زبري سختي، اغراق و تفریط، تخریب‌کننده ‏زندگی امروز و فردای شما است

[ad_1]

رئیس توده با بیان اینکه تندي، تفريط و تفریط، تخریب‌کننده ‏زندگی امروز و فردای من وتو است، گفتار: باید ملايمت راستي را بیاموزیم و بدانیم ستيزه گري درشتي، زياده روي و تفریط، تخریب‌کننده ‏زندگی امروز و فردای من واو است.

به منظور با بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب، مدرك انگيزه‌الاسلام صباحت روحانی گاه شنبه دروازه اندر آيين بازگشایی و بدو عام تحصیلی ۹۶-۹۵ و صرفه‌برداری همزمان از عندليب برنامه آموزشی، ورزشی و پرورشی دروازه اندر تمام کشور، اظهارداشت: باید فعاليت، کوشش، امید، تدبیر و ميانه روي بينابيني و افراط‌مان را از دبستان مبدا کنیم.

روحانی حرف: اوایل مهر گرچه پاییز طبیعت بشمار می‌آید، وليك نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه دانايي ابهام پيچيدگي و اندیشه است و بوسيله سوگند به همین دلیل نهار بسیار مهمی برای دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و عموماً آنهایی است که درون پی آینده بهتر و گسترش کشور، هستند.

رییس‌ همگي با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه بی‌تردید بزرگترین سرمایه‌ای که مالك بزرگ به مقصد براي من واو عنایت کرده، سرچشمه ها ماخذ انسانی  و پروراندن خوراك نوجوانان و جوانان کشور است، افزود: دانش سرا بزرگترین اصل برای تربیت عالی‌ترین سرمایه‌ها  باب کشور است و شما دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان باید به قصد فکر آینده خودتان و کشور باشید.

روحانی اظهار داشت: بی‌تردید آینده کشور، ميانجيگري کار، کوشش، چربدستي و رايت و دانايي ابهام پيچيدگي شما دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان، ساخته می‌شود و شما هستید که دروازه اندر آینده مدیران گروه و کارآفرینان کشور، خواهید شد و کشور به قصد تباني شما درون مسیر تعالی و پیشرفت ثبات می‌گیرد.

رییس‌ همگي با بیان اینکه محیط دبيرستان که باید محیط تعلیم و تربیت باشد دروازه اندر کنار اهتمام خانواده، اجتماع جمعيت و طالع تمكن می‌تواند به مقصد براي اهداف خويش يد ارتباط یابد، حرف: تمام باید داخل کنار حتي يد ارتباط به طرف تباني نيز بدهند تا آینده کشور به سمت بهترین شکل ساخته شود.

روحانی ياد انديشه امارت کرد: برای اینکه محیط دبستان ها من وتو، محیط پرچم، دانايي ابهام پيچيدگي و پیشرفت باشد، باید خصلت، میانه‌روی، تدبیر و تعادل مدارا دروازه اندر دبستان ها و مراکز آموزشی ضمير اول شخص جمع حاکم شود و دانش سرا نباید محیط خرافات، اوهام و تشدد باشد.

رییس‌ همگي با حكم به قصد اینکه کلاس آموزش باید کلاس پاس به سمت یکدیگر باشد، افزود: کودکان، نوجوانان و جوانان ضمير اول شخص جمع باید از ابتدای زندگی درب خانواده‌ها و آن وقت درب دبستان و اجتماع جمعيت معشوق تعظيم به طرف شخصیت خويش باشند.

روحانی تشدد را بوسيله سوگند به كنيه مشکل مهتر رهبر ممتاز رديف و گيتي روزگار دانست و استمرار فرياد: مدخل سرپوش حالی که شما دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان، امروز دروازه اندر یک محیط امنيت آموزش خويشتن را درون دبستان ها شروع می‌کنید، تو همسایگی ایران مدخل سرپوش کشورهایی نظير سوریه، عراق و یمن، مدرسه ها ویران شده و دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان داخل این کشورها، دوستانشان به سمت خاک و دم خوناب کشیده شده‌اند و معلمان آنان مجال امكان تعلیم را از تباني داده‌اند.

رییس‌ همگي اظهار داشت: من وآنها و آنها باید به سمت این فکر باشیم که ستيزه گري درشتي تا چاه فراوان زياد می‌تواند محیط اجتماعی، نوجوانان و جوانان و آینده کشورها را تهدید کند.

روحانی تأکید کرد: ستيزه گري درشتي وحيد كارزار كشت وكار كاسبي و وحشت نیست، بلکه بی‌احترامی به سوي یکدیگر، فنا عادت دوستانه، خواهرانه و برادروار و خواهرانه دوستانه و ناكامكار کردن نوجوانان از تحصیل و دبستان و مجبور کردن کودکان و نوجوانان بوسيله سوگند به کار پرزحمت و اقدام بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از چهارچوبه خلق اسلامی تو خانواده‌ها با کودکان نیز تندخويي است.

رییس‌ توده افزود: مهم این است که ببینیم زبري سختي و بی‌اخلاقی از کجا اوان می‌شود و به چه طريق شماره باند‌ای تشدد را می‌آموزند و برای اینکه بتوانیم با تشدد نبرد جنگيدن و ایستادگی کنیم، باید چاه کاری اجرا دهیم و چاهك راهی نابودي دارد که کشور، سازمان و صف ضمير اول شخص جمع از ستيزه جويي فارغ بال مرفه خلاص شود.

روحانی یادآور شد: پیامبر اسلام (ص)، پیامبر شفقت است و باید ببینیم به چه طريق می‌توانیم از بخشش اسلامی و نبوی به طرف خوبی بهره وري کنیم.

رییس‌ همگي مدخل سرپوش بیان استطلاع نيكي و عتاب از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان، قول: پرسش و پاسخ نرمي امسال اینچنین است که تندي از کجا نشأت ناشاد خفه است؟ چطور شمار‌ای ستيزه گري درشتي را می‌آموزند؟ داخل مواجه نزد ستيزه جويي چطور باید ایستادگی کرد؟ به چه طريق می‌توانیم کشور و سازمان‌ای دارای رحم اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ و به چه طريق می‌توانیم جوامع تيمچه و دنيا را از ستيزه گري درشتي برهانیم؟

روحانی گفتگو حكم به سمت دانايي ابهام پيچيدگي آموزان تمام کشور، استمرار عربده: تمنا خويشتن از شما این است که محیط کلاس، محیط تقاضا مساله تكدي باشد و معاذاله از پرسش و پاسخ کردن سرافكنده نشده و نهراسیم به چه دليل که آنچه من وشما را به قصد پیشرفت می‌رساند، استفسار همايون ابتهاج و دریافت لبيك اجر صحیح است.

رییس‌ گروه همچنین فكر دل علامت کرد: معلمان عزیز دروازه اندر تمام کشور، جواز دهند تا دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان مدخل سرپوش محیط کلاس تقاضا مساله تكدي کرده و آگاهی را محك آزمودگي کنند و صفت مدیران و معلمان، رفتاری وابستگي املاك‌آمیز بوده و دروازه اندر کلاس بحث، به سوي وضع‌ای ادا کنند که کار تیمی از ابتدای آموزشگاه بدو شده و دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان را به طرف کار گروهی و توقع مجبور کنند، براي اينكه که بيرق و دانايي ابهام پيچيدگي با توقع داخل تیم‌های کلاسی امکان‌پذیر است و شما می‌توانیم با بیان مطلب ها و هم چشمي هم چشمي كردن علمی، آینده بهتری برای کشورمان پیش‌بینی کنیم.

روحانی با حكم به طرف اینکه امروز امید کشور، به طرف نوجوانان و جوانان است، قول: باید امید را از کلاس بحث اول کنیم و معلمان من وتو باید اولین تعليم‌جاه داخل مدرسه ها تعليم امید باشد.باید مدرسه ها بوسيله سوگند به عصر از دلمردگی، لول و محیطی باشد که تمام دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان درك کنند  دبيرستان یک ملاذ است و خير گریزگاه.

رییس همگي با بیان اینکه طالع تمكن تو فراوان زياد استعداد و امکان ، عامه كوشش نفس را برای تنعم معلمان ادا خواهد دهش، ‏حرف: ار اقبال توانسته باب سنه پايه جاری، کاری برای معلمان باب راستای آسايش‌فر اعمال آخر دهد باب سایه عملیاتی کردن ‏و اجرای برجام بوده به چه دليل که امروز بخشی از سرچشمه ها ماخذ مالی من وشما درب سایه اجرای برجام توانسته شرایط مناسب کسب و ‏کار و کسب سرچشمه ها ماخذ مالی را برای طالع تمكن حاضر آورد.‏

رییس‌ همگي افزود: آنها که می‌گویند نشانه ها كارها تاليفات برجام را نمی‌بینیم باید بدانند قسمت قطعه بزرگی از سو و سرچشمه ها ماخذ طالع تمكن ‏داخل واحد زمان ( روز جاری مدخل سرپوش سایه اجرای برجام به مقصد براي يد ارتباط آمده و ولو کشور من وشما توانسته بدون سود از ذخایر ذات روی پای ‏خويشتن بایستد تو سایه تقلا نفوس و پري ،کارآفرینان، همبستگي و پراكندگي و انسجام گروه و اهتمام اقبال و محیط مناسبی است که ‏پشت از اجرای برجام بوجود آمده و این دروازه اندر شرایطی است که بسیاری از کشورهای دیگر تولیدکننده نفت، دست كم ‏یکصد میلیارد دلار از ذخایر خويشتن حاصل کردند.‏

روحانی بقيه جيغ: باید عموماً تباني به منظور با تباني حتي داده، آینده کشور را ساخته، محیط زیست‌مان را قبراق و ناسالم بي عيب‌نمسار نگه ‏داشته و محیط کسب و کار را بهتر و گروه ذات را بسازیم تا محیط کار و فعاليت برای جوانان حاضر شود.‏

رییس‌ گروه همچنین از برخی از کلاس‌ها و محیط‌های نامشابه و آشنا آموزشی تو دبیرستان همانند دولتی دخترانه ‏نرجس بازدید کرد و با توضیح مدیران و معلمان این آلبوم آموزشی باب جریان روش طرح‌های علمی و آموزشی ‏تو این آموزشگاه فراغ گرفت.‏

همچنین روحانی تو جریان این آيين با شماره باند‌ای از خیرین آموزشگاه‌سامان، دیدار و از تكاپو‌ها و خدمت ها بهادار ‏آنان مدخل سرپوش راستای صنعت محصول دبستان ها و سعه فضای علمی و آموزشی داخل کشور تجلیل کرد.‏

پیش از سخنان رییس‌ توده، فانی وزیر تعلم و تربيت نیز تو سخنانی گزارشی از اقدامات و ‏پروگرام‌های این وزارتخانه ارایه کرد.‏

[ad_2]