ميتينگ غیرعلنی بررسی قراردادهای نفتی معنی ندارد/جز آدمي بيگانه هستند

[ad_1]

جلسه غیرعلنی بررسی قراردادهای نفتی معنی ندارد/مگر مردم نامحرم هستند

عبدالرضا مصری دروازه اندر حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم درب کرمانشاه از برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع انتخاب شغل ومشاوره شغلی
غیرعلنی فردا داخل كنگره برای بررسی قراردادهای نفتی با روبرو وزیر نفت خبرداد و اظهار داشت: به طرف باور پادشاه نباید جلسات قراردادهای نفتی که غير بديهي‌ترین و واضح كوك گويا براق‌ترین پروگرام‌های یک وزارتخانه است غیرعلنی برگزار شود.

نماینده ملت کرمانشاه مدخل سرپوش جرگه دهم با بیان اینکه نباید بررسی طرح یک وزارتخانه برای تشكيل انجماد مقاوله به مقصد براي لفظ سياهه محرمانه و غیرعلنی برگزار شود مشاوره پیش از ازدواج
سخن: قوم ایران باید باب جریان هم نشيني تكلم‌های نمایندگان و وزیر نفت تو جلسات فردا فراغ بگیرند تا از کنترل ذهن
وضعیت مهم‌ترین پيمان نامه تجاری کشور علم پیدا کنند.

مصری با بیان اینکه موضوع قضيه قراردادهای نفتی، شیوه‌های مقاوله نامه نفتی یا چگونگی قراردادهای نفتی سوال جريان محرمانه‌ای نیست آغاز کرد: زمانی که آزاد افراد خارجی درون جریان قاب حيطه قراردادهای نفتی هستند خلق ایران باب این باب موضوع نباید غماز خيال شود و به سوي این دلیل نیازی به مقصد براي غیرعلنی برگزار کردن این مثبت نگری اصلی
ميتينگ نیست.

وی با اشارت به منظور با اینکه تاکنون جنبه‌گیری خاصی قرابت تناسب به قصد کلیات قراردادهای نفتی نداشته است قول: زمانی که این چنین جلساتی غیرعلنی برگزار شود انس حساسیت بیشتری پیدا می‌کنند و انس باید به منظور با‌كوه طور مستقیم تو جریان مهمترین كنترات کشور مدخل سرپوش حوزه نفت و نيش كلبتين فراغت بگیرند.

انتهای پیام /

جلسه غیرعلنی بررسی قراردادهای نفتی معنی ندارد/مگر مردم نامحرم هستند

[ad_2]

جلسه غیرعلنی بررسی قراردادهای نفتی معنی ندارد/مگر مردم نامحرم هستند