«دالاهو» خلد تاریخ و طبیعت؛از زیبایی «ریجاب» تاشگفتی حصار یزدگرد

[ad_1]

«دالاهو» بهشت تاریخ و طبیعت؛از زیبایی «ریجاب» تاشگفتی قلعه یزدگرد

کرمانشاه- دالاهو تو استان کرمانشاه با زیبایی‌های مقصور بوسيله سوگند به يكتا طبیعی و نوشته ها پيامدها تاریخی و باستانی مينو پي گم تاریخ و طبیعت کشور بوده ولي حين‌متد که باید معرفی نشده است.

خبرگزاری مهرباني – طبقه استان‌ها: «دالاهو» كنيه شهر و ناحيه رده بازار‌ای نزه و بي طراوت با عصير حل‌های غلغله كنان باب استان کرمانشاه است که دروازه اندر کنار طبیعت بی‌نظیر، هويت عرضه رگه تاریخی و باستانی منحصربه‌تك از دوره نامشابه و آشنا همچون رئيس آغوش اسلام این رديف را چشمگير کرده است.

دالاهو با مرکزیت شهر «کرند مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور» درب باختر کرمانشاه رسم داشته و با ۱۹۰۰ کیلومتر سطح اندازه گيري و ۱۵۴ آبادي، ۵۴ عندليب شخص جمعیت را داخل خويشتن جای‌داده است.

دالاهو از اعتبار کوهی دلگير‌شده و لنگه در گروه مشاهده اهالی بومی صف این اسم تلفیقی از تاخت واژه «منحني عقاب» و «جيران» است، واژه‌هایی تو گویش کُردی و لکی که تقریباً تو ساعت رديف رایج است. كركس بوسيله سوگند به معنای مواخذه بوده و دم‌وضع که پیداست تنبيه‌ها و آهوان بسیاری تو این کوه هستي نفس داشته و به طرف همین دلیل كنيه این کوه مخفي را دالاهو گذاشتند.

اهالی تيمچه دالاهو از طوایف گوران کرندی، باباجانی و بان زرده و اصل کرد با گویش کُردی است مسلماً ساکنان با گویش لکی و… بازهم تو این ناحيه رده بازار لياقت و عدم دارند که درون اقلیت هستند.

دالاهو از تماشاگاه اکوتوریسم یکی از بلد‌های زیبای ایران است و می‌تاب خواست کرد که طبیعتی بوسيله سوگند به زیبایی شكل ایران درون صف دالاهو نابودي دارد که حقیقتاً تا به منظور با این دقيقه بازهم ناشناس مانده است.

ریجاب برگی خوشگل از بياض طبیعت کرمانشاه

 یکی از بهترین منطقه ها که پتانسیل باستانی و اکوتوریسم دارد ریجاب و درواقع نيز «ریژآو» به مقصد براي معنای ریزش محلول ذوب خوي بزاق است، چراکه عصير حل تو این صف بوسيله سوگند به فراوانی یافت می‌شود.

دنبال از ریجاب از گورستان ابودجانه می‌گوییم که از دارالرحمه‌های پيشوا اسلام به سوي نمره اندازه می‌آید و دروازه اندر شهر ریژاو فراغت دارد. تعدادی گور درب این خاكستان فنا دارد که به سمت سبک چهارطاقی دوران ساسانی ساخته‌شده، داخل میان قبور این گورستان خانه‌ای دیده می‌شود که میان اهالی به سوي ابودجانه معروف است و از پاس بسیاری نزد آنان رستي خوار است.

استحكامات یزدگرد اثری تعجب‌انگیز خوبي اوج کوه دالاهو

بعدازآن بوسيله سوگند به قصر یزدگرد می‌رسیم، یکی از عجب‌انگیزترین و مرموزترین صرح‌های عهد ساسانیان؛ که حقیقتاً هنوز عتيق شناسان و آنان که دستی داخل کار دارند به مقصد براي اشاره و رموز حين پی سلحشور‌اند و فعلاً گمنام است.

این ارگ باانسجام صحيح به منظور با دوران ساسانی و به سوي یزدگرد سوم آخرین شاهنشاه ساسانی خويش است که فرموده می‌شود باب زمانه دوره نهب اعراب به سمت ایران یزدگرد ساسانی و دخترش بيگم درب این دژ مأمن گزیدند و به مقصد براي این دلیل آوازه كاخ، یزدگرد شد.

ولو بيم داشته باشید به قصد قصر یزدگرد قله بزنید از طبیعت‌گردی بی‌نصیب نخواهید ماند. مسیر دسترسی به مقصد براي این حصار تاریخی از بيشه‌های خرم بلوط می‌گذرد و برای رسیدن به مقصد براي لحظه باید کوه‌پیمایی کرد تا دروازه اندر مکانی مرتفع به طرف كاخ یزدگرد رسید.

آبشار پیران (ریجاب) رونق‌ای تعجب‌انگیز از زیبایی‌های طبیعت

بعد از صرح یزدگرد آبشار پیران درون این ناحيه رده بازار توقع عزيز‌نوازی می‌کند که حقیقتاً جميع گردشگران از دیدن این آبشار كليك انقوزه‌به سوي‌دهن مانده و از این‌عموماً زیبایی متحیر از توانايي خالق هستی می‌شوند. آبشار پیران منحصربه‌تك است و مدخل سرپوش تمام ایران نظیر ندارد.

به منظور با گور «بابا یادگار» می‌رسیم. این مثوي درست و نامربوط به طرف یکی از زاهدان اسمي است ولي برخلاف نامی که دارد «بابا یادگار» حتی تشکیل خانواده حتي نداده و فرزندی نداشته است با این آينده دروازه اندر میان اهالی رديف به مقصد براي بابایادگار معروف است.

این موقعيت زیارتی و تفریحی بوده و گورگاه یکی از پیران باتقوا را دروازه اندر خويشتن جای‌داده و یادگار یکی از یاران فرمان روايي اسحاق بوده است که چند روزی از سن پیروانش خاك حتي آمده و رسوم و آیین‌های سنتی خويشتن را انجام می‌کنند. این قبر باب روستای «بان زرده» کرند حقيقت‌شده و نزدیک صرح است.

بعدازآن به طرف مسجد عبدالله راس و آغاز زندگي می‌رسیم، یکی از تاریخی‌ترین مسجدها سينه بالا اسلام که صنع این مسجد را به سمت عبدالله ته زندگاني زاد پور خلیفه دوم خويشاوندي می‌دهند و مسجدی تک ماذنه به سمت شماره می‌آید.

فنا آثاری از دوره ساسانیان دروازه اندر ضمير شكم درون تنگ سرخه لیزه

دروازه اندر صف دالاهو تنگ توریستی «سرخه لیزه» راداریم که آثاری از عهد ساسانیان را مدخل سرپوش خويشتن جای‌داده و داخل ۲۵ کیلومتری شهر سرپل رفت است. باب کنار این تنگ حصار‌ ساسانیان بود دارد که شاید اکثریت بشر استان از كارآيي ساعت بی‌شايعه باشند.

از دیگر نواحي بسیار خوشگل داخل نزدیکی دالاهو طاق  گرا است. این طاق از بي گزند‌ترین نشانه ها كارها تاليفات باستانی ایران است که نظرات مختلفی درون وضع مرحله پيشينگي و پیشینه حين لياقت و عدم دارد، شمار‌ای طاق گرا را به سوي پسين ساسانی قرابت تناسب می‌دهند ميثاق دعوت‌ای نیز دم را متعلق به منظور با اشکانیان می‌دانند.

کاربرد طاق گرا باب شرير عدل‌ای از پيچش فراغت دارد و صلاح طاعت بخشش بالذات تحقیقات تاریخ شناسان و عتيق شناسان جمعيت‌ای معتقدند طاق گرا ديده بانگاه بوده است. ساعت موسم کرمانشاه داخل مسیر تیسفون فراغ داشته و این مسكن به مقصد براي‌منزله ديده بانگاه یا استراحتگاهی از وقت اشکانی و ساسانی بوده است؛ شماره باند‌ای شلنگ را فراتر گذاشته و می‌گویند این طاق بیشتر شمایلی از معماری اشکانی دارد و مدخل سرپوش جدیدترین انتخاب شغل ومشاوره شغلی
نظریه‌ها كلام بيان‌شده که درازا يوم دوره و شام را با این طاق تخمین می‌زدند و برخی نیز معتقدند استراحتگاهی بین‌راهی از نوبت ساسانی است که مسلماً پتانسیل لمحه مدت را  نیز دارد.

داخل جوانب طاق گرا بنای دیگری ساخته نشده و تقریباً شبیه به منظور با شیوه زمان هخامنشی است که دم عهد ایستگاه‌ها و اداره پست ‌را داشتیم.

دالاهو هنوز نيز ناشناس است

یکی از راهنمایان گردشگری باختر کشور درون گفتار‌وگو با گزارشگر نرمي، اظهار داشت: طاق‌بوستان گلزار و بیستون را كلاً مدخل سرپوش ایران می‌شناسند ولي مناطقی همچون دالاهو هنوز ناشناس‌اند و به مقصد براي‌تعبير‌دیگر کمتر معرفی شدند.

نوید چهری بیان کرد: از ديدگاه اقامتی متأسفانه محلی برای گردشگران داخل بلد دالاهو نداریم به استثنا آنکه مسكن حجره‌های محلی پیش‌سابقه شوند که مدخل سرپوش برخی منطقه ها استان همچون روستاهای زردرویی حرکتی خوشگل بدو‌شده و بوسيله سوگند به‌شهرت روستاهای غرض گردشگری شهير می‌شوند و از آنان به قصد‌نام آدرس محلی برای توقف توریست‌ها فايده ستاني و زيان می‌شود.

وی با ايما به منظور با هستي نفس روستاهای مقصد گردشگری دروازه اندر كوره دالاهو حرف: روستاهای مرام گردشگری را درون دالاهو داریم منتها اینکه بوسيله سوگند به‌ديباچه اسم محلی برای اتراق گردشگران از لمحه مدت‌ها تمتع شود تاکنون حرکتی درب این زمینه هيئت فرم نگرفته است.

چهری مدخل سرپوش دنباله بیان کرد: دروازه اندر استان کرمانشاه از ظرفیت شعبه‌های گردشگری به قصد‌خوبی استعمال نمی‌شود و اتحادی میان آنان لياقت و عدم ندارد. متأسفانه این فرمان به سمت دلیل ناتواني مسئولان استان است. گردشگران بسیاری به طرف تورهای یک‌صوم امساك رابطه‌مند هستند و میراث  فرهنگی باید پیش‌قدمت و ابد شود و از ظرفیت‌های گردشگری استان فايده ستاني و زيان کند.

از ظرفیت های گردشگری باب کرمانشاه بوسيله سوگند به خوبی بهره گيري نمی شود

چهری اظهار کرد: تورهای گردشگری صرفاً نباید مقصور به سمت گاه صيف و زمستان شود و مثبت نگری اصلی
درب شتا نیز شهرهایی با عرق‌وهوای ملايم داریم ليك متأسفانه نمايندگي عامل‌های مسافرتی کرمانشاه يگانه فقط به منظور با بلیت‌فروشی اکتفا کرده و از ظرفیت تورهای گردشگری جاهل شده‌اند. راهکار این است که نمايندگي عامل‌های گردشگری آگاه کار و لیدرهای گردشگری ساماندهی شوند منتها متأسفانه اهمیتی داده نمی‌شود.

وی افزود: جای تأسف دارد که شعبه‌های استان کرمانشاه از این ظرفیت‌ها تمتع نمی‌کنند. متأسفانه كل باز‌وغم نمايندگي عامل‌ها فروش بلیت شده و توجهی به طرف ظرفیت عظیم تورهای گردشگری نمی‌شود.

چهری بیان کرد: امسال نمودار نزد توده‌های گردشگری خارجی مدخل سرپوش دوران صيف و زمستان دروازه اندر ایران بودم؛ گيرا است که هنگام انفصال دخول گردشگران خارجی به منظور با ایران بیشتر نرمي و اردیبهشت است منتها امنیت ملايم درون جای‌جای ایران و آیین و آداب ضيف‌نوازی پای گردشگران را درب تموز نیز بازکرده است.

وی استمرار عربده: ظرفیت‌های گردشگری درون استان کرمانشاه بسیار زیاد ليك نیروهای مطلع و تازه كار برای معرفی لحظه و تبلیغات اندک است. برخی استان‌ها هيچگاه ازلحاظ منصرف كردن رگه گردشگری و تاریخی به منظور با‌پای کرمانشاه نمی‌رسند؛ تو کرمانشاه مهتر رهبر ممتاز‌ترین شكفت آبی آسیا راداریم ولی متأسفانه تو پروگرام نمايندگي عامل‌ها تور زاغه قوری دژ را نمی‌بینم داخل حالیکه باید میراث فرهنگی تبلیغ و معرفی شود و مسئولان شعبه‌های استان خاك باز‌آیند و از نیروهای كاردان فايده ستاني و زيان کنند.

تبلیغات ضعیف گردشگری مانعی برای ربايش گردشگر به سوي استان است

چهری خطاب کرد: تورهای گردشگری باید برپا سنقر شود و میراث فرهنگی نیز تورهای ویژه با دستور كار‌های تشویقی بگذارد تا توده پيشواز کنند.

استان کرمانشاه طبیعت‌گردی، روستاگردی، تاریخ و واژگان و درون كل كلاً‌چیز را درون خويش داردوی افزود: استان کرمانشاه طبیعت‌گردی، تاریخ گردی، روستاگردی، تاریخ و مرجع و مدخل سرپوش تمام جمعاً‌چیز را دروازه اندر ذات دارد صحيح المزاج‌ترین نوشته ها پيامدها باستانی مدخل سرپوش کرمانشاه هستي نفس دارد منحصربه‌فردترین کتیبه دنیا و صحيح‌ترین ماوقع مساله سلوکی تو این استان بوده و زیباترین ديده‌انداز ایران کوه بیستون است.

چهری تبلیغات ضعیف گردشگری را مانعی برای جاذبه گردشگر درون استان دانست و حرف: درست كردن یک پهند کابین دروازه اندر آبشار پیران تيمچه را مقصور و بارز می‌کند و سیل فرياد گردشگران به سوي رديف دالاهو را بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف خواهد داشت.

سرابه کرندغرب ساماندهی می شود

ياور فرمانداری دالاهو دروازه اندر حرف‌وگو با نرمي، درون مورد بغاز ظرفیت‌های گردشگری كوره اظهار داشت: آل کرند مکانی برای گردشگران و تفرجگاهی شهری محسوب می‌شود یکی از طرح‌های من واو درب این شهر حمایت از صنایع‌دستی برگزيده انسان صف است.

«عظمت دادار رضایی» افزود: ساماندهی صنایع‌دستی تو ورودی شهر کرند به منظور با‌هيئت فرم پاساژ یکی از طرح‌هاست و برای این مهم پیگیری‌های ضروري پايان‌شده، همچنین شهرداری پیگیر آماده کردن مکان مناسبی برای این تيمچه است.

وی ریجاب را یکی از جذبه‌های  گردشگری ناحيه رده بازار مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور دانست و گفتار: ریجاب از تجمیع ۶ آبادي به طرف شهر تبدیل‌شده و از جايگاه کمیته طرح‌ریزی اعتباری برای تهیه نقش كامل شهری با توجه گردشگری درب فضای سبز و باغات این ناحيه رده بازار خاص یافت.

تبلیغات گردشگری درب تيمچه به طرف‌گاه نیست

این مسئول با گوشه علامت راي به قصد ساماندهی «سرابه کرند» به قصد‌نام آدرس یکی از پروگرام‌های بلد دالاهو بیان کرد: متأسفانه تبلیغات گردشگری داخل صف پيدايي نیست و هماهنگی‌هایی قيافه افسرده تا دستور كار گردشگری برای سوق رده ریجاب از سوی صداوسیما تهیه و نشر پهن شود.

وی جمع کرد: فرمانداری دالاهو برای ساماندهی سرابه کرند اعتباراتی درب مشاهده عبوس تا این مهم با مشارکت یک شرکت عمران گردشگری و علاقه مدیرکل میراث اعمال آخر شود، بخشی از طرح اجراشده و فاز دوم درب آينده اعمال آخر است.

پتانسیل گردشگری کرمانشاه داخله تحصيلات عالي حوزوي از شرح ستايش است و به قصد رغم اینکه این استان رد باستانی و طبیعی زیادی را باب خويش جای‌داده جای تأسف دارد که مسئولان کنترل وزن
داخل آشنا كردن و معرفی نوشته ها پيامدها این استان و به منظور با‌ویژه تيمچه دالاهو کوتاهی کرده‌اند.

شایسته است مسئولان میراث فرهنگی از کارشناسان استاد و نیروهای مطلع و تازه كار اعانت بگیرند تا انقلابی دروازه اندر حوزه گردشگری استان ایجاد شود. تو این میان رسانه‌ ملی باز دم‌متد که باید نشانه ها كارها تاليفات باستانی و طبیعی و اکو توریستی بلد دالاهو را به مقصد براي گوش و چشم و تماشا انس نرسانده و مدخل سرپوش این زمینه جای مساعي تيمارداري بیشتری فنا دارد.

«دالاهو» بهشت تاریخ و طبیعت؛از زیبایی «ریجاب» تاشگفتی قلعه یزدگرد

[ad_2]

«دالاهو» بهشت تاریخ و طبیعت؛از زیبایی «ریجاب» تاشگفتی قلعه یزدگرد

دیدگاهتان را بنویسید

*