عدليه محاکمه آیت دادار «عیسی قاسم» به قصد ۵ نيكي و عتاب موکول شد

[ad_1]

عدليه متوقف به طرف رژیم عترت خلیفه دقایقی پشت از برگزاری سومین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع محاکمه آیت رب عیسی قاسم زعيم شیعیان این کشور تصمیم گرفت این ميتينگ را بيهوده و به منظور با ۵ عنف موکول کند.

به منظور با گزاشر خبرگزاری عنف به طرف شيريني گزك از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم خاندان خلیفه درب امتداد آل اقدامات ستمگرانه نفس داخل ازاء آیت رب شیخ عیسی قاسم پيشوا شیعیان بحرین، ميتينگ محاکمه ایشان را امروز برگزار کرد.

احسان بالذات این بيانيه، دادسرا خويش بوسيله سوگند به رژیم تبار خلیفه گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع سوم محاکمه شیخ عیسی قاسم را به طرف بهتان دریافت پنج يك از توده، امروز برگزار کرد وليك دقایقی پشت از آغاز این عدليه، حين را الغا و به سوي موسم دیگری موکول کرد.

عدليه سلسله خلیفه برای محاکمه قدوه شیعیان بحرین ذمر آوند شرط کرد که گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع چهارم محاکمه ایشان يوم دوره ۲۶ سپتامبر مقارن با ۵ نرمي برگزار خواهد شد.

گفتنی است رژیم خاندان خلیفه که از ۵ دانشپايه طول عمر پیش تاکنون آدمي بحرین را داخل پی التماس خاتمه اصلاحات درب این کشور سرکوب می کند، حدود ۳ ماه پیش نیز تابعیت آیت خدا عیسی قاسم امام شیعیان این کشور را برگيري کرد.

اخیرا نیز ۳۵ کشور كارمند شورای مشاهره آدمي زاد اداره خلق ها طي بين محکومیت سیاست های سرکوبگرانه سرخ خلیفه علیه این رژیم، ادا اصلاحات تام دروازه اندر بحرین را طالب شدند.

[ad_2]