بيم ورشکستگی صناعت دوا درمان/داروی ایرانی ۱۶برابر ارزانتر از خارجی

[ad_1]

خطر ورشکستگی صنعت دارو/داروی ایرانی ۱۶برابر ارزانتر از خارجی

ارتباط موثر زوجین
سه جثه از يد ارتباط اندرکاران حوزه دوا درمان، ارتباط به مقصد براي مشکلات پیش روی ساختن داروسازی کشور آگهي دادند و قیمت داروی تولید در را مهمترین خراميدن تو مسیر ورشکستگی این صنع خطاب کردند.

خبرگزاری عنف ، جماعت گروه – حبیب احسنی آقازاده: فن داروسازی به مقصد براي نام آدرس پاشنه آشیل نظم ارتش تندرستي بهبود تلقی می شود و از این صورت، تصوير شرکت های داروسازی مدخل سرپوش تامین نیازهای دارویی کشور، از اهمیت بسزایی متمتع است. باب این بین، رابطه تسلط اندرکاران حوزه علاج زهر، احسان این عقیده اند که سبك مماشات كردن قیمت داروی تولید باطن، موجب انهدام و نابودی این حرفه خواهد شد.

عباس کبریایی مولود، شادورد حامدی تاب و محمد عبده مولود، سه پيكر از تباني اندرکاران حوزه دوا درمان درون کشور هستند، که خراميدن های صناعت داروسازی برای مدخل به مقصد براي بازارهای جهانی را مناسبت مناظره و بررسی آرامش دادند.

وضعیت شرکت های دارویی دروازه اندر ایران

دکتر عباس کبریایی فرزند رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران باب شروع و انتها با رمز كنايه به قصد فعالیت ۱۰۵ شرکت داروسازی باب زمینه تولید داروهای ساخته شده و ۵۰ شرکت که ماده ها مخدرها(هروئين و ) اولیه دارویی تولید می کنند و همچنین ۵۰ شرکت باب زمینه بسته بندی و ماده ها مخدرها(هروئين و ) جانبی دوا درمان تو کشور، سخن: باب همه بسامان آسوده خاطر درب حدود ۲۰۰ شرکت دروازه اندر تكنيك دارویی کشور سرگرم فعالیت هستند.

وی با نام آدرس این سوژه که زنجیره دانايي ابهام پيچيدگي علاج زهر به مقصد براي كوه طور کامل دروازه اندر کشورمان باژ شده است، تاکید کرد: دانايي ابهام پيچيدگي صناعت داروسازی دروازه اندر حدی است که ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور از طریق تولیدات تو تامین می شود.

کبریایی مولود درب عین آينده از رويه قیمت گذاری داروی تولید اندرون گلایه کرد و افزود: داروی تولید در ۱۶ مساوي ارزانتر از همانند ارزان خارجی است و این گلایه ای است که حرفه داروسازی از حكومت حفظالصحه دارد. زیرا، معتقدیم که این مسافت فرجه جدايي خلال قیمت گذاری می بایست کوتاه می شد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران با ديباچه اسم این قضيه که سختگیری حكومت حفظالصحه مدخل سرپوش افزایش قیمت داروی تولید اندرون وسيله باني می شود نشو فن علاج زهر تو کشور متوقف شود، اظهارداشت: گر وضعیت بوسيله سوگند به همین روال بقيه یابد، صنایع دارویی کشور دستخوش فروپاشي و ورشکستگی خواهد شد. این باب حالی است که داروی خارجی سوبسید می گیرد.

قناعت مقاومتی و صناعت علاج زهر

کبریایی مولود تو استمرار به سمت هول هيبت صناعت داروسازی کشور تو قناعت مقاومتی نظر امر کرد و سخن: صناعت داروسازی مصداقی از قناعت مقاومتی است، به سمت‌طوری‌که داشته این فن علت شده تو عام ۹۴ بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور ميانجيگري ساختن داروسازی دروازه اندر اندرون تامین شود و يگانه فقط ۲ درصد داروهای وضع مرحله نیاز بیماران، وارداتی بوده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران با بیان این قضيه که ۹۸ درصد داروهای تولید درون خانه دار تك ۷۰ درصد هراس ریالی بازارگه دارویی کشور را دارند، قول: ۳۰ درصد باقی مانده ترس ریالی سوق و ميدان معامله دارویی کشور، برای ۲ درصد داروهای وارداتی خاص دارد.

قیمت داروی ایرانی باب مقایسه با داروهای خارجی

به سوي كلام بيان کبریایی مولود، فرق قیمت داروی تولید باطن و وارداتی به مقصد براي ۱۶ متساوي می گروه بهره، به سمت‌طوری‌که شايستگي ریالی داروی تولید در ۶ درصد نوع وارداتی است.

وی نيكويي و سيئه صدق حاجت بازنگری درب سیاست های قیمت گذاری علاج زهر درون کشور تاکید کرد و افزود: صناعت داروسازی مدخل سرپوش صورتی می تواند از ديدن اقتصادی از ظرفیت ها و فرجه ها سود کند که تصمیم گیری ها تو اختیار این صنع باشد.

کبریایی فرزند با ايراد از اینکه انضباط بانکی کشور مدخل سرپوش پرستش طاعت و خيانت پرستاري تولید نیست، قول: صنایع دارویی بیش از آنکه منفعت عبيد باشند به منظور با بانک ها هزینه تسهیلات صيقلي صافكاري کرده اند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، اظهارداشت: دروازه اندر حقيقت، صنع داروسازی برای بانک ها کار کرده است.

تاخیر تو كارسازي مطالبات شرکت های دارویی

کبریایی مولود، یکی از مشکلات پیش روی شرکت های دارویی را «نقدینگی» آغاز کرد و افزود: كارسازي های بیمارستان های دولتی بوسيله سوگند به شرکت های دولتی با تاخیرهای طولانی موعد پايان می شود، به سوي‌طوری‌که جرم مطالبات شرکت های دارویی از بیمارستان های دولتی از ناحيه زمين ۲۰۰۰ میلیارد ده قران گذر ردشدن کرده است.

احتياج مبالات بوسيله سوگند به کیفیت تولید باطن

دکتر شرير عدل حامدی طراوت آلت هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، دروازه اندر بقيه این میزگرد، حرف: چنانچه می خواهیم از ساختن داروسازی کشور حمایت کنیم، می بایست به سمت فصل صرفه جويي مقاومتی به سمت ديباچه اسم یک اصلی کلی باب تكنيك داروسازی دل سوزي کنیم.

وی با بیان این سوژه که دوا درمان با تندرستي بهبود بیمار درون مراوده است، افزود: بنگاه خوراك و علاج زهر، بسته حمایتی با منظور آرمان ارتقای کیفیت داروهای تولید درون پیش عبد است و مدارک مختلفی حاضر است که علامت می دهد داروهای بیولوژیک، معقد العلاج و برگزيده، مختار بوسيله سوگند به تحقيقات بالینی هستند.

قالب حرفه دوا درمان مشکل دارد

دکتر محمد عبده فرزند کارشناس فن داروسازی کشور که امتحان مدیریت دارویی باب موسسه نظم و ترتيب خوردني و دوا درمان را دارد، تو بستگي با فن دارویی کشور، قول: وظیفه طالع تمكن و حاکمیت، بسترسازی است. داخل حالی که مشکل اولیه تكنيك داروسازی کشور داخل سیستم بانکی است که هنوز حل نشده است.

وی امتداد فرياد: ساختارهای صنع داروسازی کشور مدخل سرپوش GNP مشکلات عدیده ای دارد.

عبده مولود افزود: چنانچه می خواهیم مدخل سرپوش گستره بین المللی كامكار باشیم باید صلاح طاعت بخشش بالذات گاید لاین های آنها پیش برویم.

وی با ديباچه اسم این موضوع که صادرات دوا درمان پروسه اعلا بنفسه را دارد، گفتار: یکی از مشکلات شرکت های دارویی بهر دولتی برای پيش دروازه اندر بازارهای خارجی، تغییرات مدیریتی است.

قرار مدخل به سوي بازارگه دارویی كره ارض

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران با رمز كنايه به منظور با قضيه صادرات دارویی، قول: نظامات اداری و پیچیده ای درون انس با کارآیی و اثربخشی داروها هستي نفس دارد که می بایست رعایت شود.

کبریایی مولود باايمان است که انس با کشورهای ماخذ تولید کننده علاج زهر از اهمیت بالایی برای صادرات علاج زهر بهره ور است. همچنین، منصرف كردن گواهینامه های بااعتبار از اروپا و… می تواند بوسيله سوگند به تكنيك داروسازی کشور کمک کند.

وی افزود: بدون افراط می گویم که دروازه اندر چهره زي نمايندگي عامل های بین المللی داخل کشورمان، بیش از ۵۰ درصد شرکت های داروی شما از بازرسی های شعبه های اروپایی مباهي بیرون می آیند.

کبریایی مولود با بیان این مقصود جريان که مدیران دستمزدی خیلی دلبستگي صادرات ندارند، گفتار: عند دروازه اندر بازارهای صادراتی ریسک است. داخل اینکه اقبال باید زمینه های تعويض پولی با کشورهایی که خواسته ها صادرات من وايشان هستند، تامین کند.

وی بقا قسط: شرکت های دارویی شما حتی برای رسيد بوسيله سوگند به رسته عراق که همسایه ماست، مشکل دارند. بعد از برجام، می بایست دروازه اندر فقره سيال سازی صادرات علاج زهر اهتمام شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران اظهارداشت: یکی از خطاها باب حوزه صادرات علاج زهر، این است که تمرکز روی باختر و اروپا شکل دلتنگ است.

کبریایی مولود افزود: درون حالی که منفعت رسمی تو داروسازی ۲۰ درصد و هزینه مالی بالای ۲۳ درصد است و رمق صادرات بود ندارد.

کیفیت یک مناظره ملیتی نیست

داخل استمرار حامدی ناز تنور با بیان این مراد که کیفیت دوا درمان یک گفتگو ملیتی نیست، گفتار: کیفیت دوا درمان، سازمان مدار است.

وی قیمت دوا درمان را مهمترین سوال جريان دروازه اندر صادرات دانست و افزود: سبك توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن داروی ایرانی، برای پزشک که صرف کننده علاج زهر تلقی می شود، ابهام ایجاد می کند.

حامدی چين با تصوير زمينه این مبحث که وقع چرانيدن پزشکان کشور قرابت تناسب به طرف داروهای تولید اندرون تغییر کرده است، گفتار: داروی «هرسپتین» برای خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سینه، همسان تعزيه ای از موفقیت داروی تولید اندرون است که باب زمان حال و ماضي حاضر با بود برند اصلی تو کشور، بالای ۸۰ درصد تيمچه این دوا درمان درب اختیار نوع ایرانی سكون دلتنگ است.

هزینه های تولید علاج زهر درون آينده افزایش است

عبده مولود با شهرت این مقصود جريان که هزینه های تولید دوا درمان دروازه اندر آينده افزایش است، قول: بدبختانه عوامل قیمت گذاری داخل اختیار کارخانه تولید دوا درمان نیست. یعنی، شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد حمایتی برای صناعت داروسازی نابودي ندارد.

وی با بیان این موضوع که درب جميع جای دنیا بیمه های پایه یکی از مهم ترین اعتبار مدخل سرپوش زمینه تداول شرکت های دارویی هستند، افزود: کم توانی و ناتوانی بیمه ها فاکتور تاثیرگذاری است.

عبده مولود، مهمترین خرامش شرکت های دارویی را بدهی مراکز درمانی دولتی خطاب کرد و حرف: آژانس پيشكار رکود مدخل سرپوش زنجیره تامین علاج زهر، بیمارستان های دولتی هستند که انباشت بدهی دارند.

خطر ورشکستگی صنعت دارو/داروی ایرانی ۱۶برابر ارزانتر از خارجی

[ad_2]

خطر ورشکستگی صنعت دارو/داروی ایرانی ۱۶برابر ارزانتر از خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

*