جراح الینای ۶ساله ابراء شد/ دستيابي تخلف کادر شفا

[ad_1]

گرگان- مدعي العموم دادور گرگان گفتار: نيكي بالذات نظریه کارشناسی هیئت بدوی روش پزشکی جراح الینای ۶ ساله ابراء و دیگر عوامل کادردرمانی مقصرشناخته شده اند.

بوسيله سوگند به اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب، به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی دادگستری باغستان، سبب الاسلام سید مصطفی حقی افزود: ته از شکایت بابا این دوشيزه از کادر درمانی و بیمارستانی طالقانی گرگان، دوسيه پيشينه ارجاعی از كمك هم دستي علاج دانشگاه حقايق پزشکی استان به مقصد براي شعبه بازپرسی ویژه كشتن دادسرای عمومی و ناآرامي گرگان مرسل پيغمبر شد و به مقصد براي افترا ميسر و بغرنج انگاری مدخل سرپوش حادثه پزشکی ، رسیدگی شد.

مدعي العموم دادور گرگان قول: محتویات دوسيه پيشينه، مدارک و گذشته ها و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان و نظریه کارشناسان هیئت بدوی، ورا آنگاه از چندین مرتبه و گفتگو مصاحبت‌های متعدد با کلیه عوامل درگیر درون دوسيه پيشينه به طرف كوه طور جداجدا وساطت ميانجيگري ____________كردن هیئت کارشناسی تخصصی وهله زمينه بررسی روش گرفت.

حقی افزود: برحسب چشم هیئت بدوی و سایر قراین و مدارک حاضر تو دوسيه پيشينه قصوری آگاه جراح نیست و رای خوبي بيگناهي دکتر جراح صادر شده است و اهمال بقیه کادر درمانی و پرستاری معلوم است.

الینا کودک ۶ ساله گرگانی چندی سابق برای جراحی لوزه درب بیمارستان تخصصی کودکان طالقانی گرگان بستری شد ولی دنبال از اقدام بوسيله سوگند به خرد نیامد. بدبختانه الینا گريبانگير مردن مغزی شد و مرگ کرد.

[ad_2]