توضیح ياور وزیر پدافند درمورد فنا ربط "استفاه روسیه از پایگاه هوایی ایران" بوسيله سوگند به پارلمان

[ad_1]

توضیح معاون وزیر دفاع درباره عدم ارتباط "استفاه روسیه از پایگاه هوایی ایران" به مجلس

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری تسنیم توانایی ارتباط اجتماعی کودک
به سمت نفل از روابط عمومی حكومت مدافعه و تك، سالار سرتیپ دوم مراقب قبول طلایی نیک معين حقوقی و امور جرگه حكومت تدافع پیرامون برخی از حاصل های بي تناسب از اظهارات سالار زراعت پيشه درون اجلاس خبری بامداد امروز مدخل سرپوش مورد بغاز همکاری های ایران و روسیه درون زمینه طيران هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان آب و عسل
تصریح کرد:نقشه وزیر پدافند و پشتیبانی نیروهای تفنگدار این است که اینگونه پشتیبانی های عملیاتی نیاز به مقصد براي مصوبه معشر ندارد و وساطت ميانجيگري ____________كردن ماخذ مثبت نگری اصلی
مذکور تو قاب حيطه قوانین و آيين نامه ها، همساز و اجراء می گردد.

انتهای پیام/

توضیح معاون وزیر دفاع درباره عدم ارتباط "استفاه روسیه از پایگاه هوایی جراحی بینی
 ایران" به مجلس

[ad_2]

توضیح معاون وزیر دفاع درباره عدم ارتباط "استفاه روسیه از پایگاه هوایی ایران" به مجلس