جزئیات مقاوله نامه جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان

[ad_1]

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان

مدیرکل فرهنگی اجتماعی جعبه بازنشستگی کشوری با اشارت به منظور با جزئیات كنترات جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان از مندرج كتابت كنيه قرضه ضروری بازنشستگان از نیمه دوم سنه پايه آگاهي قسط.

به سمت اعلاميه خبرگزاری نرمي، عباس رشیدی درون نشستی خبری به سمت ذمر آوند شرط جزئیات پيمان جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان صيقل و سخن: مقاوله جدید با شرکت بیمه عبور از ابتدای شهریورماه تمدید شده است.

وی افزود: ۷۵۰ نوع بیماری تو پنج مركز اساس تحت جامه (زنان هندي) هستند، اجرا جراحی مهم و ته تخصصی تو پار تا بام ۱۴ میلیون تومن تحت جامه (زنان هندي) بودند که تو مقاوله جدید بوسيله سوگند به ۱۵ میلیون ده ريال پيشرفت پیدا کرده است. همچنین اشكوب فعاليت ها بستری عمومی ۷ میلیون و ۵۰۰ الف بلبل تومن، خدمت ها تشخیصی درمانی و سرپایی ۵۵۰ عندليب ده قران، فعاليت ها آزمایشگاهی ۲۸۰ عندليب تومن، اجرا استعاره سرپایی و شکستگی‌ها و غیره ۳۰۰ عندليب تومن تعیین شده است.

مدیر کل فرهنگی اجتماعی جعبه بازنشستگی کشوری با بیان اینکه برخی اجرا تشخیصی شبيه مردی مناسب ازدواج
آنژیوگرافی و اجرا جراحی مثل وقتي مبسوط آبدستان و زانو به مقصد براي جمعيت اجرا بستری عمومی منتقل شده و اشكوب تعهدات آنها به قصد ۷ میلیون و ۵۰۰ الف بلبل ده قران رسیده است، قول: حق بیمه ۲۴ الف بلبل ده ريال است که درب مقایسه با پار ۴۰۰۰ ده ريال به سوي حين افزايش شده است.

رشیدی بقيه عربده: بازنشستگان سه ماه ضرب الاجل دارند تا دروازه اندر سيما ليس تمایل به مقصد براي بیمه تکمیلی اعراض دهند. كوشش می‌کنیم تا عدد بیمارستان‌های صوب مقاوله افزایش یابند باب آينده حاضر با ۸۵ درصد بیمارستان‌های خصوصی كرانه مقاوله هستیم و كنترات من وتو به مقصد براي روي کارمزدی و سرانه‌ای نخواهد حيات.

وی درمورد نوبت ضبط كنيه قرضه ضروری بازنشستگان نیز سخن: با بانک صادرات تو آينده رایزنی هستیم تا بتوانیم مقدار استقراض ضروری را از خيز میلیون ده قران افزایش دهیم. سعی می‌کنیم مرقوم اعتبار دين ها را از نیمه دوم امسال ادا دهیم.

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان

[ad_2]

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان