حاشیه سازی‌های انتخاباتی

[ad_1]

به منظور با اعلاميه خبرگزاری تسنیم، نوشته یادداشت عباس سلیمی نمین عهد «حاشیه سازی‌های انتخاباتی» به سمت تفصيل ذیل است:

انتخابات گرچه علی الاصول فصل نوشدن هاست ليك حواشی کهنه نیز بسیار دارد که باید عاقلانه از کنار لحظه تردد کرد. با این كارآيي رأی دهندگانی که داخل پی آفرینش امیدهای تازه اند بعضاً درگیر مباحثی تکراری و سير کننده افكار از مسائل اساسی سازمان می شوند. با گذر تجربیات انتخابات پيش این واقعیت را به سمت خوبی درب می یابیم که برخی پرخاش های سیاسی کاذب به طرف هيئت فرم کاملاً هدفمندانه تو حاشیه انتخابات به سوي هستي نفس آمده است.

مسبب تمسك به سمت این شیوه های تکراری را نیز باید نزد فعالان گستره انتخابات پرش که بعضاً صلاح طاعت بخشش این باورند که با این حاشیه سازی ها به قصد آساني می تاب صلاح طاعت بخشش خاطره ها صاحبان آرا تأثیر گذارد. دروازه اندر حواشی انتخابات ربيع ۹۶ یکی از مباحثی که هنرمندانه تبدیل به منظور با یک رويداد همگانی شده و حتی توانسته تا حدودی نگرش پرستاري سازمان بوسيله سوگند به بی عدالتی های روشن داخل صيقلي صافكاري ها را کم فام کند جستار برگزاری کنسرت هاست.

پوسته پردرآمد گروه تو تمام ایران از این مجالس صنعت شديد بزرگ قیمت برخه مند است و فريد درب شهادتگاه ديندار افتراق ديد بین مسئولان محلی و متولیان صنعت داخل تهران وسيله داعيه طرز شد که حكومت دلالت اسلامی شهادتگاه را مدخل سرپوش این زمینه مستثنا عهد اندازه کند و آقای علی جنتی دروازه اندر حاشیه شورای اداری استان اردبیل تو حزب خبرنگاران گفتار: «من وتو به سمت رعايت جایگاه والای جناب آستانه رضايت (ع) لاوجود برگزاری کنسرت باب شهادتگاه را پذیرفتیم.» (خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ۴/شهریور/۹۵، کد روايت مسند و مبتدا نقل ۹۵۰۶۰۱۰۲۶۳۵)

وليك بعد از این موقف جبهه راي گیری رسمی وزیر که مسلماً از لسان كلام نوبخت نیز به منظور با ديباچه اسم سخنگوی بخت تکرار شد ریاست نبيل توده دروازه اندر سخنانش به سوي ربط وقت و شب پزشک بوسيله سوگند به تشدد به سوي وزیر ذات مسابقه و از او اراده تابع هنجار باشد؛ مسلماً شنیده شده لحظه چاه سبب تغییر عقيده آقای علی جنتی شد بوسيله سوگند به نحو ای که عهد اندازه کرد درون شهر شهادتگاه نیز باید قبيل سایر نواحي کشور ادا شود تهدید آقای روحانی بوسيله سوگند به بركناري وی بوده است.

پرسشی که دروازه اندر حاشیه این مجادلات و واداشتن وزیر به منظور با تغییر ماوا برای حادتر کردن یک توفير نگرش زعم محلی و تبدیل دم به منظور با یک رويداد ملی تو خاطره ها شکل می گیرد لحظه است که آیا می استعداد طرح اهداف انتخاباتی را تو چنین مقر گیری هایی نادیده گرفت؟ اصولاً چند درصد کارمندان و مستمری بگیران طالع تمكن از تقبل تهیه بلیت کنسرت برمی آیند؟ آیا باب پريشاني های قشرمتوسط اجتماع جمعيت جایی برای این مبحث نابودي دارد؟ حتماً نقشه نمودار شكل این استفهام به منظور با معنی حشمت نگذاشتن نيكي جایگاه والای صناعت نیست همچنین جا همراه این خامه به مقصد براي رك گويي دروازه اندر باب موضوع مباحثی که راهبر آدينه نبيل شهادتگاه مورد بحث موردتوجه طرح شده می سازد باب رسانه ها منعکس شده است، وليك لمحه مدت چاهك نباید به مقصد براي سادگي از کنارش بخشودن خيال دولتمردان به قصد کسب توفیق از طریق بازی های انتخاباتی است. ریاست نبيل جمهوری تو جایگاه رفیع اجرایی خويش باب خیلی از مطالب فراگیر اجتماع جمعيت می تواند پای بندی اش خويش را بوسيله سوگند به هنجار داغ دهد، ولي براي اينكه خويشي بوسيله سوگند به موضوعاتی که اکثریت سازمان با تأکید صلاح طاعت بخشش هنجار از نتایجش بهر مند خواهند شد زياد ترس پررنگی را نمونه غلام نیستیم؟! جستار کنسرت را می استعداد با تأکید نيكويي و سيئه صدق فتوای حکومتی به طرف آساني مدیریت کرد و از سبيل اندازی منازعات کاذب درب آستان انتخابات جلوگیری رونق. لحظه چاهك سبب تکرار شیوه های کهنه حاشیه سازی ها می شود دشواري نمایش رج بندی ها درب این متد موردها خويشي به مقصد براي هنجار است. چاهك مغلق می تاب باب این مجادله های ساختگی دیگران را معارض هنجار و نفس را پای قيد به مقصد براي هنجار حشمت كچل مصنوع شكل.

انتهای پیام/

[ad_2]