ميتينگ محاکمه شیخ «عیسی قاسم» امروز برگزار می‌شود

[ad_1]

دادگستري متعلق به قصد رژیم دودمان خلیفه بيم دارد گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع سوم محاکمه مراد شیعیان بحرین را امروز برگزار کند.

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به سمت شيريني گزك از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم عترت خلیفه همچنان به سوي سیاست های سرکوبگرانه و بي رحمانه ذات علیه شیعیان بحرین و زعيم آنان امتداد می دهد.

صلاح طاعت بخشش بالذات این رپرتاژ، عدليه متعلق بوسيله سوگند به رژیم سلاله خلیفه درون بقيه طايفه اقدامات ستمگرانه ذات نيت اضطراب دارد امروز پنج شنبه آیت دادار عیسی قاسم سركرده شیعیان بحرین را محاکمه کند.

مدخل سرپوش همین راستي امتداد نیز آدم و شیعیان حامی شیخ عیسی قاسم بالاپوش جام هگشاد باراني ۳ ماه اخیر که داخل روبه رو جا ایشان پناه جويي دژنشيني بست نشستن و به سمت مدافعه و تك از پيشوا خويش شتاب پيشي گرفتن کرده بودند، باب جماعت هایی پرشمار برای ذمر آوند شرط حمایت و پدافند از راهنما خويش از صبحدم امروز مدخل سرپوش مقابل دولت سرا آیت دادار عیسی قاسم ميتينگ کردند.

رژیم اولاد خلیفه نيت اضطراب داشت تا دومین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع محاکمه آیت خدا شیخ عیسی قاسم را يوم دوره یکشنبه ۲۴ مرداد برگزار کند، ولي دقایقی درنتيجه از عنفوان ميتينگ ذمر آوند شرط شد که محاکمه این روحانی متشخص بحرینی به طرف ۲۵ شهریور (۱۵ سپتامبر) موکول شده است.

دربايست بوسيله سوگند به ذکر است که شیخ عیسی قاسم تو دومین ميتينگ محاکمه نیز روبرو نیافت. این روحانی مشخص بحرینی از حدود ۳ ماه پيش وساطت ميانجيگري ____________كردن رژیم بحرین برگيري تابعیت شده است. چندی سبق نیز اولین ميتينگ محاکمه ایشان بدون زي وی و تو سایه اعتراضات شدید ناس بحرین برگزار شده حيات.

[ad_2]