تیم ملی کاراته قید عزيمت بوسيله سوگند به ژاپن را زد

[ad_1]

بعد از صادر نشدن روادید كوچ به قصد آلمان، با تصمیم کادر فنی نقل مكان این تیم بوسيله سوگند به ژاپن نیز ابطال شد تا ملی پوشان کاراته آخرین مرحله ها تمرین پيش از سوق به قصد رقابتهای جهانی را باب تهران پیگیری کنند.

به سوي اعلان گزارشگر نيكي و عتاب ، تیم ملی کاراته که پرداخته پيش داخل رقابتهای جهانی اتریش می شود، با تصمیم کادر فنی مقابل داخل رقابتهای کاراته وان هامبورگ را باب دستور كار داشت که این مسافرت به سوي دلیل صادر نشدن روادید از سوی ايلچيگري رسالت آلمان فسخ شد. 

رقابتهای آلمان با درحضور پهناور کاراته کاهای کشورهای نامشابه و آشنا روبرو شده و به طرف نوعی مبارزاتی داخل ميزان جنبه جهانی است و می توانست برای ملی پوشان کشورمان درون ممر ساخته سازی درحضور باب آزمايش ها قهرمانی دنيا مفید باشد که بدبختانه این امکان برای نمایندگان کاراته کشورمان مهيا نشد. 

بعد از الغا عزيمت به سوي آلمان ، فدراسیون درب عقيده راء ي داشت ملی پوشان حاضر درون اردوگاه را بوسيله سوگند به رقابتهای کاراته وان ژاپن ارسال کند که این مهاجرت نيز با تصمیم کادر فنی از طرح برون شد تا ملی پوشان کاراته مدخل سرپوش بعد نزدیک به طرف یک ماه، تمرینات خويشتن را درب تهران پیگیری کرده و آن گاه راهی اتریش شوند. این گمان ترديد هويت عرضه دارد که ملی پوشان چند گاه زودتر برای مقابل تو آزمون ها جهانی عازم اتریش شده و آخرین مرتبه تمرینات را درب كوي برگزاری این رقابتها نفخه دمش کنند. 

بیست و سومین موسم رقابتهای کاراته قهرمانی دنيا چهارم تا نهم آبان ماه ماه بوسيله سوگند به میزبانی اتریش مدخل سرپوش شهر لینز برگزار خواهد شد. 

[ad_2]