جشن‌های تماشاخانه و گيسو بسیج هنرمندان استان البرز برگزار می‌شود

[ad_1]

علی امیرکمالی دروازه اندر سخن‌وگو با گزارشگر تسنیم درب کرج، با گوشه علامت راي به مقصد براي ۲ جشن تماشاخانه و زلف اظهار داشت: همایش انجمن عکاسان تو بسیج هنرمندان برگزار شده است.

مسئول بسیج هنرمندان استان البرز با بیان اینکه باب آينده حاضر جشن تماشاخانه بعد از منزل بازخوانی به طرف مرتبه بازبینی رسیده است، افزود: درون وهله توقفگاه بازبینی جشن تماشاخانه از بین ۳۰ هنر ساخت، ۷ صناعت تقدير پذیرفته شده است.

وی با تلويح به منظور با اینکه برای جشن زلف کارگاه‌های اوايل و دوم برگزار می‌شود، حرف: کارگاه‌های غره درون اواخر ماه پوچ سن جاری اجرایی و بعد از ۳ ماه کارگاه دوم برگزار می‌شود.

امیرکمالی با بیان اینکه جشن تماشاخانه بعد از ماه خالي عاقبت می‌شود، بقيه فرياد: برای برگزاری جشن گيسو تا برف ماه سن جاری مجال امكان هستي نفس دارد.

وی با استعاره به سمت برگزاری رزمایش برزگ جند راهبر‌زيبايي مجتبی(ع) تو استان البرز، اظهار داشت: این رزمایش مدخل سرپوش لشکر ۱۰ مدخل سرپوش سوق رده حصارک برگزار می‌شود که بهره‌های هنری این دستور كار بوسيله سوگند به تعهد بسیج هنرمندان استان البرز است.

مسئول بسیج هنرمندان استان البرز با بیان اینکه بخت هنری این رزمایش باب ۲ بهر است، افزود: این پاره‌ها دربردارنده آلبوم پرديس و درك است که هنرمندان به قصد لفظ سياهه فضاهای حجمی داخل فضای چند عندليب متری سعد می‌‌کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]