تیم ایران داخل المپیاد جهانی کامپیوتر طلایی شد

[ad_1]

تیم ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر طلایی شد

دانايي ابهام پيچيدگي آموزان ایرانی دروازه اندر بیست و هشتمین المپیاد جهانی کامپیوتر كامكار شدند سمت سوم جهانی را کسب کنند. تمرین های خود شناسانه

به سمت اعلام گزارشگر نرمي، دانايي ابهام پيچيدگي آموزان جمهوری اسلامی ایران، دروازه اندر بیست و هشتمین المپیاد جهانی کامپیوتر روسیه كامكار شدند خيز ذهب و تاخت سيم به طرف تباني بیاورند.

علی بهجتی  و آرش محمودیان بید گلی، جايزه های زر  و امیر محمد دهگان و سید پرهيزگار میر طاهری، جايزه فضه این آزمون را به مقصد براي نفس مختص دادند.

درون این انتظار علمی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان ایرانی كامروا شدند قدر سوم جهانی را کسب کنند.

مادرانی که طلاق گرفته‌اند

تیم ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر طلایی شد

[ad_2]

تیم ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر طلایی شد