گرامي جن و تن کری و لاوروف هفته آینده دیدار می کنند

[ad_1]

نماینده روسیه درون دستگاه ملت ها از دیدار هفته آینده سرگئی لاوروف و روان کری باب حاشیه ميتينگ این هفته بنگاه نحله ها اديان مدخل سرپوش نیویورک گزارش قضيه معدلت.

به سوي خبر خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از كاسه لگن، «ویتالی چورکین»، نماینده روسیه درب تشكيلات خلق ها، از برگزاری چندین دیدار دوجانبه میان وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه کشورش و آمریکا درب چهارچوبه قبيله جمع بین المللی حمایت از اصلاح سوریه تو هفته آینده گزارش قضيه نصفت جار.

نيكوكاري بالذات این شرح، «ویتالی چورکین» قول: «سرگئی لاوروف»، وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه و «روح حيات نفس هوش عزيز کری»، وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا درون حاشیه گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع حله عمومی اداره نحله ها اديان تو نیویورک که روش است بین روزهای ۲۰ تا ۲۶ سپتامبر باب این شهر برگزار شود، چندین دیدار با یکدیگر خواهند داشت.

وی همچنین با بیان اینکه وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه خيز کشور هميشگي تو مراوده برخورد پيگير با یکدیگر هستند، حرف: می دانید که آنها همیشه با یکدیگر همدمي می کنند. عنفوان از تمام، آنها به مقصد براي خطاب روسای جمعيت حمایت بین المللی از سوریه، درون آينده دستور كار ریزی برای برگزاری دیداری درب این فرم هستند. این یک دیدار تاخت دوجانبه است و ترتیب لحظه داده شده است.

وی همچنین تاکید کرد که ميتينگ آینده طبقه بین المللی حامیان مصالحه و جنگ سوریه دروازه اندر تاریخ ۲۰ سپتامبر برگزار خواهد شد.

  

[ad_2]