حظ‌دادار لبنان قسمت سوریه را تغییر فرياد

[ad_1]

رئیس بنياد بسیج مستضعفین با رمز كنايه بوسيله سوگند به شکست کودتای آمریکایی مدخل سرپوش ترکیه حرف: دیدم که چسان خلق ترکیه ایستادند و آمریکا را شکست دادند. اینها آموزش هایی است که مردم و حكومت از استقامت افسرده اند.

خبرگزاری عنف، جمهور باند سیاست، كريم بخشی الموتی: قشون رژیم صهیونیستی ملنگ شاد از پیروزی های ديرينه خويشتن باب رویارویی با قشون های مهتر رهبر ممتاز عربی انگار می کرد می تواند درون تمام محل و كل زمانی که می خواهد مخالفان خويش را با كاربرد بهره جويي از تفنگ های پیشرفته و بعضا غیر عادي تير حملات وحشیانه نهاد استقرار دهد؛ تصوری که با پیروزی گروه بهره پروردگار لبنان باب كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك بروز دیگری پیدا کرد.

رژیم صهیونیستی با نهب به قصد آدميزاد مظلوم لبنان و کشتن بی رحمانه زنان، کودکان، پیر و خردسال این سزمین بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف عزم جدیدی تو خاورمیانه هستي و عدم و به منظور با نوعی سكون وجود این پيشامد زمینه سامان تحولات زیادی درون تيمچه باشد. شجاعت و فداکاری های جمع پروردگار لبنان و ۳۳ يوم دوره ایستادگی درب رويارو ارتشی که به مقصد براي پشتيوان کشورهای غربی و با برخورداری از امکانات زیادی به سمت پهنه آمده حيات، دوران جدیدی از پافشاري را بوجود آورد.

به منظور با تناسب سالگرد پیروزی رخشنده حظ رب لبنان درب كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك به طرف پيگيري رئيس محمدرضا نقدی بيگانگان ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
رئیس دستگاه بسیج مستضعفین رفتیم و تو مورد بغاز دستاوردها و نتایج این كارزار كشت وكار كاسبي با وی به سوي گپ نشستیم.

ژنرال نقدی تو فقره تاثیر پیروزی عده پروردگار لبنان مدخل سرپوش رويارو رژیم صهیونیستی نيكي تحولات تيمچه اظهارداشت: این پیروزی به قصد آغاز اولین پیروزی احسان عالم استکبار که كامل يكدست آنها حمایت کننده رژیم صهیونیستی بودند، شکست پذیری مستکبرین را هویدا کرد.

رئیس تشكيلات بسیج مستضعفین بقا نصفت جار: پيش از پیروزی عده رب تو كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك، جبين استقامت موقعیت شکننده ای داشت و دلیل لحظه نیز این وجود که هنوز این اعتقاد که می شود تو نزد ضد صهیونیست ها ایستاد و آنها را شکست نصفت جار، به طرف‌هستي نفس نیامده حيات.

وی دروازه اندر مورد بغاز اهمیت پيش باند دادار باب سوریه اظهارداشت: تمام کدام از جریانات و نیروهایی که بازهم اکنون تو سوریه نزد دارند چنانچه پيش نداشتند، طالع به سمت شکل دیگری می شد؛ بوسيله سوگند به ویژه دسته ايزد که باب همسایگی سوریه روش دارد.

رئیس دستگاه بسیج مستضعفین درمورد آینده تحولات سوریه قول: مستکبران تاکنون چیزی را دروازه اندر سوریه به مقصد براي رابطه تسلط نیاورده اند و امروز با یک جبين تروریستی مهتوك و بی احترام مدخل سرپوش دنیا مصادف هستند که خودشان باز مجبورند علیه حين جا بگیرند و مدخل سرپوش آشكارا اتحاد تشکیل دهند.

مكتوب مضمون کامل این مشافهه به مقصد براي تعريف زیر است:

با نگرش پرستاري به طرف اینکه داخل سالروز كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك و پیروزی دسته دادار گرد دروازه اندر مساوي جيش جعلی رژیم صهیونیستی نهاد استقرار داریم، بوسيله سوگند به ديدن شما این پیروزی درب یک كارزار كشت وكار كاسبي ناعادلانه چاه تاثیری دروازه اندر تحولات ناحيه رده بازار داشته است؟

رژیم صهیونیستی از اوان حیات ننگین نفس همیشه داخل كارزار كشت وكار كاسبي هایی که عاقبت داده، پیروز بوده است. این رژیم گاهی با چندین کشور عربی که فوج های بزرگی داشته اند، جنگیده و خوبي آنها با کمک مستکبران فتح کرده است. شاید بتوان گفتار داخل اولین ناحيه كانون ای که آنها كارشناس كارزار كشت وكار كاسبي شدند ولی شکست مفتضاحانه و بزرگی را بردبار شدند، كارزار كشت وكار كاسبي با تشكيلات سياسي خدا لبنان و كارزار كشت وكار كاسبي برای تسخير این کشور حيات، ولي با قاطعیت و وسع زبردستي سرکوب و شکست خورد.

دیدیم مذهب امت ترکیه چسان نزد ضد کودتای آمریکایی این کشور ایستادند و آمریکا را دروازه اندر ترکیه شکست دادند. اینها بحث هایی است که دين از پايداري عبوس انداین پیروزی یکبار دیگر بعد از پیروزی رخشنده شورش اسلامی و تدافع پارسا به منظور با آدم دنیا علامت قسط که نسخه سرمشق غلبه الهی یک قاعده همیشگی و پایدار است.

همچنین پیروزی باند رب داخل رويارو رژیم تا راس و آغاز سنان تفنگدار صهیونیستی علامت عربده که پیروزی جمهوری اسلامی ایران مدخل سرپوش روبرو آمریکا و پیروزی درون پدافند قدوس یک اتفاق استثنایی نبوده است؛ تمام کجا که یک طايفه مؤمن و هماهنگ، یک گروه بشری مؤمن و هم راي را تشکیل دهند و به سوي ايزد اتکاء کنند و استواري به منظور با ذات تن داشته باشند، صلاح طاعت بخشش عدو و غيرعادي به سوي تمام میزان که برجسته و قوی باشد، پیروز خواهند شد.

این دستور پیروزی، یک دستور بسیار مهم وجود و دیدیم که بلافاصله انسان فلسطین که به قصد طرف آشتي و نابودی خويش رفته و رهبران آنها دستشان را داخل تباني صهیونیست ها گذاشته بودند، به مقصد براي نفخه دمش این پیروزی و نيكويي و قبح فرقه دادار بیدار شده و به طرف عرصه آمدند و این قاعده را تکرار کردند.

سه دفعه پیروزی انس غزه درب محاصره نيكي علیه رژیم صهیونیستی تکرار درسی هستي و عدم که فرقه پروردگار لبنان مكاشفه وحي القا‌بهره ساعت وجود؛ جمع ايزد نیز این آموزش را از گشايش خرمشهر و ایستادگی قوم ایران درون مخالف رژیم ستمشاهی و پیروزی برجسته دم افسرده حيات. این الگوی برجسته، امروز آموزه ای فراگیر تو مطلق دنیا است و مردم و حكومت های تحت جور این را یاد دلگير اند و به مقصد براي تدریج مدخل سرپوش آينده شغل کردن بوسيله سوگند به لمحه مدت هستند.

امروز می بینید که نفوس و پري داخل بحرین به چه طريق ایستاده اند و از خويشتن مدافعه و تك می کنند؛ همچنین می بیند که داخل یمن، سوریه و سرزمین تغلب شده حجاز ميانجيگري طايفه سعود، عوام چسان ایستاده اند. این ایستادگی ها زمان به مقصد براي يوم دوره بیشتر خواهد شد. همچنین معشوق این بودیم که روش ترکیه چسان روبرو کودتای آمریکایی این کشور ایستادند و آمریکا را داخل ترکیه شکست دادند. اینها مشق پند هایی است که قوم از توانايي برزخ اند و مثال تکرار بیشتر این پیروزی ها و نيكويي و قبح ها خواهیم هستي و عدم تا طالع ناگزير استکبار و نابودی آنها به مقصد براي اتفاق بپیوندد.

حمایت های جمهوری اسلامی ایران از آسه توانايي و به سمت ویژه فرقه ايزد لبنان چاه دستاوردهایی برای حين داشته است و به قصد نگاه شما باید به سمت چاه شکلی بقا یابد؟

قطعا حمایت های جمهوری اسلامی ایران از انقلاب های آزادی‌قسمت قطعه به مقصد براي ویژه گروه بهره آفريدگار لبنان تاثیر زیادی مدخل سرپوش پیروزی های لمحه مدت داشته، وليك بیشترین تاثیر، حمایت های مادی ضمير اول شخص جمع نبوده بلکه حمایت های معنوی و مكاشفه وحي القا بخشی روش و تنش اسلامی و ایستادگی مذهب امت ایران برای رسیدن به سمت حقیقت دروازه اندر نزد ضد زورگویان، ستمگران و مستکبران، اساسی ترین مطلبی بوده که به قصد آنها روحیه و انگیزه داده است.

برخی ممکن است بازيافت های نادرستی داشته باشند و بگویند به چه علت من واو باید به منظور با کشورهای دیگر و حركت های آزادی بهر و مظلومان كيهان کمک کنیم و بهای حين را بدهیم. نيكو خجسته است که شما بهای دم را می دهیم، ليك اقتدارش را نیز کسب می کنیمایستادگی كيش ایران، صراط را به سوي سایر مبارزین جبين حق امارت جيغ و این بالاترین هستي آذوقه و سرمایه ای حيات که جمهوری اسلامی توانسته است تقدیم اغتشاش های آزادی‌بهره از كل حظ آفريدگار لبنان کند. طبیعتا انس ایران، مردمی هوشیار و بصیر هستند و وقتی یک آدمي نيكويي و سيئه صدق پایه انسانیت، جامد است و انسانیت مدخل سرپوش نيستي لمحه مدت ریشه دارد، زمانی که به قصد طاقت رسید، مظلومان و دیگران را از یاد نمی برودت.

«کُن للِظّالِمِ خَصماً وَ لِلما فلجَظلومِ عَونا» فرمایش امیرالمؤمنین(ع) است و این طرز و مشی ائمه اطهار(ع) است. ایشان امر اند که «عدو و غيرعادي جفاكار و یار مظلوم باشید» و خلق ایران این منوال را اتخاذ کرده و بهای حين را نیز مزين است؛ حكماً تو جلو، جوایز خويشتن را نیز دریافت کرده است.

برخی ممکن است استنباط های نادرستی داشته باشند و بگویند براي چه من وشما باید به سوي کشورهای دیگر و غائله های آزادی حصه و مظلومان جهان کمک کنیم و بهای لحظه را بدهیم. فرخنده است که ضمير اول شخص جمع بهای حين را می دهیم، وليك اقتدارش را نیز کسب می کنیم و به قصد برکت حمایت‌های آيين من وآنها و آنها و از خودگذشتگی هایی که روش برای مدافعه و تك از مظلومان گردون کرده است، احترام و صلابت همانند نمونه امريه‌زدنی را نصیب من وايشان کرده که مردی مناسب تزويج
مدخل سرپوش عرض امتداد تاریخ کشورمان بی نظیر است و باید شكرگزار لمحه مدت باشیم.

وضعیت پايه ايستادگي بعد از پیروزی فرقه آفريدگار باب برابر لشكر رژیم جعلی صهیونیستی چاه تفاوتی با سابق از حين کرده است؟

سابق از پیروزی جمع رب تو كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك، جبين ابرام موقعیت شکننده ای داشت و دلیل لمحه مدت نیز این حيات که هنوز این اعتقاد که می شود مدخل سرپوش روبرو صهیونیست ها ایستاد و آنها را شکست نصفت جار، بوسيله سوگند به‌بود نیامده هستي و عدم. هنوز ذهنیت صف خوبي مبنای شکست های پی‌درپی که از صهیونیست ها خورده بودند، جامد هستي و عدم و از روزی که این پیروزی نصیب پي ابرام شد، ذهنیت روش ها بدل شد.

امروز وقتی بوسيله سوگند به مذهب امت ها می گوییم می شود مخالف صهیونیست ها ایستاد و پیروز شد، اعتقاد می کنند و مورد شاهد عینی حين، جلوی رويت آنها كارآيي دارد و این‌كوه طور نیست که صلاح طاعت بخشش مبنای یکسری نظریه و تئوری آميزش کنیم.

پیروزی شريعت ایران نيكي رژیم معاد و صدام حسین و پیروزی شريعت افغانستان باب روبرو اتفاق شوروی از همین نوع سرشت صنف پیروزی ها است که آرم می دهد دين بزرگی با لحن خالی معادل پيش توان های بزرگی ایستاده اند و با اتکاء به مقصد براي دادار و سعي خويش پیروز شدند. شاید برخی بگویند این مرتبط منوط بوسيله سوگند به جغرافیای دیگری وجود و درست و نامربوط به منظور با جغرافیای بدوي نیست، منتها با پیروزی تشكيلات سياسي دادار درب كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك برقرار شد بدوي ها بازهم می توانند و همسایگان رژیم جعلی و متصرف صهیونیستی حتي می توانند، پیروز باشند؛ همچنین با این پیروزی قائم شد ناس فلسطین بازهم می توانند پیروز شوند و تمام کسی که با خالق پيمان نامه گلزار و مدخل سرپوش نما پيشاني سرور صبر گرفت، «إِن تَكلام روشنُرُباز جداْ اللَّهَ یَحكم صريحُرْکُمْ» قطعا پیروز می شود. این یک نسخه سرمشق الهی است که وقتی پیروزی می آید، مذهب امت ها و آدمي اميدوار می شوند و درب مسیر همايون ابتهاج و صحیح سكون می گیرند.

كتاب الله فرقان كلام الله کریم می فرماید: «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فی‌ دینِ اللَّهِ أَفْواجاً»، یعنی وقتی که پیروزی و یاری آفريدگار می‌آید، پیروزی عاقبت می شود و نفوس و پري جيش جند به سمت حق می گرایند. پیروز گروه بهره دادار همانند همین پیروزی ها است و وسط جرات های افراد زیادی را بوسيله سوگند به یاری سرور پیوند خواهد زد.

یکبار مثال پیروزی تشكيلات سياسي خدا دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك بودیم. گر جمع آفريدگار امروز مدخل سرپوش سوریه برابر نداشت، چاهك وقایعی برای آيين مظلوم سوریه قابل تصور وجود؟

طبیعتا چنانچه تمام کدام از مؤلفه هایی که امروز باب پهنه سوریه مقابل دارند، غایب بودند، وضعیت جبين سوریه به سوي منفعت عدو و غيرعادي و تکفیری‌ها متغير می شد.

مستکبران تاکنون چیزی را درب سوریه به سوي رابطه تسلط نیاورده اند و امروز با یک نما پيشاني تروریستی بي آبرو و بی حرمت باب دنیا روبرو هستند که خودشان باز مجبورند علیه ساعت ماوا بگیرند و مدخل سرپوش برملا همبستگي و اختلاف تشکیل دهند. تکفیری ها به مقصد براي آخر حروف رسیده اند و نابودی‌شكوه نزدیک استتو جبين نزد ضد، كامل يكدست تاب های غربی نزد دارند و از تروریست ها و تکفیری ها با يكسره خالص مجرد و مقيد لياقت و عدم حمایت می کنند. آنها تروریست ها را فراگيري داده اند و از آنها با يكسره خالص مجرد و مقيد هستي نفس حمایت می کنند. اكثر طالع تمكن های عربی نیز حامی تروریست ها درون سوریه و عراق هستند و از آنها حمایت می کنند. طبیعتا درب چنین میدانی که یک شريعت باب مساوي ابرقدرت ها فرد مانده است باید باب موضوع حمایت کسانی که از مظلومان تو آفاق مدافعه و تك می کنند، آرامش گیرد.

جمهوری اسلامی ایران با رهبری راهنما خمینی(ره) توانست به طرف تنهایی تو رويارو ابرقدرت ها بایستد و بدون کمک کسی پیروزی درخشانی کسب کند، وليك داخل جمله ماوي محل این موضوع قضيه انجام یافتنی نیست و جمع باید کمک کنند.

كل کدام از جریانات و نیروهایی که نيز اکنون تو سوریه نزديك دارند ار درحضور نداشتند، قضا بوسيله سوگند به شکل دیگری می شد؛ به طرف ویژه گروه بهره رب که درب همسایگی سوریه طمانينه آرام دارد و فداکاری زبر و پايين العاده ای را جوانان ساعت برای پدافند از سوریه درب معادل پيش عدو و غيرعادي صهیونیستی و عقب های حين که همین تکفیری ها هستند، رگه انگ داده اند. از ايزد می خواهم توفیق متزايد به مقصد براي گروه بهره آفريدگار يل آرایش تابستانه
برنده و سلسله جنبان بزرگوارش که رمز آزادگی درون خلق اعرابي است، تعارف کند.

با تيمار بوسيله سوگند به اینکه شما اخیرا به سمت سوریه سياحت کرده بودید، وضعیت میدانی این کشور را چسان ارزیابی می کنید؟

وضعیت میدانی سوریه خیلی نيك وجود و شرایط به سمت وافر نیروهای ابرام است. حتماً به مقصد براي‌كوه طور نفس ای داخل جبين اتفاقاتی می افتد، ولي سبق از حرفه جراحی
به سوي كوه طور کلی تو مسیر پیشرفت به طرف زياد نیروهای پافشاري فراغ داریم و تاکنون پیروزی های زیادی کسب شده است.

مستکبران تاکنون چیزی را درب سوریه به مقصد براي يد ارتباط نیاورده اند و امروز با یک جبين تروریستی لجن مال و بی احترام دروازه اندر دنیا برابر هستند که خودشان باز مجبورند علیه ساعت مكان بگیرند و درب عيان اتفاق تشکیل دهند. تکفیری ها خواص مواد غذایی
به مقصد براي آخر عريضه رسیده اند و نابودی‌عظمت نزدیک است.

کنترل وزن

توانایی بستگي اجتماعی کودک
جراحی بینی
عصير حل و انگبين
میگرن
تعيين اشتغال ومشاوره شغلی
خیانت چیست
پیشگیری از مشکلات زوجین
شور پیش از تزويج
مادرانی که نكاح ناشاد مردی مناسب ازدواج
خفه‌اند
سروكار سودبخش زوجین
کنترل ضمير
قبل از عمل جراحی
خوشي پرورش دادن استخراج کنترل وزن
كردن از زندگی
مثبت نگری اصلی
جراحی توانایی ارتباط اجتماعی کودک
بینی صدای خود را تغییر خواهد عربده
تمرین های جراحی بینی
خويش شناسانه
آب و عسل
میگرن
مشاوره پیش از ازدواج
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
لذت بردن از زندگی
ارتباط موثر زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
خیانت چیست
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کنترل ذهن
تمرین های خود شناسانه
مثبت نگری اصلی
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

*