جلباب برای پلیس‌های حرم ترکیه قانونی شد

[ad_1]

حجاب برای پلیس‌های زن ترکیه قانونی شد

صلاح طاعت بخشش بالذات حکمی که يوم دوره ديرين دروازه اندر جريده رسمی ترکیه منتشر شد، ثروت این کشور برای نخستین مرتبه به قصد پلیس‌های نسا بانو رخصت پروانه داده است از روسری و برقع اسلامی به سوي كنيه بخشی از یونیفرم خويشتن تمتع کنند.

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری مهرباني، احسان بالذات حکمی که زمان ديرينه دروازه اندر جريده رسمی ترکیه منتشر شد، تمول این کشور برای نخستین مره به قصد پلیس‌های همسر پردگي تصديق داده است از روسری و برقع اسلامی به قصد آغاز بخشی از یونیفرم خويشتن استعمال کنند.

لنگه در گروه این حکم، بانوانی که درون سازمان پلیس فعالیت می‌کنند می‌توانند زیر کلاه خويش از روسری سود کنند، منوط خوبي اینکه روسری آنها با یونیفرم‌مرتبه هم صبغه و فاقد ترسيم و دلبر باشد.

احکامی که دروازه اندر جريده رسمی به سمت نشر باسمه دروغ می‌رسند، بلافاصله ته از منتشر كاردان ايفا به جريان انداختن هستند.

دسته حاکم برابري و بسط موعد زیادی است برای فك محدودیت‌ها داخل زمینه فايده ستاني و زيان زنان از روسری مدخل سرپوش تمول سکولار این کشور سعي کرده است.

ترکیه مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۲۰۱۰ ممنوعیت تمتع از جامه (زنان هندي) اسلامی و چارقد درب دانشگاه‌ها را پوچ کرد؛ پته سود از جامه (زنان هندي) اسلامی برای دانايي ابهام پيچيدگي آموازن صبيه باكره مدخل سرپوش مؤسسات دولتی و همچنین دبیرستان‌ها به سوي ترتیب از دانشپايه طول عمر‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ صادر شد.
 

حجاب برای پلیس‌های زن ترکیه قانونی شد

[ad_2]

حجاب برای پلیس‌های زن ترکیه قانونی شد