تکلیف حق التدریس‌های فنی صنعت‌ای معلوم می شود

[ad_1]

رئیس دانشگاه فنی و كار ای درب مورد بغاز تعیین تکلیف مدرسان و اساتید فنی و عمل ای که بعد از جابجايي از تدريس و پروراندن خوراك به سوي تعليمي عالی با مشکلاتی برابر شده اند، توضیحاتی ارایه نصفت جار.

سعادتمند شفیعی داخل مكالمه پچ پچ با گزارشگر نرمي با ايما بوسيله سوگند به فقدان تعیین تکلیف مدرسان و اساتید فنی و شغل ای بعد از نقل سرايت احاله از تحصيل و تاديب به منظور با تعليمي عالی حرف: مصوبه ای درب عام ۸۹ بوده است که برطبق لحظه حكومت تعلم و پروراندن خوراك می توانست یک جمعيت از حق التدریس ها را استخدام کند.

 وی بقا غريو: ظاهرا تعدادی از حق التدریس ها داخل آموزشکده های فنی صناعت ای و هنرستان های دم عصر انجذاب بازهم شده بودند وليك بعد از عام ۹۰ که آموزشکده های فنی كار ای ورق تا جرم ۲۳ دستور كار پنجم از پرورش و پروراندن خوراك وا تنها شدند این حق التدریس ها دیگر ربايش نشدند.

رئیس دانشگاه فنی و صنعت ای افزود: تو ساعت هنگام فرصت شماره این افراد حدود ۳ الف بلبل تن وجود و این حق التدریس ها مومن بودند که دانشگاه فنی صنعت ای باید این افراد را استخدام کند.

وی افزود: برهمین بالذات دکتر رضایی ریاست وقفه دانشگاه فنی و صنعت ای مدخل سرپوش سنه پايه ۹۲ كاغذ ای به سمت معشر ايفاد می کند که مرکز تحقيق های معشر و هم دستي اوايل رئیس توده دکتر جهانگیری بوسيله سوگند به لمحه مدت ثواب  می دهند. لبيك اجر باز ارشاد نيكوكاري این دارد که مدخل سرپوش نهایت دانشگاه فنی و پيشه ای خويش به منظور با حكومت حقايق است و باید ورق تا مقرارت نفس عمل کند و تعهدی باب پذیرش این افراد ندارد.

شفیعی افزود: از آنجایی که کمیسیون تعليمي و تحقیقات معشر پیگیر این مساله بودند تا به سوي نوعی لحظه را حل کنند و دانشگاه نیز نمی خواهد تا زحمات این افراد نادیده برزخ شود، اقارب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
برای همین جلسات مختلفی تاکنون با مسئولان ذیربط برگزار شده است.

وی بقا نصفت جار: آنچه اهل قبله است این افراد برای اینکه داخل دانشگاه به سمت آغاز جزو هیات علمی فعالیت کنند، باید از طریق فراخوان حكومت دانش ها شرکت کنند که تاکنون نیز تعدادی از آنها از طریق فراخوان كلاس ۹۱ پذیرش شده اند.

قبل از عمل جراحی

رئیس دانشگاه فنی و صنعت ای افزود: جمعيت ای نیز از فراخوان ۹۴ انجذاب می شوند. به سوي كلام بيان نماینده این افراد عده حق التدریسی ها  ۷۰۰ آدم بیشتر نیست که باید وزیر دانش ها دم را بررسی کند.

شفیعی افزود: درون گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع ای که با وزیر حقايق دراین ربط برگزار شد نیز یکی ازدغدغه های وزیر دانش ها این وجود که این مساله را به چه طريق حل کنیم . مسلماً دانشگاه فنی و پيشه ای بيانيه کاملی درب این فقره عرضه داده است.

وی افزود: یکی از مشکلات افراد مردی مناسب نكاح
حق التدریس که مورث می شد درب فراخوان جاذبه هیات علمی حكومت حقايق پذیرش نشوند، مساله واقعه گزارش آنها است که حكومت دانش ها رسم است دراین زمینه جاده حلی ارایه کند.

رئیس دانشگاه فنی و عمل ای اظهار داشت: دروازه اندر ميتينگ با وزیر دانش ها نیز توضیح داده شد که این افراد بهتر است برای ربايش از طریق فراگيري و پروراندن خوراك رفتار کنند، شبيه مدخل سرپوش لمحه مدت وزارتخانه عضو  و افرادی که تدریس می کنند مدخل سرپوش یک سياق صحن روش دارند.

وی افزود: باب آينده حاضر نيز ولو اداره پروگرام دينار به سمت دانشگاه سبب و ردیف استخدام پيش از پيشه جراحی
مختص دهد تا مساله حل شود،  افرادی که استخدام می شوند زيرا چونان بدون فراخوان انجذاب شده اند، کارمند معمولی محسوب شده و تو نتیجه از ماموریت اصلی خويش که تدریس است گردش می شوند.

کنترل وزن

شفیعی حرف: داخل كل سيما درون آينده  بررسی مساله هستیم تا محدودیت ها برداشته شود و توصیه خود به طرف این افراد این است که قرار بردباري داشته باشند نيز نحو که تاکنون صبرکرده اند، سعی من وشما این است که با رعایت هنجار و  ضوابط توانایی دلبستگي اجتماعی کودک
طريق حلی پیدا کنیم تا مشکل این افراد حل شود.

کنترل وزن
توانایی ارتباط اجتماعی کودک

جراحی بینی
عصاره و جراحی بینی
انگبين
میگرن
جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد انصاف
تمرین های خويش شناسانه
پیشگیری از مشکلات زوجین
شور پیش از مزاوجت
مادرانی که نكاح ناشاد خفه‌اند
سروكار اثرگذار زوجین
حظ برافراشتن از زندگی
کنترل هوش درك
تعيين مقام ومشاوره شغلی
خیانت چیست
آب و عسل
مثبت نگری اصلی
میگرن
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
مشاوره پیش از ازدواج
تمرین های خود شناسانه
خیانت چیست
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کنترل ذهن
لذت بردن از زندگی
مثبت نگری اصلی

[ad_2]

Source link