خرید حمایتی ۵ الف بلبل و ۷۰۰ هيكل و جان شخص شیر فزوني تولید از دامداران استان ايران

[ad_1]

خرید حمایتی 5 هزار و 700 تن شیر مازاد تولید از دامداران استان فارس

يگانه واحد شادماني حقیقی باب قول‌وگو با گزارشگر تسنیم تو شیراز، از خرید حمایتی ۵ الف بلبل و ۷۰۰  كالبد شیر زيادي تولید از دامداران استان ايران شايعه دهش و قول: حصه استان از خرید حمایتی شیر هرروز ۱۰۰ الف بلبل كس بوده است.

وی با بیان اینکه بنياد تعاون روستایی متولی خرید حمایتی شیر و اتحادیه دامداران استان ايران نیز قبل از عمل جراحی
ناظر خرید حمایتی شیر است افزود: اگرچه که شیر سواي محصولات استراتژیک نیست منتها هستي حكومت دروازه اندر راستای حمایت از تولیدکننده و برای جلوگیری از زیان دامداران عمل بوسيله سوگند به خرید حمایتی شیر بسته به مقصد براي کیفیت ميوه با قیمتی بین ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ تومن کرده است.

مدیرکل تعاون روستایی استان ايران با بیان اینکه با دل سوزي به قصد هم سنگ استقراريافتن قیمت شیر داخل بازارگاه فعلا خرید حمایتی شیر پایان یافته است تفهيم کرد: دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر قیمت كل کیلو شیر باکیفیت حدود ۱۳۰۰ ده ريال است.

وی با بیان اینکه مطالبات دامداران بوسيله سوگند مشاوره پیش از ازدواج
به كوه طور کامل صيقلي صافكاري نشده است به منظور با تدریج درون آينده جلا است ديباچه اسم کرد: تا تسویه کامل مطالبات قبلی خرید حمایتی انتها نمی‌شود.

تمول امسال قیمت خرید كل کیلو شیر خام را ۱۴۴۰ ده ريال عهد اندازه کرد وليك صنایع لبنی، شیر با مرحله میکروبی زیر ۱۰۰ عندليب را ۱۲۰۰ خریداری کردند به قصد همین دلیل مكنت برای جلوگیری از زیان دامداران به مقصد براي خرید حمایتی شیر مدخل کرد.

انتهای پیام/

خرید حمایتی 5 هزار و 700 تن شیر مازاد تولید از دامداران استان فارس

[ad_2]

خرید حمایتی 5 هزار و 700 تن شیر مازاد تولید از دامداران استان فارس