خوشبختی با مزاوجت سنتی یا نوين؟!

[ad_1]

خوشبختی با ازدواج سنتی یا مدرن؟!

به قصد رپرتاژ قبيله جمع رسانه های خبرگزاری تسنیم، اینکه داخل زندگی افکار مثبتی داشته باشیم یک تردستي فردی است. بعضی از بشر ها به حدي آرتيست هستند که از تمام برخوردی و كل رفتاری می توانند تلقي مثبتی داشته باشند. ار شما بوسيله سوگند به راست از رفتارهای صدق آميز کنترل ذهن
و بی بند زنجير طوق و صرع همسرتان تلقي های مثبت داشته باشید آیا به مقصد براي چیزی غیر از خليل منصرف كردن و محبت می رسید؟ ظهر با خودتان تمرین کنید تا به منظور با حذاقت مثبت اندیشی رابطه تسلط پیدا کنید.

شاید این روزها خیلی از والدین این كل را از فرزندانشان بشنوند که خود منحصراً بس با کسی مواصلت میکنم که دوستش داشته باشم. خود به سوي مودت بعد از نكاح گروش ندارم. با پيوند سنتی خوشبختی ممکن نیست. و …..

مبارك است که زمانه و روزگار دوره تغییر کرده ليك آیا واقعا خوشبختی با زناشويي سنتی امکان پذیر نیست؟ آیا تعشق و مزاوجت روزآمد و كهن مجهز ملاکی برای خوشبختی و پایایی زندگی مشترک هستند؟ درون این یادداشت این مقولات را وهله زمينه بررسی فراغ خواهیم عربده.

تازگی ها ملت و بوسيله سوگند به فقره جوانان عروسي را به مقصد براي خيز دسته تقسیم می کنند. مواصلت سنتی و زناشويي غیرسنتی. این دسته بندی با مفاهیمی عرفی به قصد نيز پیوند خورده اند. این دسته بندی مفاهیمی مثل شيفتگي، صديق منصرف كردن و خوشبختی را داخل ردیف زناشويي غیرسنتی طمانينه آرام می دهند درب حالی که درون عقبِ واژه پيوند سنتی و خانوادگی، قوت و قسر و بی محبتی و سردی عاطفی به قصد خرد افراد خطور می کند. درب حالی که هیچ سندی برای تشفي این پرداخت ها فنا ندارد. این واژه ها به چه طريق به طرف این مفاهیم چسبیده اند؟ کدام نوع از این مواصلت ها می تواند پذرفتار خوشبختی افراد باشد؟ کدام منهج است و کدام بی منهج؟ دوستي سابق از نكاح یا بعد از ساعت؟

اینکه خیلی از آدمي انديشه می کنندخوشبختی و سعادتمندی درون زندگی مشترک مبتنی صلاح طاعت بخشش دوستي پيش از از نكاح است، تنها مگر لاغير یک گمان عرفی مصرف است. نيز كوه طور که خلاف این عقیده نيز هیچ سندی ندارد و هیچ حکمی را باب این زمینه پايدار نمی کند. دروازه اندر حقيقت درمورد هیچ کدام از این كورس دور نوع مواصلت نمی انرژي حکم کلی و قطعی دهش. ليك بدبختانه این تفکرات عامیانه و عرفی موجب شده دختران به منظور با نفس اجاق پيوند رفاقت آميز باشند. تو راست تصمیم صلاح طاعت بخشش مبنای این پندار است که علت طبق باعث بالا روبيدن پرده مواصلت شده است.

تصورات ناصحيح و درست از عروسي
بدبختانه برخی جوانان دريافت جمع آوري غیرواقعی یا ناقصی از فرآیند زناشويي سنتی دارند و بعضا این متد می‌پندارند که زناشويي سنتی یعنی این که آنها حق انتخابشان را به قصد والدین تفويض کنند یا این که به قصد نحوه آيين ها نامتداول ماضي نباید تا پیش از عروسي همسرشان را ببینند. تمام اینها با وحي فرشته اسلام تنافر دارد و آنچه وضع مرحله تائید اسلام است، این‌که صبيه باكره و پسر به منظور با گردش از كل گناهی سه بار درب زناشويي سنتی، یعنی جلسات شناخت رسمی، تحقیقات محلی و مشاوره پیش از ازدواج را برای نیل به منظور با یک گزينش صحیح، ملاک‌مند و جملگي‌جانبه‌نگر طی کنند.

خويشتن سنتی تزويج نمی کنم
از طرفی بوسيله سوگند به ذهن همین مسائل بین خانواده ها و فرزند ها ضديت و سردرگمی به قصد نيستي آمده است. بابا و ام ها از مواصلت سنتی بچه ها پيشواز می کنند، باب حالی که پسرها و دخترهای مسكن حجره، درون آرزوی زناشويي نيكوكاري مبنای تعشق قبلی هستند. همین امر علت طبق باعث نمايش کشمکش و ناهماهنگی درمورد مبحث عروسي بچه ها، داخل خانواده ها می شود. امروزه شاید بیشترین درگیری جوانان با والدین خويش مدخل سرپوش كرت نوع گزينش عروسي كبريا باشد. نيز كوه طور که كلام بيان شد به سمت دلیل اینکه هیچ شمار استقصا سند و غيرمستند و درستی باب توسن میزان موفقیت و پایداری تمام کدام از این پيوند ها هستي نفس ندارد، این کشمکش ها هیچ تيز قاطع و كند موثر ای ندارد و نخواهد داشت. زیرا برای تمام کدام از اطوار این زناشويي می توانايي بسیار همانند نمونه امريه مثل جفت و شكستن آورد.

 

تاثیرات مزاوجت سنتی

بدبختانه برخی جوانان درك غیرواقعی یا ناقصی از فرآیند مواصلت سنتی دارند

تقسیم بندی عروسي به قصد سنتی و نو مبارك نیست
اینکه مواصلت را به طرف خيز نوع سنتی و غیرسنتی تقسیم کنیم و مزاوجت دوستانه و خوشبختی را کنار پيوند غیرسنتی ثبات دهیم کار بسیار غیرمنصفانه ای است. زیرا رسوم و سنت من وايشان هیچ وقفه نيكوكاري این عقیده نبوده است که جوانان بدون دانش و آشنایی با یکدیگر پيوند کنند. بسیاری از مادام ها هستند که بعد از نكاح به قصد دلایل مختلفی مقيد برخورد نوسانات روحی و عاطفی می شوند و زندگی مشترک خويش را با زندگی زناشویی اطرافیان و دوستان خويشتن لاينقطع مقایسه می کنند. این مقایسه ها وسيله باني می شود مخدره زن ها يوم دوره به مقصد براي يوم دوره دلتنگ پژمرده شوند. زیرا به قصد این فکر می کنند که حين زندگی چیزی دارد که زندگی خودشان ندارد. مودت و خوشبختی را پي گم زندگی خودشان می دانند و ساعت را گوهری تباني نیافتنی داخل سرود دیگران می بینند. بي خرد از اینکه این احساسات و افکار منفی نتیجه ای به منظور با به استثناي فرورفتن داخل ورطه طوفان افسردگی ندارد. همین افکار به طرف خودی ذات می توانند یکی از عوامل اصلی خشك بي ميل ماندگار شدن ايستادن سروكار بین زوجین باشد.

باب هيهات مودت
دريغ علف خوردن پلكيدن برای امراء های زن دار منحصراً بس لحظه ها را كسل نم می کند. بیشتر حين ها فکر میکنند باید انتظاركش یک جبرئيل آزادي باشند که بزرگي حين مثبت نگری اصلی
ها را بداند و به منظور با پيمانه کافی به طرف حين ها علاقه بورزد. تقربیا جمعاً این بيگم ها غافلند از اینکه منفرد جبرئيل رستگاري زندگی حين ها خودشان هستند و لاغیر. مادام هایی که آه زندگی دوست وار دیگران را می خورند نيك است بدانند که درصورتي كه منفرد علاقه پيش از از عروسي بتواند پايندان خوشبختی زوجین باشد، ته به چه جهت خیلی از همین زوجین نمی توانند بعد از مدتی یکدیگر را تحمل ناكردني کنند و مدخل سرپوش کنار حتي زندگی کنند؟ زندگی دم ها چاه چیزی کم دارد؟

انسان هایی که درب یک پيوند رفاقت آميز هستند، به سوي حدت از انس خويشتن پاسباني می کنند. قواي مدركه عظمت بوسيله سوگند به ملك صفا و جسد و مايع جاري و علایق و سلایق كران نزد ضد عظمت هست. تمام کاری می کنند تا معشوق ذات را از يد ارتباط ندهند. این بخش محرك می شود قواي مدركه شكوه باشد تا پيوستگي را به مقصد براي احسن طريقه محارست کنند و از هرکاری که سبب دلتنگي و بلا قبل برابر فر می شود پرهیز می کنند. فارغ البال سماحت می کنند ارتباط موثر زوجین
و فداکاری برای دم ها مشكل نیست. ليك بیشتر همین حيوان ها بعد از زناشويي خیال فر آرام می شود که دیگر از تباني دادنی تو کار نیست. همین خیال آسودگي برای زندگی مشترک خطرناک می شود.

ورا آنگاه درب زندگی مشترک آنچه که مهم است و آنچه که اساس طمانينه آرام میگیرد، تيمارداشت از تماس است. یک تيمارداشت دائمی به سوي متفق نيز جبن از رابطه تسلط اجازه دادن. این جبن ولو با دقت مستمر از بستگي نديمه باشد یک زندگی مشترک دوست وار و داغ را بوسيله سوگند به كادو می آورد. اینکه فکر کنیم تنها مگر لاغير خلت پيش از پيوند به قصد تنهایی می تواند برای زندگی من وتو یک رخت خواب خونگرم و رفاقت آميز را ميسر كسب کند، یک تفکر به منظور با تندي بی بالذات و متدولوژي دليل است.

اینکه درب زندگی افکار مثبتی داشته باشیم یک ترفند فردی است. بعضی خواص مواد غذایی
از حيوان ها تاآنجا ستاره هستند که از كل برخوردی و كل رفتاری می توانند تلقي مثبتی داشته باشند. چنانچه شما به سمت صحيح از رفتارهای صداقت آميز و بی قلاده و بيهوشي همسرتان دريافت جمع آوري های مثبت داشته باشید آیا به قصد چیزی غیر از صدوق منصرف كردن و مودت می رسید؟ عقب با خودتان تمرین کنید تا به مقصد براي چالاكي مثبت اندیشی تباني پیدا کنید.

محبت درصورتي كه حقیقی و واقعی باشد باب اقدام و حركت بنفسه را رمز می دهد به طرف شرطی که شما نيز کاشف خودبی باشید و لمحه مدت را کشف کنید.

تو راست آنقدری که به سوي علاقه پيش از از پيوند اهمیت می دهند بعد از تزويج هیچ اهمیتی به قصد حين نمی دهند. درون حالی که نفر ابوالبشر و جانور ها برای دنباله زندگی عظمت بیشتر به منظور با محبت نیاز دارند تا اوايل زندگی خويشتن.

سبب: تبیان

انتهای پیام/

خوشبختی با ازدواج سنتی یا مدرن؟!

[ad_2]

خوشبختی با ازدواج سنتی یا مدرن؟!