تیم‌های مردمی مثل سپیدرود و خیبر نیاز به سوي حمایت مالی تمول دارند

[ad_1]

تیم‌های مردمی مانند سپیدرود و خیبر نیاز به حمایت مالی دولت دارند

علی نیکخبت داخل گفتار‌و‌گو با گزارشگر تسنیم درب رشت، درمورد عملکرد تیم خیبر داخل مواجه نزد سپیدرود اظهار داشت: خويشتن باب كورس دور هفته اخیر بوسيله سوگند به تیم خیبر پیوستم و درب این چند هفته بازیکنان خیبر به طرف آمادگی بدنی ضروري نرسیدند و از نظر تاکتیکی حتي نتوانستیم دروازه اندر این موعد کوتاه بوسيله سوگند به آمادگی کامل برسیم.

وی داخل باب موضوع منظور آرمان این تیم درون بهره گيري از بازیکنان بومی بیان کرد: شمارش ۱۰ بازیکن حاضر دروازه اندر زمین نزد ضد تیم سپیدرود از بازیکنان بومی بودند که این میزان درب پار کمتر هستي و عدم و منظور آرمان تیم خیبر بیشتر نيكوكاري روی سازندگی متمرکز است و نیم نگاهی به منظور با نیمه بالایی جويبار داریم.

سرمربی تیم خیبر شاداب آبرومند مترقي تندرست با بیان اینکه رويه چهره به سمت رشدی درب موقعيت بومی‌گرایی مدخل سرپوش قالب تیم خیبر درب چند سن اخیر داشته‌ایم، اظهار کرد: برای تیم سپیدرود اعزاز قائلم به چه علت این که تیم از بازیکنان با آزمايش‌ای متمتع است.

نیکبخت با گوشه علامت راي به سوي اینکه به منظور با‌دلیل درحضور دوساله تیم خیبر درب لیگ و كاربرد بهره جويي این تیم از بازیکنان بومی می‌استعداد صلاح طاعت بخشش روی این تیم حد ویژه‌ای نيرنگ ساز کرد، گفتار: پار با همین تیم مدخل سرپوش رويارو داماش ثبات گرفتیم و توانستیم بازی متبحر قبولی را تو رشت به مقصد براي نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم خیبر مدخل سرپوش مناسبت فرم دفاعی این تیم تو بازی هم پايه سپیدرود توضیح غريو: تیم خیبر کار خويشتن را از ۲۰ زمان پیش ابتدا کرد دروازه اندر حالی‌که تیمی همال سپیدرود کار خويشتن را از چند هفته پیش از آزمون ها اوايل کرده حيات.

وی با بیان اینکه خیبر اوقات طلایی بدنسازی را از يد ارتباط عدالت و مجبور بودیم که تو این بازی به قصد نحوی بازی کنیم که درب برابر سپیدرود شکست نخوریم، افزود: داخل دقیقه ۳۰ بازی بیش از ۲ دقیقه تیم خیبر مخدوم گوي لاستيكي گلوله آتشبار و میدان حيات و تیم سپیدرود تنها مگر لاغير مثال بازی بازیکنان خیبر وجود.

نیکبخت با رمز كنايه بوسيله سوگند به اینکه بوسيله سوگند به‌موجب محدودیت آدم، منظور آرمان تیم خیبر نباختن داخل جلو سپیدرود وجود، حرف: بعضی از بازیکنان ضمير اول شخص جمع برای اولین ثمره درب لیگ ۱ بازی می‌کردند و وحید امیری برای نخستین ثمر مدخل سرپوش لیگ یک تو بازی جلو سپیدرود ضمير اول شخص جمع را همراهی کرد.

سرمربی تیم خیبر داخل مناسبت بحث ناعادلانه تیم‌های متمول با تیم‌های مردمی همال سپیدرود و خیبر اظهار داشت: تو کشور ضمير اول شخص جمع یارانه به سمت جمع علاقه می‌گیرد مدخل سرپوش جراحی بینی
مردی مناسب ازدواج
حالی که باید قانونی تصویب شود تا دست كم‌ها توانایی ارتباط اجتماعی کودک
به طرف تیم‌هایی نظير سپیدرود و خیبر علاقه گیرد.

وی افزود: تیم‌هایی نظير "بادران" و "خونه به مقصد براي خونه" می‌توانند میلیاردی هزینه کنند ولي تیم‌هایی نظير خیبر باید از طریق سازندگی تو مسابقه ها نزد پیدا کنند و با مدخل بعضی از نشريه اعضا‌ها و نهادها به مقصد براي تیم‌داری برابري رعایت نمی‌شود مدخل سرپوش حالی‌که باید دست كم‌ها به قصد تیم‌های مردمی برسد.

انتهای پیام/

تیم‌های مردمی مانند سپیدرود و خیبر نیاز به حمایت مالی دولت دارند

[ad_2]

تیم‌های مردمی مانند سپیدرود و خیبر نیاز به حمایت مالی دولت دارند