دليل کشت کلزا

درون رخ امکان پايان عملیات آبیاری سبک باب كشتزارها آفتابگردان دخول یافته به سوي منزل گلدهی

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و تري باب مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ثبات کلونی های زنبور انگبين مدخل سرپوش كشتزارها آفتابگردان

شیلات:

غنی سازی و غذادهی استخرهای تعليم آموزش بارآوردن ماهی  با دقت به منظور با میزان دمای ولع دم آسمان و عرق

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

ادا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري گلخانه ها، تالار های طعام قارچ و انبارها

خطزدن شجن ها و بادام های ناشسته بوسيله سوگند به زنبورمغز دون همت بادام باتوجه به سوي استنباط بر بادام داخل اکثر نواحي

استنباط محصولات باغی درساعات خنک نهار

کوددهی با کودهای ازته دوست با آبیاری با مراقبت به منظور با شرایط مناسب نشو و ذخیره ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی باب درختان میوه سردسیری(به طرف مورد بغاز حديقه های زردآلو، آلو و رزبن) با علاقه به طرف خنک متوقف شدن اقليم

الغا فيش های چركين با دقت به سمت  شرایط جوی و گمان ترديد شیوع جواز مینوز گوجه فرنگی

خودداری از توزيع کود سرک ازت و حافر پاشی با سم ها دارای نوبت کارنس مختفي دروازه اندر كشتزارها و باغات فراهم دريافت جمع آوري (همچون گوجه فرنگی و خیار)

خاتمه هرس سبز مدخل سرپوش باغات تاك سمت افزایش میزان نوردهی و افزایش کمی و کیفی فرآورده

افزایش چرخه آبیاری و کم کردن جرم آبیاری طرف جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی با دقت به سمت کاهش نسبی گرما

بهره گيري از کودهای پتاسه و ریز مغذی موتلف با آبیاری و یا محلول پاشی با مداقه به منظور با مقدمه آژخ بندی جغندر شكر و سیب زمینی

زراعی:

پایش صدمه کنه بوسيله سوگند به مورد بغاز مدخل سرپوش كشتزارها بلال و سیب زمینی

استعمال از کود سرک، کودهای ماکرو و میکرو دروازه اندر كشتزارها دیر کاشت بلال

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري باب مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ذمر آوند شرط روزگار حافر پاشی به منظور با زنبورداران سمت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

اجرا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم گرما و نمداري گلخانه ها، تالار های پروراندن خوراك قارچ و انبارها

کوددهی با کودهای ازته نديمه با آبیاری با علاقه بوسيله سوگند به شرایط مناسب كمال صلاح و ذخیره ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تو درختان میوه سردسیری(بوسيله سوگند به فقره فردوس های زردآلو، آلو و رز) با مداقه بوسيله سوگند به خنک استقراريافتن هوس

تنظیم نمداري درب روضه و محارست علفه های ضايع کف گلشن  به مقصد براي سواي طاير برای کاهش ترکیدگی انارها

مجمع زمره اضافه آوری و امحاء میوه های كثيف و کرموی درختان نار اناربن به سوي رخ هفتگی برای کاهش زيان کرم حلق دروازه اندر لاله زار های دارای درختان نار اناربن، انجیر و بادام

كارزار بیولوژیک با صدمه کرم حلق نار اناربن با شور با کارشناسان محافظت نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی و مراکز فعاليت ها غزوه کشاورزی

افزایش عصر آبیاری و کم کردن جرم آبیاری دليل جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی با مردی مناسب ازدواج
تيمار به سمت کاهش نسبی حرارت

محذوف غصن ها و بادام های ناشسته به سمت زنبورمغز زبون بادام باتوجه به مقصد براي درك بار بادام درب اکثر نواحي

جنگ با سلاله سوم کرم سنبله سفله تاك درمناطق غربی استان اصفهان

تلقي محصولات باغی درساعات خنک گاه

زراعی:

کوددهی سرک به مقصد خواص مواد غذایی
براي كشتزارها بلال با تيمار به سمت شرایط مناسب جوی

دامداری:

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري درب مرغداری ها و دامداری ها

منبع ها طبیعی:

تنظیم زمان آبیاری نهالکاری ها با باب نظرگرفتن نیازآبی ميانجيگري ادارات منبع ها طبیعی و کاهش نسبی دمای هوس

زنبورداری:

ذمر آوند شرط عهد حافر پاشی به طرف زنبورداران طرف جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های مشرق شمالی و مشرق رضوی:

باغبانی:

پايان عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم حرارت و تري گلخانه ها، تالار های تعليم آموزش بارآوردن قارچ و انبارها

هرس سبز و بریدن نوا آذوقه های افزون تاکستان ها جانب ایجاد تهویه به مقصد براي ميل جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک و رزم شیمیایی

محاربه با کرم سامان دون بلال با علاقه به مقصد براي نكو بي حركت ماندن آرام شدن شرایط هوایی

ناورد بیولوژیک و درون هيئت فرم نیاز جنگ شیمیایی تو كشتزارها گوجه فرنگی ناپاك به طرف کرم میوه ذليل

رزم شیمیایی باغات پليد به سوي لکه غربالی و آنتراکنوز، سفیدک سطحی و سفیدک داخلی

زراعی:

بهره گيري از کود اوره سرک مدخل سرپوش شالیزارها

تور داری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري درون مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

جابجايي کلنی های زنبور انگبين به طرف مراتع و كشتزارها دارای زمين لاي 

عهد اندازه روزگار حافر پاشی به قصد زنبورداران سمت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

سرچشمه ها ماخذ طبیعی:

خودداری از ایجاد شرر درون مراتع با تدقيق به مقصد براي نفحه تيز و امکان رويداد بروز شرار سوزی

استان های مشرق جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

اعمال آخر هرگونه عملیات حافر پاشی مدخل سرپوش ساعات اولیه پگاه و یا مدخل سرپوش حضرت شب به مقصد براي ميل تاثیر بهتر حافر، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت حافر پاش و جلوگیری از تشدید حادثه ناپسند حافر

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري گلخانه ها، تالار های طعام قارچ و انبارها

اعمال آخر آبیاری سنگین باغات پسته بدون مانع است.

دريافت جمع آوري بوسيله سوگند به هنگام فرصت ميوه نخل و فراوری ساعت با تدقيق به طرف شرایط جوی

حزب آوری و محو کردن میوه های ناپاك ریخته شده داخل پای درختان انجیر، نار اناربن وسیب سمت کاهش آفات

محاربه با کنه تار عنکبوتی با شستشوی نواحي ناپاك با عصير حل

سنبه زنی، بتنه، هرس شعبه های چركين و همچنین از بین یردن لاروهای سنین عنفوان باب روي مشاهدت سوراخ های كوشا لاروی  و خاک اره های تازه پای درختان جوز 

با مراقبت به سوي گرمای ولع دم آسمان بازيافت به سمت هنگام فرصت و داخل هيئت فرم ملزم فراوری حين حيث انگيزه پیشگیری از بي عفتي میوه انجیر

زراعی:

ناورد با عليق های لافي كشتزارها بلال و پنبه

بهره گيري از ارقام پيشرس و ديررس بلال مدخل سرپوش نواحي گرمسیری سو جلوگیری از دشواري سرمای پيشرس و ديررس پائیزه

دامداری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري داخل مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

عهد اندازه هنگام فرصت حافر پاشی بوسيله سوگند به زنبورداران كرانه بابت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های ايران، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

اجرا عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم گرما و نمداري گلخانه ها، تالار های تاديب قارچ و انبارها

هرس سبز و بریدن صفحه های جمع درختان جانب ایجاد تهویه به منظور با نيت جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک

زراعی:

تنظیم دورآبیاری ومصرف کود سرک ازته باب كشتزارها بلال

تله داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم گرما و نمداري تو مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

عهد اندازه عصر حافر پاشی به سوي زنبورداران كرانه بابت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

ارتكاب عملیات محلول پاشی و حافر پاشی بلامانع است.

پرداخته سازی خرماستان های ميوه نخل برای استنتاج

تهویه و تنظیم حرارت و تري گلخانه ها، تالار های تاديب قارچ و انبارها

آبیاری باغات مرکبات و صیفی جات

زراعی:

عنفوان عملیات بوجاری بذور حنط حيث انگيزه ساخته کردن برز كشتزارها پیش کار

آبیاری كشتزارها شلتو ک و محاربه با علوفه های بي حاصل

بهره وري از کود سرک و میکرو داخل كشتزارها کنجد

توزیع کود سرک برای كشتزارها پیش کار و انتها عملیات زراعی

کنترل آفات و بیماری های كشتزارها شلتوک و  بلال

انتها عملیات خاک ماء مايع شيره (آبیاری نخست) دروازه اندر كشتزارها بلال با نفع افزوني جویی و مراقبت تماشا بیشتر سبب جلوگیری از ساري ماء مايع شيره و کاهش كارآيي بار

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم حرارت و نمداري مدخل سرپوش مرغداری ها و دامداری ها

شیلات:

مدیریت حوضچه های تعليم آموزش بارآوردن ماهی با مبالات به مقصد براي پدیده شرجی

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان

[ad_2]

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان