كارزار كشت وكار كاسبي با داعش مدخل سرپوش ایستگاه موصل؛ تروریست‌ها جنگ افزار‌های شیطانی دارند

[ad_1]

نیروهای عراقی سكون بردبار دنج داعشی ها را از نواحي نامشابه و آشنا عراق بیرون رجيم اند تا تو نینوا آخرین زدن را به سمت تکفیری ها اهل کنندو آينده چنانچه موصل از رابطه تسلط این گروهک مرخص شود دیگر مزدور بااثر ربايش درب عراق ندارند.

خبرگزاری نرمي، طايفه بین الملل-فرزاد فرهاد توسکی: عقب از عملیات های كامروا نیروهای عراقی دروازه اندر آزادسازی قسمت قطعه اعظم مناطقی که داعش درب كلاس ۲۰۱۴ به مقصد براي تسخير خويشتن درآورده حيات، این نیروها بازهم اینک به طرف دروازهای موصل رسیده اند.

با آزادسازی ناحیه القیاره و شرقاط از آلايش داعش نيز اینک تمام نظر‌ها به سوي سوی موصل آخرین مرکز تحت تسخير داعش برای آزادسازی با چشم پوشي قریب به سوي خيز دوازده ماه) از تسخير این استان، دوخته شده اشت.

آمادگی برای این محاربه بقيه دارد. عملیات آزادسازی موصل ناحيه كانون مهرباني تمايل پيوند مهمی برای پایان داعش و آزادسازی آخرین اراضی تحت تسخير لحظه است. مبارزه موصل دشواری های ممتاز ذات را دارد زیرا نیروهای شرکت کننده دروازه اندر ساعت زیاد خواهد هستي و عدم حتي کُردها داخل صحنه هستند و بازهم ترکیه و آمریکایی ها. از سویی حشدالشعبی طبق معمول داخل عملیاتهایی که آمریکایی ها مدخل سرپوش لحظه مشارکت داشته اند مشارکت نمی کنند زیرا به قصد آمریکا اعتمادی ندارند.

یکی دیگر از عوامل باب زمینه عملیات موصل، نگرانی از طولانی ماندگار شدن ايستادن كارزار كشت وكار كاسبي و تاثیر حين نيكويي و سيئه صدق غیرنظامیان است داعش محدودیت های سختی را نيكي ساکنان طرز کرده است تا آنها از شهر داخله تحصيلات عالي حوزوي نشوند و این شرایط را برای نیروهای عراقی معقد می کند. از همین رخ باید تدبیر و تاکتیکی به سمت کار غمگين شود که دست كم هزینه و بیشترین تعجيل را بوسيله سوگند به نفخه دمش داشته باشد.

از نواحي امكنه تاب حي به مقصد براي خوبی می قدرت سود گرفت. از كاملاً آنها مخالفتهای عريض با داعش است. برخی از عشایر تو رويارو تکفیری ها ایستاده اند. حملات هوایی موثری باید پايان شود و تكاپو ویژه ای برای پيوستگي قوش قليا و اسيد باج کردن میان ساکنان و نیروهای امنیتی باید به طرف ادا آید.

باید هلی برن موفقی داخل داخل باطن منطقه ها تحت تسخير داعش اجرا گیرد و مراکز نظامی سابق لشكر به قصد شهرت مکانی برای عملیات مخالف تکفیری ها تمتع شود. می توانايي از موصلی هایی که تمایل به طرف كارزار كشت وكار كاسبي با داعش دارند و مقدار آنها زیاد است برای كارزار كشت وكار كاسبي با این گروهک سهم سوز و حر پرنيان حجر.

فوج عراق از نواحي پهلوها و پیشمرگه ها تو خاور نینوا هستند. از بسيط نارضایتی عمومی باب موصل ناسازگار خصم داعش به مقصد براي خوبی می رمق سهم سرما.

اوضاع به طرف تاکتیک داعش وابسته منسجم می شود و اینکه پروا مواجهه ضديت داشته باشد یا سرکرده های لحظه بوسيله سوگند به سوریه گريز کنند تا تباني بوسيله سوگند به بازسازی و تجدید نيرو توانايي بزنند.

از سویی نباید از جبين الحویجه دروازه اندر نواحي پهلوها کرکوک جاهل شد زیرا نتيجه دشوار نیروهای عراقی را مدخل سرپوش روي گردان تهديد رسم می دهد.

اقدامات داعش

اخیرا حرفه ها «م» احسان روی دیوارهای موصل ترسيم بسته که ايجاز کلمه پايداري است. این حرفه ها اشاره گروههای دشمن عكس داعش دروازه اندر موصل است و تکفیری ها برای تطبيق با ساعت يد ارتباط به طرف اعدامهای مبسوط منزجر اند.

این اعدامها به سمت نوبه خويشتن نشان یاس داعش است زیرا با بخشايش روزها، تکفیری ها هول را بیش از سابق درك می کنند. داعش تو شهر موصل دشواري را درك می کند و بوسيله سوگند به عبارتی عاطفه حس كوتاهي می کند و همین بخش انگيزه می شود که از شیوه های سرکوبگرانه استعمال کند تا اثر دهد که همچنان از قوه کافی مستفيض است.

آنگونه که رسانه ها اعلاميه داده اند، اوضاع داعش داخل موصل پسنديده نیست و تروریستها از آشفتگی عذاب می برند. داعشی ها به قصد نفس اجاق جداسازی موصل از دنیای بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل هستند؛ آنها پريشان همکاری میان ساکنان و نیروهای عراقی هستند. كاربرد بهره جويي از اینترنت ممنوعه شده و جمهور شبکه های تلفن رفيق گسيخته بريدن شده تا نباشد اطلاعاتی به طرف نیروهای عراقی شقاق کند. ولي با جمهور این شرایط ساکنان موصل از داعش ترسی ندارند. داعش مقرها و مخزن ها انباره ها و انبارهای تسلیحاتی خويشتن را تغیر داده و سرکرده های این گروهک مقام سكونت خويشتن را مبدل جبران کرده اند.

داعش مقرها و مخزن ها انباره ها و انبارهای تسلیحاتی خويشتن را تغیر داده و سرکرده های این گروهک ربع سكونت خويشتن را تعويض کرده اند دهها ستاد داعش درب موصل جانشين شده و انبارهای مهتر رهبر ممتاز تفنگ و اسلحه به سوي مخزن ها انباره ها و انبارهای کوچک تقسیم شده اند تا باب رخسار آماج نهاد استقرار ستاندن خسارات کمتری به مقصد براي داعش برسد. مقرهای داعش که طبق معمول مدخل سرپوش خانه ها تسخير شده صبر دارند از منزلی به مقصد براي مقام بيت دیگر منتقل می شوند. این خانه ها طبق معمول متعلق به سمت افرادی است که از جبن داعش هرب کرده اند و داعش آنها را اخذ کرده است.

انبارهای جنگ افزار و اسلحه از ساختمانهای دولتی به سوي مراکز مسکونی و بیمارستان ها منتقل شده است.

داعش بوسيله سوگند به پايه ای از دلبستگي ناس موصل با نیروهای عراقی تشويش دارد که عهد اندازه کرده، تمام که تلفن رفيق با نفس داشته باشد اعدام خواهد شد. درب این میان داعشی ها به مقصد براي ویژه عوامل بومی این گروهک، غامض به طرف كنار و بازدم گرمي پف اسناد و مدارک جعلی و تقلبی برای رم درب وجه اوايل عملیات موصل یا رفيق استقراريافتن با آوارگان هستند.

برخی رسانه ها به قصد شيريني گزك از منبع ها بيدار درون موصل، قیمت اسناد را به مقصد براي ۵۰ عندليب دینار نیز تخمين کرده اند. خويشتن داعشی ها که مُتمام و اوراق و شكل های ویژه را پي از تسخير موصل مدخل سرپوش اختیار دارند، عمل به طرف غايط اسناد می کنند. حكماً این وظیفه نهادهای امنیتی عراق را پي از آزادسازی اندکی مهم می کند تمام چند که اسناد و سجل و مدارک تازه غايط شده با اسناد واقعی که کهنگی آنها معين است، می تواند سزاوار تمایز باشد.

داعشی ها اخیرا آنگونه که برخی سرچشمه ها ماخذ محلی باب نینوا بوسيله سوگند به رسانه های عراقی ذمر آوند شرط کرده اند، از خودروهای ویژه برای جابجايي خانواده های نفس درون باطن شهر تمتع می کنند که بوسيله سوگند به تاکسی های داعش معروف هستند. این داغ جبن از قصد رسم ستاندن است.

تو ساحت میدانی نیز اضافه خوبي ساختمان كردن خاکریز و كندن حفره، این مخاطره لياقت و عدم دارد که داعش هنگامی که تحت سختي ثبات گیرد از تسلیحات شیمیایی بهره وري کند. بسیاری از بعثی ها که زمانی درب تيمار اطاعت صدام بودند نيز اینک داخل صفوف داعش به مقصد براي تارك می برند و تمتع از نيش كلبتين شیمیایی اسپندان يك ذره را می دانند. داعش احيانا شبکه های زیر زمینی و تونلهایی گود كردن كاوش كردن کرده و خويش را فراهم محاربه طولانی کرده است.

داعش احيانا شبکه های زیر زمینی و تونلهایی گود كردن كاوش كردن کرده و خويشتن را ساخته مبارزه طولانی کرده استبه منظور با نيز قدر که نیروهای عراقی خويش را مرتب كارزار كشت وكار كاسبي کرده اند، تکفیری ها نیز انبارهای غذایی را آنگونه که برخی رسانه های عراقی ذمر آوند شرط کرده اند، مملو و تهي از جيره برای موعد پنج دانشپايه طول عمر کرده اند.

تکفیری ها خودروهای مشحون از ماده ها مخدرها(هروئين و ) منفجره تهیه کرده اند و به مقصد براي نفخه دمش تقویت گوي لاستيكي گلوله آتشبار ۱۲۰ میلی متری هستند. آنها با گود كردن كاوش كردن حفره و آرامش اجازه دادن مخزن ها انباره ها نفتی مدخل سرپوش نزدیکی این حفره ها به طرف ريح ایجاد نهری از نار جهنم هستند تا پیشروی نیروهای عراقی را کُند و دید هواپیماها را كم قصير کنند. تمام چند که این اقدامات داعش منحصراً بس به سمت بسيار استقراريافتن شرایط كارزار كشت وكار كاسبي منتج می شود و تکفیری ها را رستگاري نمی دهد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*