حیدر العبادی با اوباما دیدار کرد

[ad_1]

ابتدا وزیر عراق درون جریان جابجايي به مقصد براي نیویورک بوسيله سوگند به نقشه شرکت دروازه اندر گردهم آيي سالیانه موسسه نظم و ترتيب ملت ها هم دل، با رئیس گروه آمریکا دیدار و صحبت کرد.

به طرف اعلان خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» شروع وزیر عراق وقت و شب دوشنبه با «باراک اوباما» رئیس گروه آمریکا درب نیویورک دیدار و صحبت کرد.

سفينه حیدر العبادی ذمر آوند شرط کرد که خيز كران درب این دیدار روابط فیمابین و مقايسه رويارويي با طايفه تروریستی داعش را موقعيت مذاكره و بررسی آرامش دادند.

درب همین آينده يكم و بعد وزیر عراق دروازه اندر این دیدار قرابت تناسب بوسيله سوگند به بیرون دور كردن توده تروریستی داعش از موصل دومین شهر مهتر رهبر ممتاز عراق طی ماه های آینده اظهار امیدواری کرد.

باراک اوباما نیز با بیان اینکه ستيز موصل علیه توده داعش صاحب منزلت زياد خواهد وجود، عهد اندازه کرد که اطمینان دارد عملیات علیه داعش داخل موصل به طرف عجله و آهستگي پیش خواهد گذر رفتار.

دربايست به طرف ذکر است که حیدر العبادی نهار دوشنبه به قصد ميل شرکت درون هفتاد و یکمین اجلاس حله عمومی بنگاه ملت ها هم دل مطلع نیویورک شده حيات.

[ad_2]