حکم اعدام آدم كش صبيه باكره ۶ ساله نی ریزی ايفا به جريان انداختن شد

[ad_1]

شیراز- جاني ستایش دوشيزه ۶ ساله نی‌ریزی که پیش از قرباني، عمل بوسيله سوگند به دزديدن، دزدي طلاجات و زجر و اذیت این دخت كم سن کرده هستي و عدم،فجر امروز باب شهر نی‌ریز و داخل ملاءعام إعدام شد.

به منظور با تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از روابط عمومی دادگستری استان ايران، سعید ـ ط که با فروش گوشواره های ربوده شده به طرف خطاب سرنخ اولیه ماجرای مفقودی دختربچه، مورث کشف معمای جنايت شد ته از دستگیری به قصد فريب و مخفی کردن، تعذيب و اذیت و جنايت ستایش اقرار کرد.
در مظان اتهام دوسيه پيشينه پي از ابراز صریح و همچنین تکمیل تحقیقات تو دادگستري عمومی فصل آباده‌طشک و اصدار فراغ احضار به منظور با دادرسی و همچنین اصدار کیفرخواست تو دادسرای نی‌ریز داخل خردادماه امسال درب كورس دور بهر علنی و غیرعلنی تو شعبه آغاز دادگستري کیفری یک استان محاکمه شد.
شعبه نخست دادگستري کیفری یک استان ته از رسیدگی به طرف اتهامات، حکم خوبي محکومیت در مظان اتهام و  اعدام تو ملاءعام از بغاز اجحاف به منظور با خشونت، عقوبت جسد از طرف كشتن عمدی و پانزده كلاس بازداشتگاه از حیث مردم‌ربایی و قريه دوازده ماه) و ۷۴ زدن تازيانه تعزیری از بغاز ربايش توأم با زجر، صادر کرد.
حکم صادر شده درنتيجه از آخر خواهی وکیل در معرض اتهام دوسيه پيشينه به سمت دیوان عالی کشور ايفاد و دروازه اندر شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور با تكذيب پايان خواهی، حکم محکومیت تأیید و تاكيد گردید.
اجرای حکم اعدام سعید ـ ط درب کمتر از جگرسفيد ماه دنبال از حدوث جنایت از حیث اجحاف به منظور با خشونت و عقب از گذشت نديده ترك اولیاء دم از اولویت اجرای حکم عقوبت ارتكاب شد. 
كشتار و بلا ستایش ـ دخت بچه ۶ ساله نی‌ریزی ـ دروازه اندر فروردین ماه امسال علت تألمات شدید روحی خانواده و اطرافیان مقتوله و همچنین جریحه دار ماندگار شدن ايستادن احساسات عمومی شد که آلت قضایی استان ايران پي از دستگیری كشنده مدخل سرپوش کوتاه‌ترین هنگام فرصت قرابت تناسب به سمت مدیریت دوسيه پيشينه، رسیدگی قانونی و تنبيه كارپرداز این جنایت رفتار کرد.

[ad_2]