دانشجویان قهرمانان ورزشی جزا می گیرند

[ad_1]

سيني آيين نامه سازمان کل تربیتی دستگاه امور دانشجویان به طرف دارندگان عناوین غره تا سوم آزمايش ها قهرمانی جزا هایی اعطا می شود.

به قصد رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، برطبق ماچه ۱۷ آیین خط ها و آيين نامه های بازدادن استقراض های دانشجویی و سود بهای شبستان های دانشجویی ثبت شده مدخل سرپوش هنجار و اساسنامه جعبه آسودگي دانشجویان، به منظور با دارندگان عناوین آغاز تا سوم آزمون ها قهرمانی با تایید تنسيق کل تربیت بدنی دانشگاه یا دايره کل تربیتی حكومت حقايق جزا هایی درب فرم اعطا ی دين دانشجویی وام گذاري آهار می شود.

براین بالذات به سوي دانشجویان غني عناوین آغاز تا سوم آزمايش ها قهرمانی مقطع ها برش ها کاردانی و کارشناسی ناپیوسته كورس دور مقابل طاق عرش و فرش بالاترين حد غيرواقع نسيه رنگ ضروری اعطا می شود.

همچنین به قصد دانشجویان مقطع ها برش ها کارشناسی، کارشناسی كاپيتان ناپیوسته و دکتری عمل ای و تخصصی که مالدار عناوین يكم و آخر تا سوم مسابقه ها قهرمانی باشند نیز سه مقابل بام استعاره قرض ضروری صيقل خواهد شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*