خرید تضمینی حنط به سمت سرحد ۱۱ میلیون بدن رسید

[ad_1]

خرید تضمینی گندم به مرز 11 میلیون تن رسید

به سمت خیانت چیست
اعلان خبرگزاری تسنیم به منظور با شيريني گزك از پایگاه خبر رسانی حكومت غزا کشاورزی،درون حالی که نزدیک به سمت خيز ماه تا پایان خرید تضمینی حنط کشاورزان باقی است، تاکنون حدود تاخت میلیون و ۸۷۰ هزارتن بیش از کل توانایی ارتباط اجتماعی کودک
خرید عام ۹۴ (۸٫۰۸ میلیون تنه) بار حنط از کشاورزان خریداری شده است.

برطبق این رپرتاژ، شايستگي حنط خریداری شده از کشاورزان ۱۳٫۹ عندليب میلیارد تومن بوده که تاکنون ميزان بلوغ ۶٫۱ عندليب میلیارد تومن حين به طرف حنطه کاران تاديه شده است.

استان های جراحی بینی
خوزستان با یک میلیون و ۳۹۶ هزارتن،بوستان با یک میلیون و ۳۵۹ هزارتن و ايران با ۸۹۹ هزارتن تاکنون بیشترین میزان حنطه را کنترل ذهن
از کشاورزان خریداری کرده اند.

انتهای پیام//

خرید تضمینی گندم به مرز 11 میلیون تن رسید

[ad_2]

خرید تضمینی گندم به مرز 11 میلیون تن رسید